Traducere engleză-română pentru "attracting"

EN

"attracting" română traducere

volume_up
attracting {substantiv}
volume_up
attraction {substantiv}
volume_up
attracter {substantiv}
EN

attracting {substantiv}

volume_up
attracting
Therefore, I would like to raise the matter of digital signatures in the citizens' initiative, as an additional channel for attracting interest in European politics.
Prin urmare, aş dori să ridic problema semnăturilor digitale din iniţiativa cetăţenească drept un canal suplimentar de atragere a interesului pentru politica europeană.
I therefore call for the existing measures for attracting young people to farming, such as installation premiums and subsidised interest rates on loans, to be strengthened.
Prin urmare, solicit consolidarea actualelor măsuri de atragere a tinerilor către agricultură, precum prime de instalare şi subvenţionarea ratelor dobânzii la împrumuturi.

Exemple de folosire pentru "attracting" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe idea of attracting people to the scheme must be at the heart of this.
Ideea atragerii oamenilor în sistem trebuie să fie punctul central al acestuia.
EnglishIt is about attracting investors in the field of energy.
Este vorba despre atragerea investitorilor în domeniul energiei.
EnglishOnly a transparency ethic, attracting heavy penalties if breached, can dispel this concern.
Numai o etică transparentă, care atrage sancțiuni grave când este încălcată, poate risipi această îngrijorare.
EnglishCommissioner, it is not a question of attracting young people.
Doamnă comisar, nu se pune problema atragerii tinerilor.
EnglishHospital acquired infections are also attracting ever more attention from the media and politicians.
De asemenea, infecţiile dobândite în spital atrag din ce în ce mai mult atenţia mass-mediei şi a politicienilor.
EnglishAll villages organise annual cultural festivals, attracting large numbers of visitors to our region.
Toate satele organizează anual festivaluri culturale, atrăgând un număr mare de vizitatori către regiunea noastră.
EnglishAttracting and making the best use of these funds would have resulted in a 15% rise in GDP over the next five years.
Atragerea și utilizarea optimă a acestora ar fi antrenat o creștere de 15% a PIB-ului în următorii 5 ani.
EnglishToday, it seems the very mirage of Italian investments in Libya is attracting thousands of young people from West Africa.
În prezent, se pare că tocmai mirajul investiţiilor italiene în Libia atrage mii de tineri din Africa de Vest.
EnglishStudent mobility programmes such as Erasmus, Erasmus Mundus and Comenius are attracting more and more candidates.
Programele de mobilitate pentru studenți precum Erasmus, Erasmus Mundus și Comenius atrag din ce în ce mai mulți candidați.
EnglishThe topic attracting the greatest attention was of course the question of how to resolve the current economic crisis.
Subiectul care a atras cel mai mult atenţia a fost, bineînţeles, găsirea unei soluţii pentru a rezolva criza economică actuală.
EnglishAnother matter is the need for the effective introduction of a system of education grants and attracting businesses into the system.
O altă chestiune este nevoia introducerii eficiente a unui sistem de burse în educaţie şi a atragerii întreprinderilor în sistem.
EnglishThe Arctic region is attracting more and more attention due to the effects of climate change, the main factor in its evolution.
Regiunea arctică atrage din ce în ce mai mult atenţia datorită efectelor schimbărilor climatice, principalul factor al evoluţiei acesteia.
EnglishThe Arctic region is attracting more and more attention, due to the effects of climate change, the main trigger of developments.
Regiunea arctică atrage din ce în ce mai multă atenţie, datorită efectelor schimbărilor climatice, care constituie principalul factor declanşator al evoluţiilor.
English. - The Arctic region is attracting more and more attention, due to the effects of climate change, the main trigger of developments.
în scris. - Regiunea arctică atrage din ce în ce mai multă atenţie, datorită efectelor schimbărilor climatice, care constituie principalul factor declanşator al evoluţiilor.
EnglishIn spite of the ban on making statements, they confirmed Mikhalevich's assertions in the hope of attracting the EU's attention to the critical situation in Belarus.
În ciuda interdicției de a da declarații, ei au confirmat afirmațiile lui Mikhalevich în speranța de a atrage atenția UE asupra situației critice din Belarus.
EnglishWe also need to be better at attracting the Serbian opposition, which must assume more responsibility for the success of Serbia's integration process.
De asemenea, trebuie să avem mai mult succes în atragerea opoziţiei sârbe, care trebuie să-şi asume o responsabilitate mai mare pentru succesul procesului de integrare a Serbiei.
EnglishTherefore, I would like to raise the matter of digital signatures in the citizens' initiative, as an additional channel for attracting interest in European politics.
Prin urmare, aş dori să ridic problema semnăturilor digitale din iniţiativa cetăţenească drept un canal suplimentar de atragere a interesului pentru politica europeană.
EnglishInstruments using instant loans, equity and guarantees help maximise the effects of the EU budget by attracting additional funds from third parties.
Instrumentele care utilizează credite instantanee, capitaluri proprii și garanții contribuie la maximizarea eforturilor bugetului UE prin atragerea de fonduri suplimentare de la părți terțe.
EnglishI therefore call for the existing measures for attracting young people to farming, such as installation premiums and subsidised interest rates on loans, to be strengthened.
Prin urmare, solicit consolidarea actualelor măsuri de atragere a tinerilor către agricultură, precum prime de instalare şi subvenţionarea ratelor dobânzii la împrumuturi.
EnglishIt is a way of attracting the attention of European citizens and of signposting to the European Commission areas in which it can be supported by the members of this House.
Este o modalitate de a reține atenția cetățenilor europeni și de a semnala Comisiei Europene domeniile în care aceasta poate fi sprijinită de către membrii acestui Parlament.

Sinonime (în engleză) pentru "attraction":

attraction
attractively
attracter