EN

authority {substantiv}

volume_up
Europol is neither a judicial authority nor a data protection authority.
Europol nu este nici autoritate juridică, nici autoritate pentru protecţia datelor.
The Commission considers accreditation to be a matter of national authority.
Comisia consideră acreditarea ca fiind o chestiune de autoritate națională.
We do not seek to take away this authority, this competence, from the Member States.
Nu dorim să răpim statelor membre această autoritate, această competenţă.
authority (dar şi: sway)
volume_up
putere {f} (autoritate)
Acest schimb de informații conferă putere parlamentelor naționale și le consolidează, nu le subminează autoritatea.
There are many areas of that country where even the authorities cannot exercise legitimate democratic power.
Există multe regiuni ale acestei ţări în care nici măcar autorităţile nu pot exercita o putere democratică legitimă.
There have been putsches in almost all of the associations that showed a certain degree of autonomy with regard to the authorities.
S-au organizat puciuri aproape în toate asociaţiile care manifestau o anumită autonomie faţă de putere.
authority (dar şi: capacity, competence, quality)
volume_up
cădere (calitate) {f}
authority (dar şi: body, organ)
volume_up
organ {n} (autoritate)
The European Parliament is the only directly elected body of the EU, and with repeated calls for a reduction of the so-called 'democratic deficit', its authority has increased over the decades.
Parlamentul European este singurul organ al UE ales în mod direct şi, ca urmare a repetatelor apeluri de reducere a aşa-numitului ,,deficit democratic", autoritatea sa a crescut în timp.
authority (dar şi: sway)
volume_up
mărire {f} (autoritate)
authority (dar şi: esteem, influence, note, vase)

Exemple de folosire pentru "authority" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWhenever it suits the socialists, it is a question of there being no authority.
Ori de câte ori le convine socialiştilor, se pune problema lipsei de autoritate.
EnglishOnce it is issued, submit it to the health insurance authority of your home country.
Acest formular trebuie trimis casei de asigurări de sănătate din ţara de origine.
EnglishHowever, not only do we have too little authority, we have too little money.
Totuşi, nu numai că avem prea puţină autoritate, dar avem şi prea puţini bani.
EnglishThe citizens have entrusted us with the right to exercise authority on their behalf.
Cetățenii ne-au încredințat dreptul de a fi învestiți cu autoritate în numele lor.
EnglishOnce it is issued, submit it to the health insurance authority of your home country.
Acest formular trebuie trimis casei de asigurări de sănătate din ţara de reşedinţă.
EnglishSubmit it to a health insurance authority in the country where you work.
Depuneţi formularul la o casă de asigurări de sănătate din ţara în care lucraţi.
EnglishSubmit it to the health insurance authority of the country where you stay.
Depuneţi formularul la casa de asigurări de sănătate din ţara în care locuiţi.
EnglishObviously we commend the Hungarian authority's willingness to amend the legislation.
În mod evident, lăudăm disponibilitatea autorității ungare de a modifica legislația.
EnglishIt must be under the authority of the commissioner who deals with these matters.
Prin urmare, trebuie să fie sub autoritatea comisarului care se ocupă de aceste probleme.
EnglishThe Commission considers accreditation to be a matter of national authority.
Comisia consideră acreditarea ca fiind o chestiune de autoritate națională.
EnglishSubmit it to any health insurance authority in the country where you live.
Depuneţi formularul la orice casă de asigurări de sănătate din ţara în care locuiţi.
EnglishThis might indicate a problem with the certification authority's website.
Aceasta poate indica o problemă cu site-ul Web al autorității de certificare.
EnglishFederalist members request the creation of a European political authority.
Membrii federalişti solicită înfiinţarea unei autorităţi politice europene.
EnglishWe do not seek to take away this authority, this competence, from the Member States.
Nu dorim să răpim statelor membre această autoritate, această competenţă.
EnglishEuropol is neither a judicial authority nor a data protection authority.
Europol nu este nici autoritate juridică, nici autoritate pentru protecţia datelor.
EnglishOn this point, Mrs Trautmann, an independent authority on the paper, yes.
La acest punct, dnă Trautmann, o autoritate independentă pe hârtie, spun da.
EnglishJean Monnet, president of the ECSC High Authority, resigns after the EDC failure.
Jean Monnet, preşedinte al Înaltei Autorităţi CECO, demisionează după eşecul adoptării EDC.
EnglishHowever, such assessments should always be made by the issuing authority.
Totuşi, aceste evaluări trebuie să fie realizate întotdeauna de autoritatea emitentă.
EnglishOf course, we can only do what is possible for a legislative authority to do.
Desigur, putem face doar ce îi este permis unei autorităţi legislative.
EnglishI would like this Parliament to have the confidence and moral authority to do this.
Aș dori ca acest Parlament să aibă încrederea și autoritatea morală de a face acest lucru.