Traducere engleză-română pentru "Azores"

EN

"Azores" română traducere

RO
EN

Azores {nume propriu}

volume_up
Azores
Specifically, in the Azores, the issue of milk quotas is very important.
În mod specific, în Azore, chestiunea cotelor de lapte este foarte importantă.
This strengthens the competitiveness of SMEs and farmers in our autonomous regions of Madeira and the Azores.
Metoda consolidează competitivitatea IMM-urilor şi a fermierilor din regiunile noastre autonome, Madeira şi Azore.
Therefore, allow everyone from Fajã Grande in the Azores, Europe's westernmost point, to participate.
Prin urmare, propun să le permitem tuturor, din Fajã Grande până în Azore, cel mai vestic punct al Europei, să participe.

Exemple de folosire pentru "Azores" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSpecifically, in the Azores, the issue of milk quotas is very important.
În mod specific, în Azore, chestiunea cotelor de lapte este foarte importantă.
EnglishTherefore, allow everyone from Fajã Grande in the Azores, Europe's westernmost point, to participate.
Prin urmare, propun să le permitem tuturor, din Fajã Grande până în Azore, cel mai vestic punct al Europei, să participe.
EnglishThis strengthens the competitiveness of SMEs and farmers in our autonomous regions of Madeira and the Azores.
Metoda consolidează competitivitatea IMM-urilor şi a fermierilor din regiunile noastre autonome, Madeira şi Azore.
EnglishThe case of the Azores is worth noting, as it has the largest Exclusive Economic Zone in the European Union.
Este demn de luat în seamă cazul din insulele Azore, aici existând cea mai mare zonă economică exclusivă din Uniunea Europeană.
EnglishThe Azores, Madeira and Cape Verde should also be included and have a prominent role in this strategy.
De asemenea, Insulele Azore, Madeira și Republica Capul Verde ar trebui să fie incluse și să aibă un rol notabil în această strategie.
EnglishIn particular, I would stress the specific nature of the regions of the Azores and Madeira, and I welcome the main measures adopted.
Doresc să subliniez în special natura specifică a regiunilor Azores şi Madeira şi salut principalele măsuri adoptate.
EnglishI am quite sure that the larger quotas, and the ultimate end of the quota system, will benefit the Azores' dairy sector.
Sunt aproape sigur că aceste cote mai mari şi renunţarea ulterioară la sistemul de cote vor avantaja sectorul lactatelor din Azore.
EnglishIn the case of regions like the Azores, that are highly dependent on agriculture, particular attention to that sector is needed.
În cazul regiunilor cum ar fi Azore, care sunt puternic dependente de agricultură, o atenţie specială asupra acestui sector este necesară.
EnglishThis would ensure more stable employment in the Azores and thus overcome the economic disadvantages that exist due to the islands' location.
Astfel, locurile de muncă din Azore ar fi mai stabile şi s-ar putea depăşi dezavantajele economice cauzate de localizarea insulei.
EnglishMr President, Portugal encompasses the historically defined territory on the European continent and the archipelagos of the Azores and Madeira.
Domnule preşedinte, Portugalia cuprinde teritoriul definit istoric de pe continentul european şi arhipelagurile Azore şi Madeira.
EnglishThe outermost regions such as the Azores, which I recently had the opportunity to visit, have a very strong link to the agricultural sector.
Regiunile ultraperiferice precum Azore, pe care am avut recent ocazia să le vizitez, au o legătură foarte puternică cu sectorul agricol.
EnglishI come from an outermost region, the Azores, where milk production is the pillar of the economy, society and the environment.
în scris -(PT)Eu provin dintr-o regiune ultraperiferică, din Insulele Azore, unde producţia de lapte reprezintă elementul de bază al economiei, societăţii şi mediului.
EnglishI am particularly sympathetic to the situation in the Azores, where the dairy sector is very important and has had serious difficulties.
Sunt deosebit de înţelegător în ceea ce priveşte situaţia din Azore, unde sectorul produselor lactate este foarte important şi întâmpină dificultăţi serioase.
EnglishEverything is permitted as long as the unprofitable banana industry on islands such as French Guiana, the Azores and the Canary Islands is protected.
Totul este permis atâta timp cât industria neprofitabilă a bananelor de pe insule precum Guyana Franceză, Azore și Insulele Canare este protejată.
EnglishEnsuring that this comes about is crucial to the Azores, where agriculture is an irreplaceable pillar of the sustainable development model.
Asigurarea acestui lucru este de o importanţă crucială pentru Azore, unde agricultura reprezintă un pilon de neînlocuit al modelului de dezvoltare durabilă.
EnglishThe EU could draw inspiration for its policies from my region, the Azores, about 30% of whose energy already comes from renewable sources.
UE s-ar putea inspira pentru politicile sale din regiunea din care provin, Insulele Azore, unde energia provine în proporţie de circa 30 % din surse regenerabile.
EnglishHowever, to call attention to the issue of sugar and sugar production in the Azores is to also call attention to a deeper problem.
Cu toate acestea, a atrage atenţia asupra chestiunii zahărului şi producţiei de zahăr din Azore înseamnă, de asemenea, a atrage atenţia asupra unei probleme mai profunde.
EnglishIn the Azores, an outermost region where unemployment generally reaches record levels, the unemployment rate is now 6.5%, the lowest in Portugal.
În Insulele Azore, o regiune ultraperiferică unde șomajul atinge în general niveluri record, rata șomajului este acum de 6,5 %, cea mai mică din Portugalia.
EnglishThe local economies of Madeira and the Azores largely depend on domestic and international tourism, which have been affected by the current economic crisis.
Economiile locale din Madeira şi Azore depind în mare măsură de turismul naţional şi internaţional, care a fost afectat de criza economică actuală.
EnglishI regret that I am unable to share your optimism regarding how these increases in permitted production levels will benefit the Azores' production.
Regret că nu vă pot împărtăşi optimismul în ceea ce priveşte modul în care aceste creşteri ale nivelurilor permise de producţie vor avantaja producţia din Azore.

Sinonime (în engleză) pentru "Azores":

Azores
English