EN

backward {adjectiv}

volume_up
backward (dar şi: behindhand, tardy, fogy)
Let us call a spade a spade and Islam, in its real and current state, backward and misogynistic.
Să spunem lucrurilor pe nume și să recunoaștem că Islamul, în starea sa reală și actuală, este înapoiat și misogin!
The greatest chance appears there if Russia is open and striving to build an open society, not one that is closed in backward Stalinism.
Cea mai mare şansă se iveşte dacă Rusia este deschisă şi depune eforturi pentru a construi o societate deschisă, nu una care este închisă în stalinism înapoiat.
backward
volume_up
ruginit {adj. m.} (înapoiat)
backward (dar şi: retrograde, reactionary)
They did more than overthrow a corrupt, backward-looking regime.
Au făcut mai mult decât să răstoarne un regim corupt și retrograd.
backward
volume_up
redus {adj. m.} [pei.] (înapoiat)

Exemple de folosire pentru "backward" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAn unlimited number of unoccupied squares, but only forward, backward, or sideways.
Un număr nelimitat de pătrate neocupate, dar numai în față, în spate sau lateral.
EnglishWe should not accept any backward steps, or those the Commission is proposing.
Nu trebuie să acceptăm niciun pas înapoi sau cei pe care îi propune Comisia.
EnglishA standstill here is a backward move; it will not preserve the status quo.
O stagnare în acest punct este un pas înapoi; nu va păstra status quo-ul.
EnglishMove backward between frames (only works if tabbed browsing is disabled)
Mutare înapoi între carde (funcționează numai dacă este dezactivată navigarea cu file)
EnglishOne square in any direction—forward, backward, sideways, or diagonally.
Un pătrat în orice direcție - în față, în spate, lateral sau pe diagonală.
EnglishIt also includes a thumb gesture that enables you to go forward and backward.
De asemenea, include un gest cu degetul mare, care vă permite să vă deplasaţi înainte şi înapoi.
EnglishMove the cursor backward to the beginning of any preceding text that has different formatting.
Mutarea cursorului înapoi, la începutul oricărui text precedent care are altă formatare.
EnglishSometimes it feels like two steps forward and one step backward, but better that way than vice versa.
Uneori par a fi doi paşi înainte şi unul înapoi, dar mai bine aşa decât viceversa.
EnglishYet, at this level, the Hungarian measures on the media are a serious step backward.
Cu toate acestea, la acest nivel, măsurile maghiare privind mass-media reprezintă un serios pas înapoi.
EnglishMove the mouse and then click Skip Backward, Rewind, Fast Forward, or Skip Forward.
Mutaţi mouse-ul, apoi faceţi clic pe Ignorare înapoi, Derulare înapoi, Derulare înainte sau Salt înainte.
EnglishIs it necessary to be backward-looking and keep on defending a lack of transparency rather than openness?
Chiar trebuie să fim retrograzi și să apărăm lipsa de transparență, nu deschiderea?
EnglishThis has increased steadily since 2002, although Turkey is taking more steps backward than forward.
Acesta a crescut constant din 2002, deşi Turcia face mai mulţi paşi înapoi decât înainte.
EnglishCTRL+TAB to move forward or CTRL+SHIFT+TAB to move backward
Ctrl+Tab pentru a merge înainte sau Ctrl+Shift+Tab pentru a merge înapoi
EnglishThey did more than overthrow a corrupt, backward-looking regime.
Au făcut mai mult decât să răstoarne un regim corupt și retrograd.
EnglishThey described it at the time as a backward step.
La vremea respectivă, aceştia au descris procesul ca fiind un pas înapoi.
EnglishFor devices with a touch strip, slide your finger up and down or forward and backward to scroll.
Pentru dispozitivele cu bandă tactilă, glisaţi cu degetul în sus şi în jos sau înainte şi înapoi pentru a defila.
EnglishTo scroll down, roll the wheel backward (toward you).
Pentru a defila în jos, rulați rotița înapoi (către dvs.).
EnglishLet us call a spade a spade and Islam, in its real and current state, backward and misogynistic.
Să spunem lucrurilor pe nume și să recunoaștem că Islamul, în starea sa reală și actuală, este înapoiat și misogin!
EnglishMove backward through the list of AutoComplete matches
Mutare înapoi în lista de potriviri Completare automată
EnglishA king can move diagonally forward or backward.
Un rege se poate muta pe diagonală înainte sau înapoi.

Sinonime (în engleză) pentru "backward":

backward
backwardness
backwards
backward and forward