EN

balance {substantiv}

volume_up
The treaty strikes a balance and that balance has to be respected.
Tratatul creează un echilibru, iar acest echilibru trebuie respectat.
This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.
Acest echilibru trebuie să se reflecte în acordul pe care îl dezbatem în prezent.
A balance must be achieved between relevant information and effectiveness.
Trebuie atins un echilibru între informaţiile relevante şi eficacitate.
Financial imbalances are due to issues surrounding budgets and the balance of payments.
Dezechilibrele financiare sunt cauzate de aspecte ce ţin de bugete şi de balanţa de plăţi.
The geographic balance of the Union should be taken into account.
Balanţa geografică a Uniunii ar trebui să fie luată în calcul.
This financial balance, therefore, must be protected.
Prin urmare, balanţa financiară trebuie protejată.
For the rest, I consider this a very well-balanced report, which strikes a good balance between rights and liberties and takes a stand against censorship.
În rest, consider că acesta este un raport foarte stabil, care reuşeşte să creeze un echilibru între drepturi şi libertăţi şi ia atitudine împotriva cenzurii.
balance (dar şi: scales)
That is what Turkey has told us and, if a similar disaster were to occur in Turkey, if this goes ahead, it would put the survival of the whole of Europe in the balance.
Asta ne-a spus Turcia și, dacă o catastrofă similară ar avea loc în Turcia, dacă acest lucru va continua, supraviețuirea întregii Europe va fi pusă în cumpănă.

Exemple de folosire pentru "balance" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.
Acest echilibru trebuie să se reflecte în acordul pe care îl dezbatem în prezent.
EnglishSo there is a difficult balance there, which the Commission is monitoring closely.
Este vorba de un echilibru dificil, pe care Comisia îl monitorizează îndeaproape.
EnglishThe framework set up by the EU must ensure an appropriate balance between the two.
Cadrul definit de UE trebuie să asigure un echilibru adecvat între cele două.
EnglishHopefully, the reason for this is to balance these two poles of the market.
Să sperăm că motivul pentru aceasta este echilibrarea celor doi poli ai pieţei.
EnglishFor our group, the basic point here is the balance between security and freedom.
Pentru grupul nostru, punctul principal este echilibrul dintre securitate şi libertate.
EnglishIt could become collateral for loans beyond the balance of payments facility.
Acesta ar putea deveni garanția pentru împrumuturile care depășesc balanța de plăți.
EnglishI also welcome the measures proposed for maintaining territorial balance in the EU.
De asemenea, salut măsurile propuse pentru menținerea echilibrului teritorial în UE.
EnglishFirst and foremost, a crack has appeared in the principle of regional balance.
Mai întâi de toate, a apărut o fisură în principiul echilibrului regional.
EnglishA certain kind of balance between these important values is essential here.
Un anumit tip de echilibru între aceste valori importante este esenţial aici.
EnglishThe report calls for a real balance between public and private interests.
Raportul solicită un echilibru adevărat între interesele publice și cele private.
EnglishI would ask you to take a look at this next time so as to achieve a balance.
Aş dori să vă rog să încercaţi data viitoare să obţineţi un echilibru în acest sens.
EnglishThat is a basic condition for maintaining the balance of the European institutions.
Aceasta este o condiție de bază pentru menținerea echilibrului instituțiilor europene.
EnglishWe must, of course, always balance all the steps taken with quality control.
Desigur, la fiecare etapă, trebuie să menţinem un echilibru prin controlul calităţii.
EnglishAs Mr De Gucht and I have already mentioned, we are trying to find a balance.
După cum a menționat deja dl De Gucht și cu mine, încercăm să ajungem la un echilibru.
EnglishMany countries have a long way to go to balance their public finances.
Multe ţări au de străbătut un drum lung pentru a-şi echilibra finanţele publice.
EnglishA balance needs to be established between security and openness as well as development.
Trebuie stabilit un echilibru între securitate și deschidere, precum și dezvoltare.
EnglishIt is crucial to strike a balance between family life, work and learning.
Este esenţial să se găsească un echilibru între viaţa de familie, muncă şi învăţare.
EnglishWe always wanted there to be a gender balance in the Youth Parliament.
Am vrut întotdeauna să existe un echilibru al sexelor în parlamentul tineretului.
EnglishThese are the problems that are swaying the balance between life and death for Haitians.
Acestea sunt problemele care înclină balanţa între viaţă şi moarte pentru haitieni.
EnglishParts of the Stockholm Programme simply fail to get the balance right.
Anumite părţi din Programul de la Stockholm pur şi simplu nu sunt echilibrate.