Traducere engleză-română pentru "based in"

EN

"based in" română traducere

based in
Echipa noastră a fost informată că traducerea termenului "based in" lipsește.

Dicţionar engleză-română

Exemple de folosire pentru "based in" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is the wish of our group that your Presidency will be based on these values.
Dorinţa grupului nostru este ca preşedinţia dvs. să se bazeze pe aceste valori.
EnglishIt is based on a limited number of quantified objectives and some guidelines.
Se bazează pe un număr limitat de obiective cuantificate şi pe câteva orientări.
EnglishThe estimates provided in this section are based on the following assumptions:
Estimările furnizate în această secţiune se bazează pe următoarele presupuneri:
EnglishThis decision was based on the European Commission's erroneous market forecasts.
Această decizie s-a bazat pe previziuni privind piaţa greşite ale Comisiei Europene.
EnglishIn fact, it legalises the production of cells based on tellurides of cadmium.
De fapt, ea pune în legalitate producția de celule pe bază de telururi de cadmiu.
EnglishThe Commission's proposal and my report use a scientifically-based approach.
Propunerea Comisiei şi raportul meu folosesc o abordare fundamentată ştiinţific.
EnglishThe European Union is based on principles that include respect for human rights.
Uniunea Europeană se bazează pe principii care includ respectarea drepturilor omului.
EnglishOr, if it was based on evidence, I think we should have been given that evidence.
Dacă, însă, decizia se bazează pe dovezi, cred că ar fi trebuit să le primim şi noi.
EnglishEurope's competitive advantage should be based on knowledge and innovation.
Avantajul competitiv al Europei ar trebui să se bazeze pe cunoştinţe şi inovaţie.
EnglishThe European Union is still a community based on nations, on nation states.
Uniunea Europeană este încă o comunitate bazată pe naţiuni, pe state naţionale.
EnglishThe plan is based on our current commitment and lays down a number of priorities.
Planul se bazează pe angajamentul nostru actual şi stabileşte un număr de priorităţi.
EnglishIt takes a new innovative approach based on justice between the generations.
Este nevoie de o nouă abordare inovatoare bazată pe echitatea între generaţii.
EnglishOffice 365 is the only web-based service fully compatible with Microsoft Office
Office 365 este singurul serviciu bazat pe Web complet compatibil cu Microsoft Office
EnglishBased on this information, the Presidency gives the floor to all the political groups.
Pe baza acestor informaţii, Preşedinţia dă cuvântul tuturor grupurilor politice.
EnglishThe EU's approach to the Middle East must be based on several strong principles.
Abordarea UE faţă de Orientul Mijlociu trebuie să fie bazată pe câteva principii ferme.
EnglishDo you have any other proposal based on the legal framework that we have to respect?
Aveţi alte propuneri bazate pe cadrul juridic pe care trebuie să-l respectăm?
EnglishThe directive is based on patients' needs, and not on financial resources.
Directiva nu se bazează pe resursele financiare ci pe necesităţile pacienţilor.
EnglishWindows Update categorizes software updates based on the update's importance.
Windows Update clasifică actualizările de software pe baza importanței actualizării.
EnglishModern Greece has a republican structure based on the constitution of 1975.
Grecia zilelor noastre este o republică consacrată prin constituţia din 1975.
EnglishI would like civil dialogue to be based on the principles of clarity and transparency.
Aş dori ca dialogul civil să se bazeze pe principiile clarităţii şi transparenţei.