Traducere engleză-română pentru "to be characteristic of"

EN

"to be characteristic of" română traducere

EN

to be characteristic of {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be characteristic of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI would like to say how typical and characteristic that is for this government.
Aş dori să spun cât de tipic şi de caracteristic este acest lucru pentru guvernul său.
EnglishIn my opinion consumption is the fundamental characteristic of the consumer society.
În opinia mea, consumul reprezintă caracteristica fundamentală a societăţii de consum.
EnglishI believe that institutional jealousy is a characteristic shared by mediocre individuals.
Cred că gelozia instituţională este o caracteristică a persoanelor mediocre.
EnglishIf the pictures being imported don't have any single characteristic in common, skip this step.
Dacă imaginile importate nu au nicio caracteristică în comun, ignoraţi acest pas.
EnglishThe Soviet Union had another characteristic - absolute centralisation.
Uniunea Sovietică a avut o altă caracteristică - centralizarea absolută.
EnglishAnd I think that his characteristic self-criticism could be a signpost for us.
Cred că această autocritică poate reprezenta un drum de urmat.
EnglishHowever, abuse of women is often still a major characteristic of conflicts.
Cu toate acestea, abuzurile împotriva femeilor încă mai reprezintă o caracteristică importantă a conflictelor.
EnglishI think that justice between generations is an important characteristic of a developed society.
Consider că echitatea între generaţii reprezintă o caracteristică importantă a societăţii dezvoltate.
EnglishThey make it possible for individuals to acquire the qualities which are characteristic of a mobile workforce.
Ele le dau cetăţenilor posibilitatea de a acumula calităţile care caracterizează o forţă de muncă mobilă.
EnglishI should however like to highlight the fact that a characteristic feature of greenhouse gases is that they know no borders.
Cu toate acestea, aș dori să subliniez că o caracteristică a gazelor cu efect de seră este faptul că nu au frontiere.
EnglishThis reveals the shift in the perception of reality that is characteristic of the Members here in the European Parliament.
Acest lucru reflectă schimbarea modului de percepție a realității care este caracteristică deputaților din Parlamentul European.
EnglishYet, applying double standards in evaluating certain parameters is not a worthy and characteristic aspect of the United Europe project.
Iar dubla măsură în evaluarea unor parametri nu este o caracteristică demnă și reprezentativă proiectului Europei unite.
EnglishIt is a fact that no biometric characteristic stays the same from childhood to adulthood except one: DNA finger-printing.
Este o realitate că niciun element biometric nu rămâne la fel din copilărie până la maturitate, cu excepţia unuia singur: amprentarea ADN.
EnglishI would like this resolution to be followed by a focus on other characteristic regions, too, including perhaps the Odra Corridor.
Aş dori ca această rezoluţie să fie urmată şi de o atenţie asupra altor regiuni caracteristice, incluzând poate şi coridorul Odra.
EnglishThis has been a characteristic of our country, just as when there is growth, we create more employment than other countries.
Aceasta a fost o caracteristică a ţării noastre, la fel ca atunci când există creştere, creăm mai multe locuri de muncă decât alte ţări.
EnglishFor instance, the material may become harder, firmer, thinner, water-repellent, heat-retaining or obtain some other characteristic.
De exemplu, materialul poate deveni mai dur, mai ferm, mai subţire, rezistent la apă, termoizolant sau poate căpăta alte caracteristici.
EnglishIn fact, I believe that a differentiated approach would have risked exacerbating the ethnic and political divisions characteristic of the region.
Sunt de fapt de părere că o abordare diferențiată ar fi dus la accentuarea dezacordurilor etnice și politice care caracterizează regiunea.
EnglishTerritorial diversity and polycentric development are characteristic in Europe, and there are few large cities in the relatively dense urban network.
Diversitatea teritorială și dezvoltarea policentrică sunt caracteristice în Europa și sunt câteva orașe mari în rețeaua urbană relativ densă.
EnglishThe valuable exemption granted to Madeira must be extended to Réunion, which shares this characteristic of very significant geographical remoteness.
Derogarea acordată Madeirei trebuie extinsă şi la Réunion, care împărtăşeşte această caracteristică a unei îndepărtări geografice semnificative.
EnglishMadam President, I think that in this debate it is worth recalling the characteristic words of Jacques Delors, the former President of the European Commission.
Doamnă preşedintă, consider că în această dezbatere trebuie reamintite cuvintele lui Jacques Delors, fostul Preşedinte al Comisiei Europene.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian
characteristic adjectiv
characteristic substantiv