Traducere engleză-română pentru "to be consistent"

EN

"to be consistent" română traducere

EN

to be consistent {verb}

volume_up
to be consistent
To be consistent, I abstained on the second part of Amendment 37, which would prescribe to the Commission the shape of its proposal on cloning.
Pentru a fi consecvent, m-am abţinut în ceea ce priveşte partea a doua a amendamentului 37, care ar recomanda Comisiei forma propunerii sale privind clonarea.

Exemple de folosire pentru "to be consistent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe European Parliament will be consistent with the positions it has always held.
Parlamentul European îşi va menţine poziţiile pe care le-a adoptat întotdeauna.
EnglishThe European Union must be consistent in its policy towards third countries.
Uniunea Europeană trebuie să fie consecventă în politica ei faţă de ţări terţe.
EnglishWe have the responsibility to be consistent in what we say and what we promise.
Avem responsabilitatea de a fi consecvenți în ceea ce spunem și în ceea ce promitem.
EnglishThe EU should now be promoting a consistent approach to sustainable development.
UE trebuie acum să promoveze o abordare consecventă a dezvoltării durabile.
EnglishTo what extent is this approach consistent with Regulation (EC) No 715/2007?
În ce măsură această abordare este coerentă cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007?
EnglishI would like to congratulate Mrs Saïfi for a very bold and consistent text.
Aș dori să o felicit pe doamna Saïfi pentru textul foarte îndrăzneț și consecvent.
EnglishI would emphasise the need for consistent application of the third maritime package.
Aș sublinia necesitatea unei aplicări coerente a celui de-al treilea pachet maritim.
EnglishThe EU must maintain its consistent message so as not to lose its credibility.
UE trebuie să își păstreze coerența discursului, pentru a nu-și pierde credibilitatea.
EnglishIf Europe does not take a consistent line, then it has no role to play.
Dacă Europa nu adoptă o direcţie consecventă, atunci nu are de jucat niciun rol.
EnglishIt will take time and consistent and coordinated actions on our side.
Va fi nevoie de timp și de acțiuni consecvente și coordonate din partea noastră.
EnglishThe points in this report are also totally consistent with the EU's Digital Agenda.
Elementele acestui raport sunt, de asemenea, pe deplin coerente cu Agenda digitală a UE.
EnglishMaintain consistent formatting with your Office files between desktop and web
Mențineți o formatare coerentă a fișierelor Office între desktop și web
EnglishIt is thus absolutely clear that there is an urgent need, above all, for consistent action.
Este, prin urmare, foarte clar că avem nevoie urgent de o acţiune consecventă.
EnglishNew measures must be considered for the development of consistent European plans.
Trebuie luate în considerare noi măsuri pentru dezvoltarea unor planuri europene consecvente.
EnglishAnd that, of course, includes the need for consistent testing methods.
Și aici trebuie, bineînțeles, inclusă și nevoia de a avea metode corecte de testare.
EnglishThere have been consistent demands from the European Union side in discussions with Japan.
Au existat cereri substanțiale din partea Uniunii Europene în discuțiile cu Japonia.
EnglishI believe we have succeeded in providing a consistent and convincing approach.
Cred că am reuşit să oferim o abordare consistentă şi convingătoare.
EnglishIn all these areas this Parliament has given us its consistent support.
În toate aceste domenii, Parlamentul ne-a oferit susţinerea sa constantă.
EnglishBut we have to take measures consistent with our legal framework, so let me explain.
Dar trebuie să luăm măsuri coerente cu cadrul nostru juridic, așadar permiteți-mi să explic.
EnglishWe are also starting to see more consistent signs of stabilisation in some Member States.
Începem, de asemenea, să vedem semne mai concrete de stabilizare în unele state membre.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

consistent adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie