Traducere engleză-română pentru "to be consolidated"

EN

"to be consolidated" română traducere

EN

to be consolidated {verb}

volume_up
to be consolidated (dar şi: to strengthen)
I hope that the strong historical, cultural and economic ties that the EU has with the Ukraine will be consolidated and will, in time, allow the entry of the Ukrainian people into the Union.
Sper că legăturile istorice, culturale și economice puternice pe care le are UE cu Ucraina se vor consolida și vor permite în timp integrarea Ucrainei în Uniune.
The institutions need to work together at this time so that the move towards government of the Union and resolving the fundamental problems that have emerged can be consolidated.
Instituţiile trebuie să conlucreze în acest moment, astfel încât să se poată consolida trecerea către guvernarea Uniunii şi rezolvarea problemelor fundamentale care au apărut.

Exemple de folosire pentru "to be consolidated" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThirdly, it has consolidated the militarisation of access to energy sources.
În al treilea rând, a consolidat militarizarea accesului la sursele de energie.
EnglishOrder your printed copy or download the PDF version of the consolidated text
Comandaţi un exemplar tipărit sau descărcaţi textul consolidat în format PDF
EnglishThis meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.
Acest lucru a însemnat înlocuirea celor 64 de amendamente printr-un text unic, consolidat.
EnglishConsolidated versions of the Treaties as amended by the Treaty of Lisbon
Versiunile consolidate ale tratatelor, modificate de Tratatul de la Lisabona
EnglishAll these issues require a strong, consolidated response from the European Union.
Toate aceste aspecte necesită un răspuns puternic, consolidat, din partea Uniunii Europene.
EnglishThe first is to maintain support measures until the recovery has been consolidated.
Prima este aceea de a menţine măsurile de susţinere până ce se va fi consolidat revigorarea.
EnglishThe CCCTB, the Common Consolidated Corporate Tax Base, is a real joke.
CCCTB, baza de impozitare consolidată comună pentru corporații este o adevărată glumă.
EnglishThe Schengen area should therefore be consolidated and strengthened further.
Spațiul Schengen ar trebui, așadar, să fie consolidat și mai mult.
EnglishIt is also in our interest that relations between Ukraine and Russia are consolidated.
De asemenea, este în interesul nostru ca relaţiile dintre Ucraina şi Rusia să fie consolidate.
EnglishCCCTB stands for common consolidated corporation tax base.
CCCTB înseamnă bază de impozitare consolidată comună pentru corporații.
EnglishThe Commission publishes a consolidated list of these air carriers.
Comisia publică o listă cu toţi aceşti transportatori.
EnglishMr President, today's vote presents no particular problems and it respects the consolidated procedure.
Dle președinte, votul de astăzi nu prezintă probleme deosebite și respectă procedura consolidată.
EnglishThis consolidated version is for information only.
Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.
EnglishSubject: Common Consolidated Corporate Tax Base
Subiect: Baza de impozitare consolidată comună pentru societăți
EnglishAt the same time, public finances must be consolidated.
Totodată, este necesar să consolidăm finanțele publice.
EnglishThat is why Parliament is reserving the right to consider this consolidated dossier in a broader context.
De aceea, Parlamentul își analizeze dreptul să considere acest dosar consolidat într-un context mai larg.
EnglishA consolidated and largely stabilised text of the proposed agreement was made public two weeks ago.
Un text consolidat și în mare măsură stabilizat al acordului propus a fost făcut public în urmă cu două săptămâni.
EnglishFor that reason, talking about a consolidated package simply is not something that is feasible and realisable.
Din acest motiv, pur şi simplu nu este fezabil şi nici realizabil să vorbim despre un pachet consolidat.
EnglishThese moves are good but they have to be consolidated.
Aceste mişcări sunt bune, însă trebuie consolidate.
EnglishIt is very important to lay down a clearer VAT framework and a common consolidated corporate tax base.
Este foarte important să se prevadă un regim de TVA mai clar și o bază fiscală consolidată comună a societăților.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie