Traducere engleză-română pentru "to be contracted"

EN

"to be contracted" română traducere

EN

to be contracted {verb}

volume_up
to be contracted (dar şi: to contract)
to be contracted (dar şi: to contract)

Exemple de folosire pentru "to be contracted" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNot only has financial credit contracted but also social credit.
Aceasta nu a afectat doar creditele financiare, ci şi creditele sociale.
EnglishThe German economy contracted 5% and EU trade much more so.
Economia germană s-a redus cu 5 %, iar comerţul UE şi mai mult.
EnglishLast year, the UK economy contracted 4.8%.
Anul trecut, economia Marii Britanii s-a redus cu 4,8 %.
EnglishOnly last year in my own constituency a child in a school and a baby in a crèche contracted the disease.
Numai anul trecut, în circumscripția mea această boală a fost contractată de un copil într-o școală și de un bebeluș la o creșă.
EnglishIt is believed that she contracted the disease when trying to break up a fight between two dogs while on a working holiday to South Africa.
Credem că a contractat boala în timp ce încerca să despartă doi câini ce se luptau între ei în timpul unei vacanţe de lucru în Africa de Sud.
EnglishHowever, the services of the European Commission and the company contracted to develop the central system should clearly be held to account.
Totuşi, serviciile Comisiei Europene şi compania contractată pentru a dezvolta sistemul central ar trebui să fie în mod clar trase la răspundere.
EnglishSecondly, education: so, again, people will know how to prevent it and also have a more compassionate attitude to those who have contracted it.
Doi - educaţia, astfel încât oamenii să ştie cum să o prevină şi să aibă o atitudine de mai multă compasiune faţă de cei care au contractat-o.
EnglishFirst, the key objective of the presidency in the recent dispute has been an immediate resumption of gas supplies in the contracted amounts.
În primul rând, obiectivul cheie al președinției, în cadrul recentei dispute l-a constituit reluarea imediată a alimentării cu gaz, la capacitățile contractate.
EnglishWhen an agency other than the one contracted to make the valuation can do its valuation for the same instrument, it is subject to the contracted valuation.
Atunci când o agenție, alta decât cea contractată să facă evaluarea, poate face evaluarea sa pentru același instrument, aceasta este supusă evaluării contractate.
EnglishIn such a way, two beneficial effects are obtained - firstly, there is a second opinion and, secondly, the liability that falls on the contracted agency is reduced.
Astfel, se obținut două efecte benefice - în primul rând, există un al doilea aviz și în al doilea rând, răspunderea care cade pe agenția contractată este redusă.
EnglishAccording to provisional estimates released by the Cypriot Statistical Service, the gross domestic product of Cyprus appears to have contracted by 1.7% in real terms in 2009.
Conform estimărilor provizorii publicate de Serviciul de statistică cipriot, produsul intern brut al Ciprului pare să fi scăzut cu 1,7 % în termeni reali în 2009.
EnglishIt is important to underline that the problems identified did not arise from the Fund itself, but in individual countries from the people contracted to implement the programmes.
Este important de subliniat faptul că problemele identificate nu sunt generate de fond, ci de persoane din diferite ţări contractate pentru a pune în aplicare programele.
EnglishMany of those who are injured, and their families, face an agonising wait to find out whether they have contracted a blood-borne infection such as HIV or hepatitis C.
Mulţi din cei care se rănesc şi familiile lor trec printr-o perioadă de agonie, aşteptând să afle dacă au contractat o infecţie transmisibilă prin sânge, cum ar fi HIV sau hepatita C.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

contracted adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie