Traducere engleză-română pentru "to be distorted"

EN

"to be distorted" română traducere

EN

to be distorted {verb}

volume_up
to be distorted
volume_up
a descompune {vb.} (despre trăsăturile fetei)

Exemple de folosire pentru "to be distorted" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe preamble is exclusionary and reflects a distorted interpretation of history.
Preambulul are caracter de excludere şi reflectă o interpretare denaturată a istoriei.
EnglishBecause of this, much information reaches its audience in distorted or selective form.
Din aceste motive, multe informaţii ajung la public în mod distorsionat sau selectiv.
EnglishWe have come up with panic solutions based on distorted information.
Am găsit soluţii de panică bazate pe informaţii deformate.
EnglishDVD video might be distorted if another DVD player application has been installed on your computer.
Redarea DVD video poate fi distorsionată dacă s-a instalat o altă aplicație player DVD pe computer.
EnglishHowever, the demands of the groups on the right have distorted the original report on critical issues.
Totuși, solicitările grupurilor de dreapta au denaturat raportul original cu privire la problemele critice.
EnglishAs we well know, the concept of public services has been distorted to offer a narrow view of it.
După cum știm cu toții, conceptul de servicii publice a fost denaturat pentru a oferi o semnificație mai îngustă a acestuia.
EnglishTheir names are forcefully distorted; they are not allowed to write them down in accordance with the Polish spelling.
Numele lor sunt denaturate în mod forțat, nefiindu-le permis să le scrie în acord cu ortografia poloneză.
EnglishAudio playing back quickly and distorted.
Componenta audio este redată rapid și distorsionat.
EnglishFirstly, I am sorry that the content of the report has been distorted by the inclusion of the zero tolerance issue.
În primul rând, îmi pare rău că a fost denaturat conținutul raportului prin includerea problemei toleranței zero.
EnglishCompetition is necessarily distorted.
EnglishThis is very important, because otherwise, competition between Member States might be distorted in certain sectors.
Acest lucru este foarte important, deoarece altfel, concurența dintre statele membre ar putea fi denaturată în anumite sectoare.
EnglishIt is time to analyse the consequences of this aid for the internal market and interpret whether it has distorted free competition.
Este timpul să analizăm consecinţele asupra pieţei interne ale acestui ajutor şi să determinăm dacă a denaturat concurenţa.
EnglishHowever, as usual in this House, the initial intention was good, but it has led to a distorted analysis and wild proposals.
Totuşi, ca de obicei în această Cameră, intenţia iniţială a fost bună, dar a condus la o analiză denaturată şi la propuneri periculoase.
EnglishAs regards energy, world trade is not only distorted by protectionism, but also by energy price support mechanisms.
În ceea ce priveşte energia, comerţul mondial nu este distorsionat numai de protecţionism, ci şi de mecanismele de susţinere a preţului energiei.
EnglishThat balance has been distorted in many rural development programmes, including those affecting my region of Northern Ireland.
Acest echilibru a fost denaturat în multe programe de dezvoltare rurală, inclusiv cele care afectează regiunea mea din Irlanda de Nord.
EnglishThe lack of information, distorted reporting and, occasionally, downright lies from EU states' governments, has led to dreadful results.
Lipsa informațiilor, raportarea denaturată și, ocazional, chiar minciunile guvernelor statelor membre ale UE au dus la rezultate cumplite.
EnglishHowever, its success resulted in unintended overproduction and surpluses which distorted the market and raised environmental concerns.
Cu toate acestea, succesul său a generat fără intenţie o supraproducţie şi surplusuri care au denaturat piaţa şi au alimentat preocupări legate de mediu.
EnglishIf different emissions limits are set for the north compared with the south, competition will be distorted and so will the rules within the EU.
Dacă se vor stabili limite de emisii diferite pentru nord față de sud, se va produce o denaturare a concurenței și implicit a normelor din interiorul UE.
EnglishIf it could, we would be in danger of ending up with an indicator that gives nothing more than a distorted, partial and therefore one-sided view.
Altfel, am risca să avem, în cele din urmă, un indicator care nu oferă nimic mai mult decât o imagine distorsionată, parțială și prin urmare unilaterală.
EnglishI reject animal cruelty but I believe this issue has been deliberately distorted in order to provoke an emotive response among MEPs.
Resping cruzimea la adresa animalelor, dar consider că această problemă a fost în mod deliberat distorsionată pentru a provoca o reacţie emoţională în rândul deputaţilor europeni.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

distorted adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie