Traducere engleză-română pentru "to be embarked"

EN

"to be embarked" română traducere

EN

to be embarked {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be embarked" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, the path on which you have embarked has a number of stumbling blocks.
Cu toate acestea, calea pe care v-aţi angajat are numeroase obstacole.
EnglishSince 2007, the Commission has embarked on a new programme reforming the justice sector.
Începând cu 2007, Comisia a început un nou program menit să reformeze sectorul justiţiei.
EnglishHowever, I would like to set out my basic objections to the route upon which we have embarked.
Cu toate acestea, aș dori să definesc obiecțiile mele de bază față de traseul pe care am pornit.
EnglishWe embarked on the budget procedure in a spirit of great realism.
Am abordat procedura bugetară cu foarte mult realism.
EnglishAs you know my colleague Commissioner Connie Hedegaard has already embarked on a programme of outreach.
După cum ştiţi, colega mea, comisarul Connie Hedegaard s-a angajat deja într-un program de sensibilizare.
EnglishTogether we embarked on an unprecedented path of engagement with the Iranian leaders and, ladies and gentlemen,
Împreună am pornit pe o cale fără precedent a angajării cu liderii iranieni şi, doamnelor şi domnilor,
EnglishSome of those countries have also embarked on a long-term process of democratic transition, openness and reform.
Unele dintre acele țări s-au îmbarcat de asemenea într-un proces lung de tranziție democratică, deschidere și reformă.
EnglishAdmittedly, some African countries have already embarked on some promising initiatives with the help of the international community.
Ce e drept, unele țări africane au demarat deja unele inițiative promițătoare cu ajutorul comunității internaționale.
EnglishWe have embarked upon the wrong course.
EnglishIn 2007, the EU embarked upon a process intended to result in visa requirements being removed for the countries of the Western Balkans.
În 2007, UE s-a angajat într-un proces al cărui obiectiv era eliminarea obligativităţii vizelor pentru ţările din Balcanii de Vest.
EnglishWe have, rightly, embarked on a procedure for codifying such legislation - putting it in a single, readable, manageable text.
Am instaurat o procedură de codificare a acestei legislaţii: crearea unui singur text, uşor de citit şi cu care se poate lucra la fel de uşor.
EnglishOthers have embarked on compulsory vaccination campaigns, with the aim not of preventing the epidemic but of justifying the amounts ordered.
Altele au demarat campanii de vaccinare obligatorie, nu în scopuri de a preveni pandemia, ci pentru a justifica stocurile comandate.
EnglishThe Commission has expressly recognised Scotland as one of a handful of countries to have already embarked upon a national dementia strategy.
Comisia a recunoscut în mod expres Scoţia ca fiind una dintre puţinele ţări care s-au angajat deja într-o strategie naţională privind demenţa.
EnglishCroatia, Turkey and the Former Yugoslav Republic of Macedonia have candidate status, having embarked in a responsible manner on the road to integration.
Croaţia, Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei au statutul de candidate, fiind angajate în mod responsabil pe calea integrării.
EnglishFirstly, there is the economic and financial crisis, which requires us to continue the systematic coordinated action that we have embarked on.
În primul rând, este vorba despre criza economică şi financiară, care ne impune continuarea acţiunilor sistematice coordonate pe care le-am întreprins deja.
EnglishEurope has embarked on an interesting Eastern Partnership project, which has met with support and interest from Armenia, Georgia and Azerbaijan.
Europa s-a lansat într-un proiect interesant de Parteneriat estic, care s-a bucurat de sprijin şi interes din partea Armeniei, Georgiei şi Azerbaidjanului.
EnglishWe believe that such rescued illegal immigrants should be taken to the country from which they are believed to have embarked or their home country and left there.
Considerăm că aceşti imigranţi ilegali salvaţi trebuie trimişi în ţara de unde se crede că s-au îmbarcat sau în ţara lor de origine şi lăsaţi acolo.
EnglishIn this situation, one would think that a repressive approach was outmoded, yet the Turkish authorities have once again embarked on a widespread wave of arrests.
În această situaţie, s-ar crede că o abordare represivă ar fi demodată, totuşi autorităţile turce s-au angajat din nou într-un val de arestări pe scară largă.
EnglishA few weeks later, we had the great pleasure of welcoming here in our gallery the leaders of the democratic political parties from that country, embarked on a new path.
În urmă cu câteva săptămâni, am avut deosebita plăcere de a saluta aici, în galeria noastră, partidele politice democrate din acea țară, îmbarcată pe o nouă cale.
EnglishOn the one hand, a pilot programme of joint planning, which the Council has already embarked upon, is required for neurodegenerative diseases and Alzheimer's disease in particular.
Pe de o parte, pentru bolile neurodegenerative şi în special boala Alzheimer este necesar un program-pilot de planificare comună, pe care Consiliul deja l-a început.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie