Traducere engleză-română pentru "to be equal"

EN

"to be equal" română traducere

Exemple de folosire pentru "to be equal" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Treaty on the European Union states that every citizen of the Union is equal.
Tratatul privind Uniunea Europeană afirmă că toţi cetăţenii Uniunii sunt egali.
EnglishI would like to point out that equal partners must take equal responsibilities.
Aș dori să subliniez că partenerii egali trebuie să își asume responsabilități egale.
EnglishIn principle, they are supposed to work for equal development throughout Europe.
În principiu, trebuie să lucreze pentru o dezvoltare egală la nivelul întregii Europe.
EnglishWe also have to ensure that women are able to find employment and work on equal terms.
Trebuie să ne asigurăm, deci, că femeile îşi pot găsi de lucru în condiţii egale.
EnglishOne of these is also the achievement of equal opportunities for women and men.
Unul dintre ele este şi cel al realizării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
EnglishWe will not give up until equal competitive conditions have been established.
Nu vom renunţa până ce nu se vor stabili condiţii de concurenţă echitabile.
EnglishEqual opportunities, particularly equality for women, is another problem.
Egalitatea de şanse, în special egalitatea pentru femei, este o altă problemă.
EnglishWe insist on equal treatment of enterprises in the old and the new Member States.
Insistăm asupra tratamentului egal al întreprinderilor în vechile şi noile state membre.
EnglishIn that case, everyone will be equal before the law and we will be able to make savings.
În acest caz, toată lumea va fi egală în fața legii și vom putea face economii.
EnglishThe second is decentralisation and equal opportunities for all minorities there.
Al doilea este descentralizarea şi egalitatea de şanse pentru toate minorităţile de acolo.
EnglishIn fact, and as a matter of principle, all passengers must be equal before the law.
De fapt, în principiu, toţi călătorii trebuie să fie egali în faţa legii.
EnglishUntil now, disabled persons have been refused equal access to education.
Până acum, persoanelor cu handicap le-a fost refuzat accesul egal la educaţie.
EnglishThe cost of eradicating poverty in Afghanistan is equal to the cost of five days' war.
Costul eradicării sărăciei în Afganistan este egal cu costul a cinci zile de război.
EnglishThe European Union must deliver a response equal to the seriousness of the crisis.
Uniunea Europeană trebuie să dea un răspuns pe măsura gravității crizei.
EnglishBe the first to capture a piece, and then force a series of equal captures.
Fiți primul care capturează o piesă, apoi forțați o serie de capturi egale.
EnglishOnly when we are on an equal footing will we be able to reach an agreement.
Vom putea ajunge la un acord numai dacă tratăm de pe poziții de egalitate.
EnglishHealthcare is a basic need and one to which everyone should have equal access.
Asistenţa medicală este o necesitate de bază la care fiecare ar trebui să aibă acces egal.
EnglishWe shall try to prove equal to the task with which you are entrusting us.
Vom încerca să ne ridicăm la nivelul sarcinii cu care ne încredinţaţi acum.
EnglishIt has responsibilities as a State and it cannot be put on an equal footing with Hamas.
Îi revin anumite responsabilităţi ca stat şi nu poate fi pus pe acelaşi plan cu Hamas.
EnglishIt is not right that only certain people receive equal treatment and that others do not.
Nu este corect ca numai anumite persoane să primească un tratament egal și altele nu.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

equal adjectiv
equal substantiv
Romanian
equal adverb
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
to equal verb
Romanian
be off interjecţie
to be/become equal verb
Romanian