Traducere engleză-română pentru "to be in demand"

EN

"to be in demand" română traducere

RO
EN

to be in demand {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be in demand" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt may be motivating on a political level to demand that, but it is not realistic.
La nivel politic poate fi motivant să soliciţi acest lucru, dar nu este realist.
EnglishThe huge growth in demand beyond the EU's borders alone will determine this.
Creşterea uriaşă a cererii în afara graniţelor UE va determina această situaţie.
EnglishIncidentally, Minister, this was a strong demand made by the Spanish Presidency.
Aceasta a fost, de altfel, o solicitare fermă a preşedinţiei spaniole, dle ministru.
EnglishOf course we must support demand; consumption is the only route to recovery.
Desigur, trebuie să sprijinim cererea; consumul este singura cale de redresare.
EnglishIn your report, you also referred to the fall in demand in the agricultural sector.
În raportul dvs. v-aţi mai referit şi la scăderea cererii în sectorul agricol.
EnglishA crucial aspect of what is going on is that the demand is coming from within.
Un aspect esențial în ceea ce se întâmplă este faptul că cererea vine din interior.
EnglishParliament is going to demand this on behalf of all the workers of Opel Europe.
Parlamentul va solicita acest lucru în numele tuturor lucrătorilor de la Opel Europa.
EnglishThen, when they discover that it is fraudulent, they receive a payment demand.
Apoi, când descoperă că sunt frauduloase, întreprinderile primesc un ordin de plată.
EnglishIn the context of the Treaty of Lisbon, this is a highly justified demand.
În contextul Tratatului de la Lisabona, aceasta este o cerere foarte justificată.
EnglishYou are proposing policies which suppress domestic demand and rely on exports.
Propuneți politici care suprimă cererea internă și se bazează pe exporturi.
EnglishFurthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
Totodată, o taxă ar putea reduce semnificativ cererea de transporturi rutiere.
EnglishDoes the EU intend to join with the US and demand that the regime steps down?
UE intenţionează să se alăture solicitării SUA de a cere demisia regimului?
EnglishWe therefore demand an independent investigation under the aegis of the United Nations.
Prin urmare cerem o anchetă independentă sub egida Organizației Națiunilor Unite.
EnglishThat is our demand and consequently, we have submitted an alternative resolution.
Aceasta este solicitarea noastră şi, prin urmare, am prezentat o rezoluţie alternativă.
EnglishThe problem is actually getting buyers and demand back into the economy.
Problema, de fapt, este să readucem cumpărătorii şi cererea înapoi în economie.
EnglishIn the Caucasus, we must jointly demand unrestricted access for EU observers.
În Caucaz, trebuie să solicităm împreună accesul nerestricţionat al observatorilor UE.
EnglishIf we can reduce demand, then the supply of services will also go down.
Dacă reuşim să reducem cererea, atunci va scădea şi furnizarea acestor servicii.
EnglishTo demand that the criminal US embargo against Cuba be lifted immediately.
Să solicite ridicarea imediată a embargoului criminal al SUA împotriva Cubei.
EnglishFirstly, I feel that the predicted trend in gas demand is restrictive.
În primul rând, cred că tendinţa anticipată în cererea de gaze este restrictivă.
EnglishSolving it requires real political will and actions on the demand side.
Rezolvarea acesteia necesită voinţă politică reală şi acţiuni din partea cererii.