Traducere engleză-română pentru "to be necessary"

EN

"to be necessary" română traducere

EN

to be necessary {verb}

volume_up
to be necessary (dar şi: to need, to ought)
Therefore, if necessary, the Council should make a political declaration.
Prin urmare, dacă este necesar, Consiliul ar trebui să facă o declaraţie politică.
For this to happen, Croatia should continue to adopt the necessary reforms.
Pentru ca acest lucru să se întâmple, Croația ar trebui să continue să adopte reformele necesare.
They should be given the necessary support in this role.
Acestea ar trebui să obțină sprijinul necesar în acest rol.
to be necessary
volume_up
a merge {vb.} (a fi nevoie)
I believe that the measure is right and that the necessary safeguards are in place in case anything goes wrong.
Cred că măsura este corectă și că garanțiile necesare sunt în vigoare în cazul în care ceva nu merge bine.
In the context of globalisation, this is actually necessary, and MEDIA Mundus goes in the same direction with regard to film-makers.
În contextul globalizării, acest lucru este într-adevărat necesar, iar MEDIA Mundus merge în aceeaşi direcţie în ceea ce priveşte realizatorii de filme.
One is to ensure that we are passing regulation that is necessary and effective, but also to stop blaming something called Brussels for everything that goes wrong.
Unul dintre acestea este pentru a ne asigura că aprobăm regulamente care sunt necesare și eficiente, dar și pentru a înceta să dăm vina pe acel ceva numit Bruxelles pentru orice nu merge bine.

Exemple de folosire pentru "to be necessary" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishTo achieve them, it is necessary to take a number of measures at the same time.
Pentru a le obține, este necesar ca, în același timp, să luăm o serie de măsuri.
EnglishMr President, it is necessary to intervene when the market is not functioning.
Domnule preşedinte, intervenţia este necesară atunci când piaţa nu funcţionează.
EnglishContrary to certain more radical views, I believe that all three are necessary.
Contrar unor puncte de vedere mai radicale, consider că toate trei sunt necesare.
EnglishHowever, I issued the necessary statement and explained the facts of the matter.
Cu toate acestea, am emis declaraţia necesară şi am explicat aspectele chestiunii.
EnglishWe grant the working group the freedom to submit any necessary recommendations.
Acordăm grupului de lucru libertatea de a trimite toate recomandările necesare.
EnglishIt is also necessary to pay attention to the correct application of directives.
Este, de asemenea, necesar să se acorde atenţie aplicării corecte a directivelor.
EnglishIt is therefore necessary to assess this value in an explicit and positive manner.
Este necesar, prin urmare, să evaluăm această resursă în mod explicit şi pozitiv.
EnglishThe continuity necessary to the work of the entire EU is again apparent here.
Continuitatea necesară pentru activitatea întregii Uniuni este din nou evidentă.
EnglishTo invest in innovation, it is necessary to concentrate on subsidising research.
Pentru a investi în inovaţie, este necesar să ne axăm pe subvenţionarea cercetării.
EnglishAll of these are new developments that are, as a minimum, absolutely necessary.
Toate acestea constituie noi evoluții care reprezintă minimul absolut necesar.
EnglishA few improvements that we can achieve at European level are necessary, however.
Câteva îmbunătățiri pe care le putem obține la nivel european sunt totuși necesare.
EnglishI fully understand the meaning of the word competition, but it is also necessary...
Înţeleg perfect înţelesul cuvântului concurenţă, dar este necesar, de asemenea...
EnglishIt is necessary to improve competition in the markets for medicines and energy.
Este necesară îmbunătăţirea concurenţei pe pieţele de medicamente şi energie.
EnglishI think therefore that it is important and necessary to review this directive.
Deci consider că este important şi oportun să fie revizuită această directivă.
EnglishIs it not, in fact, absolutely necessary for this House to debate this issue?
Nu este oare, de fapt, absolut necesar ca acest Parlament să dezbată acest aspect?
EnglishNoteThis list is not necessary when using mice that have detented scroll wheels.
NotăLista nu este necesară când folosiţi mouse-uri care au rotiţă de defilare zimţată.
EnglishMadam President, how many recognitions are necessary for a state to be independent?
Doamnă preşedintă, de câte recunoaşteri are nevoie un stat pentru a fi independent?
EnglishThis agreement includes all the measures necessary to establish a free trade area.
Acest acord include toate măsurile necesare pentru a stabili o zonă de comerţ liber.
EnglishIt is necessary to ensure gender equality and social rights in the workplace.
Este necesar să asigurăm egalitatea de gen și drepturile sociale la locul de muncă.
EnglishWe must identify the causes of this problem and take the necessary countermeasures.
Trebuie să identificăm cauzele acestei probleme și să luăm contramăsurile necesare.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

necessary adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie