Traducere engleză-română pentru "to be of importance"

EN

"to be of importance" română traducere

EN

to be of importance {verb}

volume_up
to be of importance (dar şi: to bring over, to matter)

Exemple de folosire pentru "to be of importance" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe now continue with the one-minute speeches on matters of political importance.
Continuăm acum cu intervenţiile de un minut privind chestiuni politice importante.
EnglishThe report highlights the huge importance of Exclusive Economic Zones to Europe.
Raportul subliniază importanța uriașă pentru Europa a zonelor economice exclusive.
EnglishWe knew of the importance of having a good link with the European Parliament.
Eram conştienţi de importanţa de a avea o bună legătură cu Parlamentul European.
EnglishWe all know the importance and the dramatic consequences of this type of injury.
Cunoaştem cu toţii importanţa şi consecinţele dramatice ale acestor tipuri de răni.
EnglishThat is illustrative of the importance which it ascribes to consumer protection.
Acest lucru ilustrează importanţa pe care o acordă protecţiei consumatorilor.
English. - The McGuinness report deals with issues of immense global importance.
în scris. -Raportul McGuinness tratează aspecte de o importanţă globală imensă.
EnglishThe broad and balanced involvement of the participants is of fundamental importance.
Implicarea amplă şi echilibrată a părţilor interesate are o importanţă crucială.
EnglishHowever, I do not wish to overlook the importance of promoting such concepts.
Cu toate acestea, nu vreau să minimalizez importanţa promovării acestor concepte.
EnglishI think that they are quite right to stress the importance of support for SMEs.
Consider că au insistat în mod justificat pe importanţa sprijinului pentru IMM-uri.
EnglishThe importance of harmonised European policy is, in my view, beyond dispute.
Importanţa unei politici europene armonizate este, în opinia mea, incontestabilă.
EnglishI mentioned the increasing importance of supra-national structures in today's world.
Am menţionat importanţa crescândă a structurilor supranaţionale în lumea actuală.
EnglishAlso of exceptional importance is the 'guaranteeing a decent pension' initiative.
De asemenea, iniţiativa "Pentru o pensie decentă” are o importanţă capitală.
EnglishThis report neglects to mention the importance of cohesion policy even once.
Acest raport omite să menționeze măcar o dată importanța politicii de coeziune.
EnglishIt is the Council's turn to adopt this package of paramount importance to the Union.
Este rândul Consiliului să adopte acest pachet extrem de important pentru Uniune.
EnglishI hardly need to stress the importance of both those points in the current situation.
Nu este nevoie să subliniez importanţa ambelor aspecte în împrejurările actuale.
EnglishI want to emphasise the importance of improving the security of our energy resources.
Doresc să subliniez importanţa îmbunătăţirii securităţii resurselor de energie.
EnglishIt is of great importance in practice, and that is what we are talking about.
Este foarte important în practică şi acesta este subiectul discuţiei noastre.
EnglishAs a result, consumer protection measures are steadily growing in importance.
Devin, deci, din ce în ce mai importante acţiunile pentru protecţia consumatorului.
EnglishThis fact alone underlines the importance of farming to the EU's natural environment.
Acest fapt singur subliniază importanţa agriculturii pentru mediul natural al UE.
EnglishThe next item is the one-minute speeches on matters of political importance.
Următorul punct este discursul de un minut privind probleme de importanţă politică.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

importance substantiv
of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian