Traducere engleză-română pentru "to be open"

EN

"to be open" română traducere

RO
EN

to be open {verb}

volume_up
We will defend our internal market at home, keeping it open, and we will work for open, global markets too.
Ne vom apăra piaţa noastră internă, păstrând-o deschisă şi vom lucra şi pentru pieţe globale deschise.
I agree with him on the very sound basic idea that Parliament can only work well if decision making is sufficiently open and transparent.
Sunt de acord cu domnia sa în ceea ce priveşte ideea elementară logică potrivit căreia Parlamentul poate lucra bine doar dacă procesul decizional este suficient de deschis şi de transparent.

Exemple de folosire pentru "to be open" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
Raportul răspunde principalelor subiecte la care abordarea PAC nu oferise răspuns.
EnglishClose any desktop apps you have open – this will prompt you to save your work.
Închideți aplicațiile desktop deschise - vi se va solicita să vă salvați munca.
EnglishThe most proactive and open mayors are therefore facing enormous difficulties.
Primarii cu iniţiativă şi deschişi se confruntă de aceea cu dificultăţi enorme.
EnglishThe Commission's innovation strategy is clear, but this question remains open.
Strategia de inovare a Comisiei este clară, dar această chestiune rămâne deschisă.
EnglishIf Device Stage doesn't open, then your device isn't compatible with Device Stage.
Dacă Device Stage nu se deschide, dispozitivul nu este compatibil cu Device Stage.
EnglishOpen Control Panel by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Deschideți Panou de control făcând clic pe butonul Start, apoi pe Panou de control.
EnglishBy intelligent, I mean varied, and being open to new things and not standing still.
Prin inteligente se înţelege variate şi deschidere la lucruri noi şi acţiunea.
EnglishThe last open question of the negotiations was related to the correlation tables.
Ultima chestiune deschisă a negocierilor a fost legată de tabelele de corespondență.
EnglishIf you can't find or open the router settings, contact the router manufacturer.
Dacă puteți găsi sau deschide setările ruterului, contactați producătorul ruterului.
EnglishIt's best not to open any attachments unless it's something you're expecting.
Este indicat să nu deschideți nicio atașare decât dacă este ceva ce așteptați.
EnglishClose any desktop apps you have open—this will prompt you to save your work.
Închideți aplicațiile desktop deschise - vi se va solicita să vă salvați munca.
EnglishPlus you'll be able to see them in one place whenever you open that library.
De asemenea, le veți putea vedea într-un loc de câte ori deschideți biblioteca.
EnglishOpen the Microsoft Online Services Directory Synchronization Configuration Wizard.
Deschideţi Expertul de configurare sincronizare director Microsoft Online Services.
EnglishThere are about four or five in my city and they are only open at certain times.
Există patru sau cinci în orașul meu și sunt deschise numai la anumite ore.
EnglishWe must, however, keep the communication channels to the outside world open.
Trebuie, totuşi, să menţinem deschise canalele de comunicaţie cu lumea din afară.
EnglishOpen the Pictures library by clicking the Start button , and then clicking Pictures.
Deschideți Biblioteca de imagini făcând clic pe butonul Start, apoi pe Imagini.
EnglishFrom the Search charm, search for Action Center and then open Action Center.
Din butonul Căutare, căutați Centru de acțiune, apoi deschideți Centru de acțiune.
EnglishOpen Certificate Manager by clicking the Start button , typing certmgr.msc
Deschideți Manager certificate făcând clic pe butonul Start, tastând certmgr.msc
EnglishI think that it is in Europe's best interests to maintain open global markets.
Cred că menţinerea pieţelor globale deschise este în cel mai bun interes al Europei.
EnglishFinally, on the matter of delegations, as I said before: they are open already.
În final, în ceea ce priveşte delegaţiile, am spus deja: deja s-au deschis.