Traducere engleză-română pentru "to be part"

EN

"to be part" română traducere

EN

to be part {verb}

volume_up
The globalisation of trade, business and communications is all part of this.
Globalizarea comerţului, a afacerilor şi comunicaţiilor face parte din acesta.
Multi-branding is part of competition and helps to protect consumers.
Multimarca face parte din concurenţă şi contribuie la protejarea consumatorilor.
This commitment is part of the European Commission's political project.
Acest angajament face parte din proiectul politic al Comisiei Europene.

Exemple de folosire pentru "to be part" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.
Comisia poate accepta numeroase amendamente integral, parţial sau în principiu.
EnglishThe acceptance has to develop from the bottom upwards as part of regional policy.
Acceptarea trebuie să se dezvolte de jos în sus ca parte a politicii regionale.
EnglishIt is our duty to intervene in that part of the world, just as it is in Syria.
Este de datoria noastră să intervenim în acea parte de lume, precum și în Siria.
EnglishLet us not forget that direct payments account for only part of farmers' income.
Să nu uităm că plățile directe reprezintă doar o parte din veniturile fermierilor.
EnglishNot only that, but their development forms part of the solution to our crisis.
Nu doar atât, însă dezvoltarea acestora face parte din soluţia la criza noastră.
EnglishService packs are part of the process of keeping your Windows product up to date.
Pachetele Service Pack fac parte din procesul de actualizare a produsului Windows.
EnglishThe EU would like to develop the maritime corridors as part of extending TEN-T.
Uniunea doreşte dezvoltarea coridoarelor maritime ca parte a extinderii TEN-T.
EnglishHealth is not only a universal right, but also a part of economic development.
Sănătatea nu este doar un drept universal, ci şi o parte a dezvoltării economice.
EnglishThe result is that this is also an important part of the Europe 2020 strategy.
Rezultatul este că și aceasta este o parte importantă a Strategiei Europa 2020.
EnglishWe do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
Dorim, ca parte a planului de acţiune, să lucrăm împreună la cooperarea regională.
EnglishParliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
Parlamentul va lua parte la negocierile privind acordul ulterior pe termen lung.
EnglishMarket support measures are recognised as being an important part of the CAP.
Măsurile de susţinere a pieţei sunt recunoscute drept o parte importantă din PAC.
EnglishWhere that is concerned, we are talking about an elementary part of European policy.
În această privinţă, vorbim despre o componentă elementară a politicii europene.
EnglishThe Americans have played an important part in drawing up the Basel standards.
Americanii au avut un rol important în elaborarea reglementărilor acordului Basel.
EnglishWe have not forgotten our seven demands adopted during the previous part-session.
Nu am uitat cele șapte solicitări adoptate în perioada precedentă de sesiune.
EnglishI am grateful to the Americans for taking part in this far-reaching dialogue.
Le sunt recunoscătoare americanilor pentru că am luat parte la acest dialog vast.
EnglishI am very sorry, but we had no interpretation for the last part of your speech.
Îmi pare rău, însă ultima parte a discursului dvs. nu a beneficiat de interpretare.
EnglishIt does not form part of Europe in geographical, cultural or historic terms.
Ea nu face parte din Europa din punct de vedere geografic, cultural sau istoric.
EnglishThis will nevertheless require considerable effort on the part of the Union.
Totuşi, pentru aceasta va fi nevoie de eforturi considerabile din partea Uniunii.
EnglishIf that is not so, I am in favour of this oral amendment being part of the original.
Altfel, sunt în favoarea introducerii acestui amendament oral în textul original.