EN

bear {substantiv}

volume_up
1. Zoologie
Uniunea noastră trebuie să stea în casă cu un urs.
In the example, you can see the cursor after the "r" in "bear."
În exemplu, cursorul se observă după „s” de la „urs”.
For example, to add a word before "bear," you would first move the cursor by clicking before the "b."
De exemplu, pentru a adăuga un cuvânt înainte de „urs”, mutați mai întâi cursorul făcând clic înainte de „u”.

Exemple de folosire pentru "bear" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIf so, bear in mind that your application for a work permit might be refused.
Reţineţi că nu toate cererile de eliberare a unui permis de muncă sunt acceptate!
EnglishHowever, now we bear a shared responsibility for the future of our continent.
Cu toate acestea, acum avem o răspundere comună pentru viitorul continentului.
EnglishI therefore hope that the renewal of the agreement will bear fruit for both parties.
Prin urmare, sper că reînnoirea acordului va fi fructuoasă pentru ambele părți.
EnglishWe should bear in mind the international commitments of the Russian Federation.
Trebuie să ținem seama de angajamentele internaționale ale Federației Ruse.
EnglishI have noted your suggestion of 2012, Mrs Bowles, and I will bear it in mind.
Am luat act de sugestia dvs. privind anul 2012, dnă Bowles, şi o voi avea în vedere.
EnglishThis report lays open the fiscal pressure that will be brought to bear on taxpayers.
Acest raport ilustrează clar presiunea fiscală la care vor fi supuși contribuabilii.
EnglishThere has been full transparency, and several colleagues can bear witness to that.
A existat transparență completă și mai mulți colegi pot depune mărturie în acest sens.
EnglishThis metamorphosis will not bear fruit if it is not rooted in democracy.
Această metamorfoză nu va da roade dacă nu-şi va avea rădăcinile în democraţie.
EnglishIn some cases, Member States have to bear costs in excess of EUR 1 million.
În unele cazuri, statele membre trebuie să suporte costuri de peste 1 milion de euro.
EnglishThe sea ice is shrinking and the polar bear's habitat is gradually being lost.
Calota glaciară este din ce în ce mai mică, iar habitatul ursului polar dispare treptat.
EnglishNow it is borrowers who have been left to bear all the currency risk.
Acum debitorii sunt cei care au fost lăsaţi să suporte toate riscurile valutare.
EnglishYet the polar bear population is actually bigger now than it was in the 1940s.
Cu toate acestea, populaţia urşilor polari este de fapt mai mare acum decât în anii 1940.
EnglishI hope that the plans the Commissioner has presented will bear fruit.
Sper că planurile pe care domnul Comisar ni le-a prezentat îşi vor arăta roadele.
EnglishThis is something we need to bear in mind in the re-regulation of the financial market.
Trebuie să ţinem seama de acest lucru în momentul re-reglementării pieţei financiare.
EnglishI hope the Commissioner will bear this in mind when she draws up her proposals.
Sper că doamna comisar va avea în vedere acest lucru atunci când își va elabora propunerile.
EnglishEurope's citizens cannot bear the costs alone for modernising energy systems.
Cetăţenii europeni nu pot să suporte singuri costurile modernizării sistemelor energetice.
EnglishAs we discuss Europe 2020, we need to bear a situation of this type in mind.
Deoarece discutăm despre Europa 2020, va trebui să ţinem cont de o situaţie de acest tip.
EnglishIt is true that employers bear responsibility for illegal employment.
Este adevărat că angajatorii poartă responsabilitatea muncii nereglementate.
EnglishSo, today I say to the CDU 'Bear this in mind' and we ask that Germany does the same.
Deci, astăzi spun CDU "să țină cont de acest lucru” și cerem ca Germania să facă asemenea.
EnglishWe will bear this in mind in future and pay attention to such matters.
Vom avea în vedere acest lucru în viitor și vom acorda atenție la astfel de probleme.