EN

benefit {substantiv}

volume_up
So this will provide a basic benefit for millions of European citizens.
Astfel, acest lucru va oferi un beneficiu de bază pentru milioane de cetățeni europeni.
More women in work would be of definite benefit to society.
Mai multe lucrătoare ar constitui un beneficiu clar pentru societate.
There will be enormous benefit to both Europe and Korea on the signing of this deal.
Va exista un beneficiu enorm atât pentru Europa, cât şi pentru Coreea, prin semnarea acestui acord.
benefit (dar şi: lucre, profit)
One other dimension - profit, or economic benefits, or the environment and conservation.
O altă dimensiune - fie profit sau beneficii economice, fie mediu şi conservare.
benefit
benefit (dar şi: use)
benefit

Exemple de folosire pentru "benefit" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAll the activities pursued by the Member States also benefit the European Union.
Toate activităţile realizate de statele membre sunt în beneficiul Uniunii Europene.
EnglishAs you know, the SEPA does not benefit from a pan-European system of governance.
După cum știţi, SEPA nu beneficiază de un sistem pan-european de guvernanţă.
EnglishThat is the way to play as a European team for the benefit of the whole of Europe.
Acesta este modul de acţiune ca o echipă europeană, în beneficiul întregii Europe.
EnglishThe radioactive intensity of today's debate does, of course, have one benefit.
Intensitatea radioactivă din dezbaterea de astăzi are bineînțeles un avantaj.
EnglishThe financial instruments JESSICA, JEREMIE and JASPERS have provided real benefit.
Instrumentele de finanțare JESSICA, JEREMIE și JASPERS au prezentat un real interes.
EnglishIndeed, it would be unacceptable if only the private sector were to benefit from it.
Într-adevăr, ar fi inacceptabil dacă numai sectorul privat ar beneficia de aceştia.
EnglishThe Council was divided, but had the benefit of unanimity and blocked conciliation.
Consiliul a fost divizat, dar a avut avantajul unanimității și a blocat concilierea.
EnglishRegional research programmes in this area have already proved their benefit.
S-a demonstrat deja utilitatea programelor de cercetare regionale în domeniu.
EnglishSome Member States will benefit earlier than others from the European system.
13 - Unele state membre vor beneficia de sistemul european mai devreme decât altele.
EnglishEveryone will benefit from this agreement, but it has clearly been too long in coming.
Toată lumea va beneficia de acest acord, dar acesta a venit în mod clar prea greu.
EnglishThis leads to a cost-benefit imbalance with regard to application of the standards.
Acest lucru conduce la un dezechilibru cost-beneficii privind aplicarea standardelor.
EnglishIt is not just for the benefit of European producers that we should look at this issue.
Analizarea acestei probleme nu este doar în beneficiul producătorilor europeni.
EnglishThe costs to manufacturers will be far outweighed by the overall economic benefit.
Costurile producătorilor vor fi de departe compensate de avantajele economice generale.
EnglishBut you don't have to be exploring alien worlds to see the benefit from DirectX 11.
Însă nu trebuie să explorați lumi extraterestre pentru a vedea beneficiile DirectX 11.
EnglishHas the existing system really facilitated trade for the States that benefit from it?
A facilitat într-adevăr actualul sistem comerţul pentru statele beneficiare?
EnglishSecondly, it must, of course, also work for the benefit of the economy.
În al doilea rând trebuie, fără îndoială, să funcţioneze în avantajul economiei.
EnglishThey are of no benefit to anyone, nor do they resolve fundamental, structural problems.
Nu aduc beneficii nimănui şi nici nu rezolvă problemele fundamentale, structurale.
EnglishIt is in our benefit to support Russia in its efforts to become a member of the WTO.
Este în avantajul nostru să susținem Rusia în eforturile sale de a face parte din OMC.
EnglishThe crisis has come and we have seen the benefit of implementing the SES II package.
A venit criza şi s-a constatat utilitatea implementării pachetului SES II.
EnglishIf you lose your job, you should apply for benefit in the country where you live.
Dacă vă pierdeţi locul de muncă, solicitaţi indemnizaţia de şomaj în ţara în care locuiţi.

Sinonime (în engleză) pentru "benefit":

benefit
fringe benefit