EN

board {substantiv}

volume_up
Prin urmare, vă invit la bord.
According to some sources, this ship had 257 people on board, the vast majority of whom are missing.
Potrivit unor surse, acest vas transporta 257 de oameni la bord, marea majoritate dintre aceştia fiind daţi dispăruţi.
Indeed, it is essential to provide lifelong learning and retraining for seafarers at all levels, on shore and on board.
Într-adevăr, este esenţial să se prevadă învăţarea continuă şi reconversia profesională pentru navigatorii de la toate nivelurile, pe ţărm şi la bord.
We hope that the Commission will take these comments of ours on board.
Sperăm că aceste observații ale noastre vor fi adoptate de către Comisie.
I look forward to the Commission taking this point on board.
Aștept cu nerăbdare ca acest punct să fie luat în considerare de Comisie.
I hope that the Commission will take this request by the European Parliament on board.
Sper că această solicitare a Parlamentului European va fi luată în considerare de către Comisie.
board (dar şi: panel)
volume_up
tablă {f} (de lemn, pentru pictori)
Stones are placed on a board consisting of twenty-four narrow triangles.
Piesele sunt plasate pe o tablă formată din douăzeci și patru de triunghiuri înguste.
You can choose different board and piece styles.
Aveți posibilitatea să alegeți stiluri diferite pentru tablă și piese.
You’ll see pieces on the board in what looks like a half-finished puzzle.
Veți vedea pe tablă piesele într-o formă ce arată ca un puzzle terminat pe jumătate.
board
volume_up
masă {f} (întreţinere)
Backgammon is a popular two-player board game with pieces called stones.
Backgammon, jocul de table, este un faimos joc de masă pentru doi jucători cu piese denumite și puluri.
There are board games, card games, multiplayer Internet games, and even games for kids.
Există jocuri de masă, jocuri de cărți, jocuri Internet pentru mai mulți jucători și chiar jocuri pentru copii.
Let us go back to the drawing board and reduce it to 1%, as suggested by Commissioner Janusz Lewandowski.
Să ne întoarcem la masa de proiectare și să o reducem la 1 %, după cum a sugerat domnul comisar Janusz Lewandowski.
board (dar şi: plank)
board (dar şi: fur)
board (dar şi: office)
volume_up
minister {n} (mai ales în Anglia)
board (dar şi: assembly, council)
volume_up
obște {f} (consiliu)

Exemple de folosire pentru "board" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe changing game value is tracked by the doubling cube on the right of the board.
Valoarea jocului este dată de zarul de dublare din partea din dreapta a tablei.
EnglishConstruction needs help right across the board, not just on a selective basis.
Construcţiile au nevoie de ajutor pe toată linia, nu doar pe o bază selectivă.
EnglishI very much look forward to the coming debate and I will take your views on board.
Aștept cu interes următoarea dezbatere și voi accepta punctele dvs. de vedere.
EnglishThey may even be above board, but these deals done outside of the committee ...
Pot fi chiar pe faţă, dar aceste decizii făcute totuşi în afara comisiei...
EnglishSo we need Americans on board, we need Chinese on board, we need Indians on board.
Aşadar, avem nevoie de sprijinul americanilor, al chinezilor, al indienilor.
EnglishI hope the Commissioner for budgets here will take on board this particular point.
Sper că dl comisarul pentru bugete, aici de faţă, va lua în considerare acest aspect.
EnglishWe are the European Parliament, not the board of directors of an economic giant.
Reprezentăm Parlamentul European, nu consiliul de administrație al unui gigant economic.
EnglishIt is human suffering that characterises life on board these makeshift boats.
Ceea ce caracterizează viaţa la bordul acestor bărci improvizate este suferinţa umană.
EnglishWe have to take on board the arguments of the sceptics and we have to challenge them.
Trebuie să luăm în considerare argumentele scepticilor şi trebuie să le contrazicem.
EnglishI should add that by 'coming on board', I mean that it will also pay its share.
Aș dori să adaug că prin alăturare mă refer la faptul că și aceasta își va plăti partea.
EnglishYet the Member States, and their private and public parties, must get on board.
Totuși, statele membre, împreună cu părțile lor publice și private, trebuie să participe.
EnglishWhen a checker reaches the opposite side of the board, it gets crowned and becomes a king.
Când o damă ajunge în partea opusă a tablei, are loc încoronarea și devine rege.
EnglishYet the European Union also holds the key to bringing the United States on board.
În plus, Uniunea Europeană deţine şi mijloacele de a aduce Statele Unite pe aceeaşi linie.
EnglishHowever, at the same time, we need to have Parliament and the Member States on board.
Totuși, în același timp, avem nevoie de sprijinul Parlamentului și al statelor membre.
EnglishYou’ll see pieces on the board in what looks like a half-finished puzzle.
Veți vedea pe tablă piesele într-o formă ce arată ca un puzzle terminat pe jumătate.
EnglishI think that is a very important point that we should take on board.
Cred că aceasta este o problemă foarte importantă pe care ar trebui s-o analizăm.
EnglishStones are placed on a board consisting of twenty-four narrow triangles.
Piesele sunt plasate pe o tablă formată din douăzeci și patru de triunghiuri înguste.
EnglishYou mentioned the macrosupervision area of the European Systemic Risk Board.
Aţi menţionat zona de supraveghere macro a Comitetului european pentru riscuri sistemice.
EnglishWe have gladly taken on board the profound changes the Internet has wrought.
Am adoptat bucuroşi schimbările profunde pe care le-a adus internetul.
EnglishWe reached broad agreement on the establishment of a European Systemic Risk Board.
Am obţinut un acord larg privind înfiinţarea unui Comitet european pentru riscuri sistemice.