Traducere engleză-română pentru "to carry"

EN

"to carry" română traducere

volume_up
carrying {substantiv}
RO
RO
RO
EN

to carry [carried|carried] {verb}

volume_up
to carry (dar şi: to have, to possess)
We will also carry more weight on the global stage.
De asemenea, vom avea mai multă greutate pe scena internaţională.
Parliament emphasised that in future more time will be needed for it to carry out its functions.
Parlamentul a subliniat faptul că pe viitor va avea nevoie de mai mult timp pentru a-și îndeplini funcțiile.
If we are not there, then we will count for nothing, and will carry no influence.
Dacă nu suntem acolo, atunci nu vom conta pentru nimic şi nu vom avea nici un fel de influenţă.
to carry
It is now the task of the Commission to carry this initiative forward with determination.
Acum Comisia are obligaţia de a duce mai departe această iniţiativă, cu hotărâre.
If it cannot decide, the service will simply be carrying on with its own agenda.
Dacă nu se poate lua o decizie, serviciul îşi va duce, pur şi simplu, la îndeplinire propria agendă.
In this respect, it is proper to acknowledge Mr Sterckx's tenacity in carrying through this difficult undertaking.
Cu privire la acest lucru, ar trebui să recunoaştem tenacitatea dlui Sterckx în a duce la bun sfârşit această iniţiativă dificilă.
Some file types are less safe because they can carry viruses.
Unele tipuri de fișiere sunt mai puțin sigure, deoarece pot transporta viruși.
Passengers may also carry liquids in their checked baggage for carriage in the hold of an aircraft.
Pasagerii pot transporta lichide în bagajul de cală.
I recall a military regulation which stipulated that a single wagon could carry 8 horses or 48 men.
Îmi amintesc de regulamentul militar care stipula că un singur vagonet putea transporta 8 cai sau 48 de oameni.
It is now the task of the Commission to carry this initiative forward with determination.
Acum Comisia are obligaţia de a duce mai departe această iniţiativă, cu hotărâre.
If it cannot decide, the service will simply be carrying on with its own agenda.
Dacă nu se poate lua o decizie, serviciul îşi va duce, pur şi simplu, la îndeplinire propria agendă.
In this respect, it is proper to acknowledge Mr Sterckx's tenacity in carrying through this difficult undertaking.
Cu privire la acest lucru, ar trebui să recunoaştem tenacitatea dlui Sterckx în a duce la bun sfârşit această iniţiativă dificilă.
to carry (dar şi: to wear, to tote)
Yet this is not the Italian Parliament and therefore it is not the right place to carry out these essentially national political debates.
Totuşi, acesta nu este Parlamentul italian şi, prin urmare, nu este locul potrivit pentru a purta aceste dezbateri politice naţionale prin excelenţă.
The actual operator from the country of origin must pay the operator from the network being visited for carrying the signal.
La rândul lui, operatorul din ţara de origine trebuie să îl plătească pe operatorul din reţeaua vizitată pentru a purta semnalul.
Thank you for having brought about a consensus on the two figures who will bear the heavy burden of carrying out the new functions created by the Treaty of Lisbon.
Vă mulţumesc dvs. pentru că aţi ajuns la un consens privind cele două persoane care vor purta povara grea a îndeplinirii noilor funcţii create de Tratatul de la Lisabona.
Independent investigations must be carried out to bring the guilty to justice.
Trebuie întreprinse investigații independente pentru a-i aduce pe vinovați în fața justiției.
However, the serious flaw of the green technology plan is that we have no idea what EU funds will be used to carry it out.
Totuşi, defectul major al planului tehnologiilor ecologice este că nu avem nici cea mai vagă idee ce fonduri europene se vor folosi pentru a-l aduce la îndeplinire.
The European Investment Bank can make its contribution in this area by carrying out proper assessments and publishing its results on a regular basis.
Banca Europeană de Investiții își poate aduce contribuția în acest domeniu prin realizarea propriilor evaluări și publicarea periodică a rezultatelor sale.
Yet this is not the Italian Parliament and therefore it is not the right place to carry out these essentially national political debates.
Totuşi, acesta nu este Parlamentul italian şi, prin urmare, nu este locul potrivit pentru a purta aceste dezbateri politice naţionale prin excelenţă.
The actual operator from the country of origin must pay the operator from the network being visited for carrying the signal.
La rândul lui, operatorul din ţara de origine trebuie să îl plătească pe operatorul din reţeaua vizitată pentru a purta semnalul.
Thank you for having brought about a consensus on the two figures who will bear the heavy burden of carrying out the new functions created by the Treaty of Lisbon.
Vă mulţumesc dvs. pentru că aţi ajuns la un consens privind cele două persoane care vor purta povara grea a îndeplinirii noilor funcţii create de Tratatul de la Lisabona.
In connection with the above, I believe that it is necessary to carry out a detailed analysis and evaluation of the abovementioned standards.
Legat de cele de mai sus, consider că se impune o analiză detaliată şi o evaluare a standardelor menţionate anterior.
I would like to say to the Commission and to Mr Barroso that a legal assessment must be carried out by Mrs Kroes.
Aș dori să transmit Comisiei și dlui Barroso că se impune realizarea unei evaluări juridice de către dna Kroes.
Why should the least well off, the workers, be carrying the cost of this recession and the need to repair it?
De ce doar cei aflaţi în condiţiile cele mai precare, lucrătorii, trebuie să suporte costurile recesiunii şi a redresării care se impune?
The resolution on Serbia, on which we will be voting tomorrow, carries precisely this message of support.
Rezoluţia privind Serbia, asupra căreia vom vota mâine, conţine exact aceste mesaj de sprijin.
Since we can already vote via the Internet and carry out banking operations online, we are certainly able to develop a secure system which would allow us to identify digital signatures.
Întrucât putem vota deja prin intermediul internetului şi realiza operaţiuni bancare online, cu siguranţă putem dezvolta un sistem sigur care ne-ar permite identificarea semnăturilor digitale.
to carry (dar şi: to bear)
The restrictions on carrying liquids, aerosols and gels, as hand luggage, into the cabin of an aircraft remain for the time being.
Restricţiile referitoare la transportarea lichidelor, aerosolilor şi gelurilor în bagajul de mână vor rămâne, deocamdată, în vigoare.

Exemple de folosire pentru "to carry" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFurthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
Mai mult, Serbia trebuie să continue reformele în curs și să realizeze noi reforme.
EnglishWe considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Am considerat oportun să realizăm această aliniere astfel cum a propus Parlamentul.
EnglishThey failed to carry out such screening, which, in our view, was a requirement.
Ele nu au efectuat acest screening, care, în opinia noastră, era o cerință.
EnglishTherefore, let us carry out the job, while working for a better scenario.
Prin urmare, să ne facem datoria lucrând în același timp la un scenariu mai bun.
EnglishThe intention at the moment is to carry out a comprehensive analysis of the project.
În prezent, intenţia este aceea de a efectua o analiză cuprinzătoare a proiectului.
EnglishYet I wish to ask the Commission to carry out an in-depth investigation.
Totuși, doresc să îi solicit Comisiei să efectueze o investigație în profunzime.
EnglishCan we ask Mr Füle to carry out an investigation into honour killings in Turkey?
Îi putem solicita dlui Füle să desfăşoare o investigare a crimelor de onoare din Turcia?
EnglishTo carry on as before is disastrous, said the philosopher, Walter Benjamin.
Este dezastruos să continuăm ca până acum, a spus filozoful Walter Benjamin.
EnglishIt is not enough to carry out social impact assessments of European legislation.
Nu este suficient să se efectueze evaluări ale impactului social al legislației europene.
EnglishIt is now time for us to carry out an interim review of the aid effort in Haiti.
Este acum momentul să desfăşurăm o analiză interimară a efortului de ajutor pentru Haiti.
EnglishWe do not have dispensaries built for hospitals which carry out transplants.
Nu avem dispensare construite pentru spitale care efectuează transplanturi.
EnglishIt is now the task of the Commission to carry this initiative forward with determination.
Acum Comisia are obligaţia de a duce mai departe această iniţiativă, cu hotărâre.
EnglishIf you do not take a green card with you, you should carry your certificate of insurance.
Dacă nu luaţi cartea verde cu dumneavoastră, luaţi certificatul de asigurare auto.
EnglishMr President, a national programme has been approved to carry out those reforms.
Domnule preşedinte, a fost aprobat un program naţional pentru a întreprinde aceste reforme.
EnglishThe Crisis Committee is supposed to meet - it does meet and will also carry out tests.
Comitetul de criză se presupune că se va întruni - se întrunește și va efectua teste.
EnglishIn respect of public finances, we cannot carry on the way we have started.
În ceea ce priveşte finanţele publice, nu putem continua în felul în care am început.
EnglishThe candidate countries must make a determined effort to carry out the necessary reforms.
Ţările candidate trebuie să facă un efort ferm pentru a realiza reformele necesare.
EnglishThe Commission should carry out this task in an assiduous and timely fashion.
Comisia ar trebui să se ocupe de organizarea acesteia cu perseverenţă şi fără întârzieri.
EnglishIt is a crime on the UN's part to fail to carry out its direct mission.
Eșuarea de a-și îndeplini misiunea directă reprezintă o crimă din partea ONU.
EnglishThe Hungarian Presidency will carry on the work of its Belgian predecessor.
Președinția maghiară va continua activitatea predecesoarei sale belgiene.

Sinonime (în engleză) pentru "carry-forward":

carry-forward
English