EN

to confine [confined|confined] {verb}

volume_up
. - I hope that Parliament will not confine itself simply to producing reports and votes.
. - Sper că Parlamentul nu se va limita doar la elaborarea rapoartelor și a voturilor.
To close, we cannot confine ourselves to designing future market tools for after 2013.
În concluzie, nu ne putem limita la crearea de instrumente viitoare de piață pentru perioada de după 2013.
However, I shall confine myself to what I think is the basic principle required in order to have an effect.
Cu toate acestea, mă voi limita la ceea ce cred că reprezintă principiul de bază necesar pentru a avea un efect.
to confine
volume_up
a bloca {vb.} (a izola)

Exemple de folosire pentru "to confine" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishTo close, we cannot confine ourselves to designing future market tools for after 2013.
În concluzie, nu ne putem limita la crearea de instrumente viitoare de piață pentru perioada de după 2013.
English. - I hope that Parliament will not confine itself simply to producing reports and votes.
în scris. - Sper că Parlamentul nu se va limita doar la elaborarea rapoartelor și a voturilor.
EnglishHowever, I shall confine myself to what I think is the basic principle required in order to have an effect.
Cu toate acestea, mă voi limita la ceea ce cred că reprezintă principiul de bază necesar pentru a avea un efect.
EnglishThey must confine themselves to what is strictly necessary to ensure the protection of consumers/passengers.
Ele trebuie să se limiteze la ceea ce este strict necesar pentru a se asigura protecţia consumatorilor/pasagerilor.
EnglishFollowing the emotional speech of the first speaker from the Non-Attached Members, I shall confine myself to the facts.
După discursul emoţional al primului vorbitor din partea membrilor neafiliaţi, mă voi limita la lucrurile esenţiale.
EnglishTo invade their country is one thing, but to confine a large percentage of the population in refugee camps is another.
A le invada țara este un lucru, dar a ține captiv un mare procent al populației în tabere de refugiați este cu totul altceva.
EnglishMadam President, the quality of the speeches from our two Commissioners was such that I shall confine myself to two comments.
Dnă preşedintă, calitatea discursurilor celor doi comisari a fost atât de înaltă încât mă voi limita la a face două comentarii.
EnglishThe four measures are all innovative and I should say that we should not confine the debate only to the financial transaction tax.
Toate cele patru măsuri sunt inovatoare și cred că nu trebuie să limităm dezbaterea numai la taxa pe tranzacțiile financiare.
EnglishEurope must cut its coat according to its cloth, confine itself to its core activities and must itself make a number of savings.
Europa trebuie să se întindă cât o ţine plapuma, să se limiteze la activităţile sale de bază şi să facă de una singură o serie de economii.
EnglishThe point is, however, that we cannot confine ourselves to reducing the greenhouse gas emissions of developed countries such as the USA and China.
Problema este, însă, că nu putem să ne limităm la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din ţările dezvoltate precum SUA şi China.
EnglishTherefore, that Intergovernmental Conference will confine itself to something that has already been agreed: how to distribute those 18 MEPs among 12 countries.
Prin urmare, Conferinţa interguvernamentală se va limita la un aspect asupra căruia am convenit deja: distribuirea celor 18 deputaţi la 12 ţări.
EnglishWe cannot allow the United States to monopolise political crisis management in this region, our region, and confine ourselves to its development.
Nu putem permite Statelor Unite să pună monopol pe gestionarea crizei politice în această regiune, regiunea noastră şi să ne limiteze la dezvoltarea acesteia.
EnglishSo while we endorse the long term goals, we cannot endorse the means and have voted against those reports which do not confine themselves to the eurozone.
Așadar, deși susținem obiectivele pe termen lung, nu putem sprijini mijloacele și am votat împotriva acelor rapoarte care nu se limitează la zona euro.
EnglishSo while we endorse the long term goals, we cannot endorse the means and have voted against those reports which do not confine themselves to the eurozone.
Prin urmare, deși sprijinim obiectivele pe termen lung, nu putem sprijini mijloacele și am votat împotriva rapoartelor care nu se limitează la zona euro.
EnglishDrop the demand that they directly supervise individual financial institutions and let them confine themselves to cross-border problems.
Să se renunţe la cererea de supraveghere directă din partea acestora a instituţiilor financiare individuale şi să li se permită să se limiteze la problemele transfrontaliere.
EnglishIn an increasingly globalised world, we cannot confine ourselves to a given territory, but must cultivate mobility, flexibility and international experience.
Într-o lume din ce în ce mai globalizată, nu ne putem limita la un anumit teritoriu, ci trebuie să cultivăm mobilitatea, flexibilitatea şi experienţa internaţională.
EnglishWhat we really need is a Union that is prepared to confine itself to its core tasks and is not set on acting like a major superstate in the making.
Ceea ce ne trebuie cu adevărat este o Uniune pregătită să se limiteze la îndatoririle sale de bază şi care nu intenţionează să acţioneze asemenea unui principal superstat în formare.
EnglishSo while we endorse the long term goals, we cannot endorse the means and have voted against those reports which do not confine themselves to the eurozone.
Prin urmare, deși susținem obiectivele pe termen lung, nu putem susține mijloacele aferente, astfel că am votat împotriva acelor rapoarte care nu se limitează doar la zona euro.
EnglishThe only rule that I can see on personal statements is Rule 151 which says that speakers must confine themselves to statements made about themselves.
Singurul articol referitor la intervențiile pentru chestiuni de ordin personal este articolul 151 care afirmă că vorbitorii trebuie să se rezume la declarații despre propria persoană.
EnglishEurope must dare to increase its resources for single Community policies and not to confine itself to redistributing resources between old and new policies.
Europa trebuie să îndrăznească să îşi majoreze resursele alocate politicilor comunitare unice şi să nu se mulţumească cu redistribuirea de resurse între vechile şi noile politici.

Sinonime (în engleză) pentru "confinement":

confinement