Traducere engleză-română pentru "to correspond to"

EN

"to correspond to" română traducere

EN

to correspond to {verb}

volume_up
to correspond to (dar şi: to tally with, to agree with, to meet the case)
Saying this does, however, correspond to an idea of European responsibility.
Această declaraţie corespunde, totuşi, cu o idee de responsabilitate europeană.
In such conditions, even the very expression 'elections' does not correspond to reality.
În astfel de condiții, nici chiar expresia "alegeri” nu mai corespunde realității.
Nor would it correspond to the spirit of your own draft resolution.
Nici nu ar corespunde spiritului proiectului dvs. de rezoluţie.
to correspond to
volume_up
a concorda {vb.} (a corespunde)

Exemple de folosire pentru "to correspond to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe content of education must correspond to vocational and practical requirements.
Conţinutul educaţiei trebuie să corespundă cerinţelor profesionale şi practice.
EnglishSaying this does, however, correspond to an idea of European responsibility.
Această declaraţie corespunde, totuşi, cu o idee de responsabilitate europeană.
EnglishIn such conditions, even the very expression 'elections' does not correspond to reality.
În astfel de condiții, nici chiar expresia "alegeri” nu mai corespunde realității.
EnglishThis should correspond to the nature of their beneficiaries and users.
Acesta ar trebui să corespundă naturii beneficiarilor şi utilizatorilor acestora.
EnglishA third of Europe's emissions are not produced in Europe but correspond to imported goods.
O treime din emisiile Europei nu sunt produse în Europa, însă corespund bunurilor importate.
EnglishNor would it correspond to the spirit of your own draft resolution.
Nici nu ar corespunde spiritului proiectului dvs. de rezoluţie.
EnglishThe timescales must correspond to these checks, which should be speeded up if possible.
Calendarul trebuie să corespundă acestor verificări, care trebuie accelerate în măsura posibilităţilor.
EnglishMany of Parliament's suggestions correspond with the actions proposed in the Bruges Communiqué.
Multe dintre sugestiile Parlamentului corespund acțiunilor propuse în Comunicatul de la Bruges.
EnglishIt will also very much correspond to the philosophy of a Europe without internal borders.
De asemenea, aceasta va corespunde în foarte mare măsură filosofiei unei Europe fără graniţe interne.
EnglishI want all that we talk about and that we discuss to correspond also with the interests of our constituents.
Aş vrea ca ceea ce discutăm să corespundă şi intereselor celor pe care le reprezentăm.
EnglishYou should examine whether the reality and the obstacles still correspond to these special provisions.
Ar trebui să examinaţi dacă realitatea şi obstacolele corespund încă acestor prevederi speciale.
EnglishWhat the Commission presented on that occasion did not correspond to what had been agreed in the budget.
Datele prezentate de Comisie cu acea ocazie nu au corespuns cu ceea ce fusese convenit în buget.
EnglishFor their part, Europe's goals are attainable if they correspond to the vision of every Member State.
La rândul lor, obiectivele Europei pot fi atinse dacă sunt în concordanţă cu viziunea fiecărui stat membru.
EnglishIf the name of your qualification does not correspond, they will also require a certificate of change of name.
Dacă denumirea calificării nu corespunde, este posibil să vi se ceară şi o atestare a schimbării de denumire.
EnglishIn every institution, budget requests must correspond to a real need for tasks to be performed.
În fiecare instituţie, cererile de buget trebuie să corespundă unei nevoi reale în ceea ce priveşte executarea unor sarcini.
EnglishFor one thing, the substance of the commitments to reduce CO2 emissions does not correspond to what is actually needed.
Unul dintre motive, conţinutul angajamentelor de reducere a emisiilor de CO2 nu corespunde nevoilor actuale.
EnglishI believe that the European Union needs an ambitious budget, which will correspond to the challenges facing us.
Eu cred că Uniunea Europeană are nevoie de un buget ambiţios, care va corespunde provocărilor cu care ne confruntăm.
EnglishThe level of these charges should correspond only to costs demonstrably incurred in securing the safety of passengers.
Nivelul acestor tarife trebuie să corespundă doar costurilor ce pot fi justificate ca vizând siguranţa pasagerilor.
EnglishTherefore, we are not in a position to effect a resolution today, which will actually correspond in detail to how things stood on Thursday.
Prin urmare, nu putem adopta astăzi o rezoluţie care să corespundă în detaliu situaţiei de joi.
EnglishI accept the essentials of the various speeches and the issues raised correspond perfectly to my convictions.
Accept ideile principale ale diferitelor discursuri, problemele care au fost ridicate corespunzând perfect convingerilor mele.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

to prepoziţie
to bring to verb
to give birth to verb
Romanian
to break to verb
Romanian
to amount to verb
Romanian
to refer to verb
Romanian
to lay claim to verb
Romanian