EN

distinct {adjectiv}

volume_up
distinct (dar şi: various)
Each skin has a distinct appearance, and most skins incorporate basic Player functions, such as the ability to adjust the volume.
Fiecare fațetă are un aspect distinct și majoritatea fațetelor conțin funcții de bază ale Playerului, cum ar fi posibilitatea de reglare a volumului.
Each skin has a distinct appearance and most skins incorporate basic Player functions such as playing and the ability to adjust the volume.
Fiecare fațetă are un aspect distinct și majoritatea fațetelor conțin funcții de bază ale Playerului, cum ar fi redarea și posibilitatea de reglare a volumului.
At present, there is a distinct lack of data on gender equality, violence against women and institutional mechanisms.
În prezent, lipsesc în mod clar datele privind egalitatea de gen, violenţa împotriva femeilor şi mecanismele instituţionale.
distinct (dar şi: clear)
distinct (dar şi: articulate, articulated, clear, hinged)
distinct (dar şi: marked, pronounced)
volume_up
marcat {adj. m.} (pronunţat)
RO

distinct {adjectiv masculin}

volume_up
Fiecare fațetă are un aspect distinct și majoritatea fațetelor conțin funcții de bază ale Playerului, cum ar fi posibilitatea de reglare a volumului.
Each skin has a distinct appearance, and most skins incorporate basic Player functions, such as the ability to adjust the volume.
Fiecare fațetă are un aspect distinct și majoritatea fațetelor conțin funcții de bază ale Playerului, cum ar fi redarea și posibilitatea de reglare a volumului.
Each skin has a distinct appearance and most skins incorporate basic Player functions such as playing and the ability to adjust the volume.

Exemple de folosire pentru "distinct" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is important to underline that this issue is very much distinct from PNR.
Este important să subliniez faptul că acest aspect este foarte diferit de PNR.
EnglishEach of the two initiatives has a distinct focus.
Fiecare dintre aceste două iniţiative se axează asupra unui aspect particular.
EnglishThe first is its very distinct pro-immigration perspective.
Primul este perspectiva sa imigraţionistă foarte clară.
EnglishI believe that conservation and preservation may be distinct, but their application depends on the particular area.
Consider că prezervarea şi conservarea sunt distincte, dar aplicarea lor depinde de zona specifică.
EnglishWe are talking about democracy, the democracy clause, but we detect a distinct smell of oil and gas.
Vorbim despre democrație, clauza democrației, dar simțim mirosul caracteristic al petrolului și al gazelor naturale.
EnglishDistinct peoples are not the product of distinct cultures: distinct cultures are the product of distinct peoples.
Popoarele diferite nu sunt produsul culturilor diferite: culturile diferite sunt produsul popoarelor diferite.
EnglishYou will have seen, I hope, as I have, the distinct benefit of the Urban Programme, particularly in North Belfast.
Aţi observat, sper, aşa cum am observat şi eu, beneficiile clare ale Programului urban, în special în nordul Belfastului.
EnglishAt present, there is a distinct lack of data on gender equality, violence against women and institutional mechanisms.
În prezent, lipsesc în mod clar datele privind egalitatea de gen, violenţa împotriva femeilor şi mecanismele instituţionale.
EnglishHowever, there are other distinct problems.
EnglishThere is a very distinct difference.
EnglishThese are distinct.
EnglishEach skin has a distinct appearance, and most skins incorporate basic Player functions, such as the ability to adjust the volume.
Fiecare fațetă are un aspect distinct și majoritatea fațetelor conțin funcții de bază ale Playerului, cum ar fi posibilitatea de reglare a volumului.
EnglishIt is an old and global problem, affecting countries that are culturally and geographically distinct; that are more- and less-developed.
Este o problemă veche și globală, care afectează țări diferite din punct de vedere cultural și geografic; țări mai mult și mai puțin dezvoltate.
EnglishThe euro is Europe's currency and must express its distinct culture, promoting a rational and stable model among the world's other currencies.
Euro este moneda Europei şi trebuie să exprime cultura sa diferită, promovând un model raţional şi stabil printre celelalte monede ale lumii.
EnglishEach skin has a distinct appearance and most skins incorporate basic Player functions such as playing and the ability to adjust the volume.
Fiecare fațetă are un aspect distinct și majoritatea fațetelor conțin funcții de bază ale Playerului, cum ar fi redarea și posibilitatea de reglare a volumului.
EnglishReturning to al-Qaeda for a moment, there is considerable doubt about its existence as an organisational entity, as distinct from an ideological one.
Revenind la al-Qaeda pentru un moment, există îndoieli serioase cu privire la existenţa acesteia ca entitate organizaţională, separată de cea ideologică.
EnglishIt is acknowledged that the energy mix and energy supply differs among Member States according to geography and other distinct factors.
Este binecunoscut faptul că mixul energetic şi aprovizionarea cu energie diferă de la un stat membru la altul, în funcţie de poziţia geografică şi de alţi factori distincţi.
EnglishIn this regard, I voted in favour of a distinct legislative proposal expressly banning food derived from cloned animals and their descendants.
În această privinţă, am votat în favoarea unei propuneri legislative distincte care să interzică alimentele derivate din animale clonate şi din descendenţii acestora.
EnglishHigh Contrast heightens the color contrast of some text and images on your computer screen, making those items more distinct and easier to identify.
Contrast înalt mărește contrastul dintre culorile anumitor texte și imagini de pe ecranul computerului, acestea devenind mai distincte și mai ușor de identificat.
EnglishSmall-scale coastal and artisanal fisheries have economic and social characteristics that are distinct from those of industrial fisheries, among other aspects.
Pescuitul de coastă sau artizanal la scară mică are caracteristici economice și sociale care sunt distincte de cele ale pescuitului industrial, și nu numai.

Sinonime (în engleză) pentru "distinct":

distinct
distinction
distinctly
English
distinctness
distinctive