EN

doubtful {adjectiv}

volume_up
doubtful (dar şi: touch-and-go, dubitable)
Whether anything will actually be done is doubtful.
Este îndoielnic că se va face ceva într-adevăr.
This seems extremely doubtful, especially as the real causes of the conflict have not been resolved.
Acest lucru pare extrem de îndoielnic, în special întrucât cauzele reale ale conflictului nu au fost tratate.
Whether this is the way to avoid the problems that Mr Barroso has quite rightly described is doubtful.
Este îndoielnic că aceasta ar fi soluţia pentru evitarea problemelor pe care dl Barroso le-a descris foarte bine.
doubtful (dar şi: dubious, shady, doubtfully)
doubtful (dar şi: suspicios)
doubtful (dar şi: uncertain)
doubtful (dar şi: confused, entangled, obscure, obstruse)
volume_up
obscur {adj. m.} (neclar)
doubtful (dar şi: problematical, quizzical)
doubtful (dar şi: suspicious)

Exemple de folosire pentru "doubtful" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI am therefore doubtful as to whether anything will change following the Copenhagen conference.
Prin urmare, mă îndoiesc că se va schimba ceva după Conferinţa de la Copenhaga.
EnglishThese were not supervised and often consisted of assets of doubtful value.
Acestea nu erau supravegheate şi, adeseori, au constat în active cu o valoare îndoielnică.
EnglishI am doubtful whether this situation can be changed in the short-term.
Mă îndoiesc că această situaţie poate fi schimbată pe termen scurt.
EnglishFor me, however, the issues of transparency and measurable results remain doubtful.
Cu toate acestea, pentru mine, chestiunea transparenței și cea a rezultatelor măsurabile rămân îndoielnice.
EnglishThis seems extremely doubtful, especially as the real causes of the conflict have not been resolved.
Acest lucru pare extrem de îndoielnic, în special întrucât cauzele reale ale conflictului nu au fost tratate.
EnglishWhether this is the way to avoid the problems that Mr Barroso has quite rightly described is doubtful.
Este îndoielnic că aceasta ar fi soluţia pentru evitarea problemelor pe care dl Barroso le-a descris foarte bine.
EnglishWhether anything will actually be done is doubtful.
Este îndoielnic că se va face ceva într-adevăr.
EnglishI would be doubtful about establishing a new fund.
Aş fi sceptic în privinţa creării unui nou fond.
EnglishIn the light of all this, we are highly doubtful that the Commission is wholeheartedly working to resolve this crisis.
Având în vedere toate aceste lucruri, avem mari îndoieli cu privire la implicarea totală a Comisiei în rezolvarea crizei.
EnglishIt is very doubtful in any case that the traditional beaching method would be able to comply with the forthcoming guidelines.
În orice caz, este foarte puţin probabil ca metoda tradiţională de eşuare pe plajă să poată respecta orientările care vor apărea în curând.
EnglishThis means that I, for my part, remain very puzzled and very doubtful as to the very principle of the mechanism that is proposed to us.
Astfel, în ceea ce mă priveşte, rămân extrem de uimit şi foarte sceptic cu privire la principiul mecanismului care ni se propune.
EnglishIt is doubtful whether the EU can reconcile these matters of public interest and these characteristics as well and as efficiently as its Member States.
Nu este sigur că UE poate găsi un echilibru între aceste interese la fel de bine și de eficient ca statele sale membre.
EnglishIt is doubtful whether Article 85 of the Treaty provides a legal basis for legislative action at EU level on prison conditions as such.
Nu este sigur dacă articolul 85 din Tratat oferă în această formă un temei juridic pentru o acţiune legislativă la nivel european cu privire la condiţiile de detenţie.
EnglishEven if the prospects of success are doubtful, it is essential that plans for a financial transaction tax are broached at the summit.
Chiar dacă perspectivele de reușită sunt îndoielnice, este esențial ca planurile pentru o taxă pe tranzacțiile financiare să fie abordate în cadrul reuniunii la nivel înalt.
EnglishIn my opinion, it is highly doubtful whether an EU-wide financing instrument for development and human rights can improve this situation.
După părerea mea, este foarte îndoielnic dacă un instrument de finanțare pentru dezvoltare și drepturile omului la nivelul întregii UE poate îmbunătăți această situație.
EnglishAnother positive point is the introduction of a new control system that will close European ports to landings of frozen fish of doubtful or illegal origin.
Un alt punct pozitiv este introducerea unui nou sistem de control care va închide porturile europene pentru capturile de pește congelat sau de origine îndoielnică sau ilegală.
EnglishIt is doubtful, given the multiplicity of wrong turns taken by the EU, whether information and communications technologies are enough to create a European identity.
Având în vedere multitudinea de măsuri greșite luate de UE, este îndoielnic dacă tehnologiile informației și comunicațiilor sunt suficiente pentru a crea o identitate europeană.
EnglishThis may seem doubtful, when looking at the worsening conditions under which many people are having to live, and the rising unemployment in many European countries.
Acest lucru este îndoielnic dacă ne uităm la condiţiile din ce în ce mai proaste în care sunt nevoite să trăiască multe persoane şi la creşterea şomajului în multe ţări europene.
EnglishEven though we ultimately chose to support the resolution, there were wordings that we were opposed to or were doubtful of, and therefore it was not clear how we should vote.
Deşi în cele din urmă am decis să susţinem rezoluţia, nu am fost de acord sau am fost reticenţi cu unele formulări, de aceea nu ne-a fost foarte clar cum ar trebui să votăm.
EnglishI am doubtful, however, about the effectiveness of using quota purchasing financed from the budgets of individual Member States to solve the crisis in the milk sector.
Cu toate acestea, am îndoieli cu privire la eficacitatea sistemului de achiziţionare de cote finanţate de la bugetul fiecărui stat membru în parte pentru rezolvarea crizei din sectorul laptelui.

Sinonime (în engleză) pentru "doubtful":

doubtful
doubt
doubtfully
English
doubtfulness