EN

to encourage [encouraged|encouraged] {verb}

volume_up
Will the government encourage political, ethnic, cultural and religious diversity?
Va încuraja guvernul diversitatea politică, etnică, culturală și religioasă?
The system will ensure immunity of course, in order to encourage reporting.
Bineînţeles că sistemul va asigura imunitatea, pentru a încuraja raportarea.
The purpose of these funds is to encourage the growth and development of deprived areas.
Scopul acestor fonduri este de a încuraja creșterea și dezvoltarea zonelor defavorizate.
Will the government encourage political, ethnic, cultural and religious diversity?
Va încuraja guvernul diversitatea politică, etnică, culturală și religioasă?
The system will ensure immunity of course, in order to encourage reporting.
Bineînţeles că sistemul va asigura imunitatea, pentru a încuraja raportarea.
The purpose of these funds is to encourage the growth and development of deprived areas.
Scopul acestor fonduri este de a încuraja creșterea și dezvoltarea zonelor defavorizate.
I believe that this regulation will encourage European farmers to promote their agricultural products.
Consider că acest regulament va sprijini agricultorii europeni să-şi promoveze produsele agricole.
I would like to encourage the EU Member State governments to strengthen and support consumer organisations.
Aş dori să încurajez guvernele statelor membre UE de a consolida şi sprijini organizaţiile consumatorilor.
The label will help encourage multilingualism and dialogue between cultures, and will support the establishment of networks aimed at promoting European heritage.
Marca va ajuta la încurajarea multilingvismului și a dialogului între culturi și va sprijini crearea de rețele destinate promovării patrimoniului european.
I believe that it is the EU's duty to encourage a process for establishing democracy on sound foundations so as to discourage the conditions for replacing one form of totalitarianism with another.
Cred că UE are datoria să încurajeze un proces de democratizare pe baze sănătoase, pentru a nu favoriza premisele înlocuirii unui totalitarism cu altul.
Finally, and critically, we have obtained an exemption for solar panels in order to encourage the development of renewable energy technologies within Europe.
În sfârșit, și ceea ce este esențial, am obținut excluderea panourilor fotovoltaice pentru a favoriza dezvoltarea de tehnologii pentru energia regenerabilă pe teritoriul european.
At the same time, it will encourage the emergence of cross-border centres of medical excellence, which will also act as hubs for providing instruction and specialist training to students and doctors.
În același timp, va favoriza apariția unor poli de excelență medicală transfrontalieri, care să servească și ca platforme pentru pregătirea și specializarea studenților și medicilor.
It also advocates an approach that would create further insecurity for older workers by encouraging 'flexible' pensions, combining work with retirement.
De asemenea, acesta susține o abordare care ulterior ar crea nesiguranță pentru lucrătorii mai în vârstă prin încurajarea pensiilor "flexibile”, combinând munca cu pensionarea.
That is why this resolution reaffirms that Serbia's future lies in the EU, and encourages the country to continue its efforts towards this aim.
Acesta este motivul pentru care această rezoluție susține că viitorul Serbiei este în UE și încurajează țara să își continue eforturile pentru îndeplinirea acestui obiectiv.
to encourage (dar şi: to cheer up)
to encourage

Exemple de folosire pentru "to encourage" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFinally, Commissioner, I wish to encourage you in relation to the stress tests.
În fine, dle comisar, doresc să vă încurajez în legătură cu testele de rezistență.
EnglishOn the contrary, they have helped to encourage the so-called 'rush to court'.
Din contră, acestea au ajutat la încurajarea așa-zisei "precipitări la tribunal”.
EnglishI consider it important that we continue to encourage people in this regard.
Consider că este important să continuăm să-i încurajăm pe cetăţeni în acest sens.
EnglishIn addition, we need to encourage long-term investments on Community territory.
În plus, trebuie să încurajăm investițiile pe termen lung pe teritoriul Comunității.
EnglishWe must encourage young farmers into the industry to secure a future for it.
Trebuie să atragem tinerii fermieri în sector pentru a asigura viitorul acestuia.
EnglishWe need to encourage, stimulate, protect and remunerate creation and innovation.
Trebuie să încurajăm, să stimulăm, să protejăm și să remunerăm creația și inovațiile.
EnglishI therefore encourage the Commission to present legislative proposals in this area.
Prin urmare, încurajez Comisia să prezinte propuneri legislative în acest domeniu.
EnglishWe cannot work to unite Europe at home and encourage the break-up of China abroad.
Nu putem lucra în direcţia unificării Europei în timp ce încurajăm divizarea Chinei.
EnglishWill the government encourage political, ethnic, cultural and religious diversity?
Va încuraja guvernul diversitatea politică, etnică, culturală și religioasă?
EnglishI would like to encourage the competent Commissioner to tackle this difficult dossier.
Aș dori să îl încurajez pe comisarul în cauză să abordeze acest aspect dificil.
EnglishWe must continue to encourage Tajikistan to introduce a programme of reforms.
Trebuie să încurajăm în continuare Tadjikistanul să introducă un program de reforme.
EnglishTherefore, it is very important to encourage sustainable economic growth.
Prin urmare, este foarte important să se încurajeze creșterea economică durabilă.
EnglishIf you develop a reasonable system, we will encourage it and recognise it.'
Dacă dezvoltaţi un sistem convenabil, îl vom încuraja şi îl vom recunoaşte‟.
EnglishThe system will ensure immunity of course, in order to encourage reporting.
Bineînţeles că sistemul va asigura imunitatea, pentru a încuraja raportarea.
EnglishHowever, simply describing these will not, in itself, encourage the stakeholders.
Cu toate acestea, simpla descriere a acestora nu va încuraja în sine părțile interesate.
EnglishHowever, I believe that the agreement should be balanced and encourage fair trade.
Consider însă că acordul trebuie să fie echilibrat şi să încurajeze comerţul echitabil.
EnglishFinally, with regard to financial supervision, I should like to encourage ...
În cele din urmă, în ceea ce priveşte supravegherea financiară, doresc să încurajez...
EnglishFourthly, I encourage the countries which do not participate in the programme to join.
În al patrulea rând, invit să ni se alăture şi statele care nu participă la program.
EnglishThe European Parliament must encourage Serbia to continue on its journey towards the EU.
Parlamentul European trebuie să încurajeze Serbia să continue drumul către UE.
EnglishTherefore, measures to encourage an increase in the birth rate are urgently needed.
Prin urmare, măsurile de încurajare a creşterii ratei natalităţii sunt urgent necesare.

Sinonime (în engleză) pentru "encouragement":

encouragement
English
encouraging
English