EN

to examine [examined|examined] {verb}

volume_up
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
The wizard will examine your old computer, which may take about an hour.
Expertul va examina computerul vechi, iar operațiunea poate dura aproximativ o oră.
Will the Council examine that project to see what lessons can be drawn?
Va examina Consiliul acest proiect pentru a analiza ce lecţii pot fi învăţate?
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
The wizard will examine your old computer, which may take about an hour.
Expertul va examina computerul vechi, iar operațiunea poate dura aproximativ o oră.
Will the Council examine that project to see what lessons can be drawn?
Va examina Consiliul acest proiect pentru a analiza ce lecţii pot fi învăţate?
to examine (dar şi: to inspect)
volume_up
a examina {vb.} (a inspecta)
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
The wizard will examine your old computer, which may take about an hour.
Expertul va examina computerul vechi, iar operațiunea poate dura aproximativ o oră.
Will the Council examine that project to see what lessons can be drawn?
Va examina Consiliul acest proiect pentru a analiza ce lecţii pot fi învăţate?
You can check which file was updated most recently, or open the files and examine them.
Puteți verifica ce fișier s-a actualizat cel mai recent sau deschideți fișierele și examinați-le.
The Agency, however, does not have the authority to examine the effect of national laws.
Dar agenţia nu are autoritatea de a verifica efectul legilor naţionale.
However, the seller may wish to examine the camera to check whether it was defective when you bought it.
Totuşi, s-ar putea ca vânzătorul să vrea să examineze aparatul pentru a verifica dacă acesta era defect în momentul în care l-aţi cumpărat.
This, too, will provide an opportunity to examine issues relating to forest fires.
Şi aceasta va fi o ocazie pentru a cerceta aspecte legate de incendiile forestiere.
to examine
volume_up
a ispiti {vb.} (a examina)
to examine
volume_up
a inspecta {vb.} (a examina)
to examine
volume_up
a controla {vb.} (a examina)
to examine
volume_up
a considera {vb.} (a examina)
Therefore, the Commission considers it crucial to examine how to deal with macro-financial assistance in the future, notably within the framework of the Lisbon Treaty.
Prin urmare, Comisia consideră esenţial să examineze modalitatea în care să trateze asistenţa macrofinanciară în viitor, în special în cadrul Tratatului de la Lisabona.
to examine (dar şi: to ask, to question)
This, too, will provide an opportunity to examine issues relating to forest fires.
Şi aceasta va fi o ocazie pentru a cerceta aspecte legate de incendiile forestiere.
to examine (dar şi: to hear, to listen, to obey)

Exemple de folosire pentru "to examine" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis, too, will provide an opportunity to examine issues relating to forest fires.
Şi aceasta va fi o ocazie pentru a cerceta aspecte legate de incendiile forestiere.
EnglishHere again, we must examine very carefully the terms that we want to incorporate.
Aici, din nou, trebuie să examinăm foarte atent condiţiile pe care dorim să le includem.
EnglishAs for the rest, it does not examine the causes in depth, or seek solutions.
Cât despre restul, nici nu examinează cauzele în profunzime şi nici nu caută soluţii.
EnglishThe wizard will examine your old computer, which may take about an hour.
Expertul va examina computerul vechi, iar operațiunea poate dura aproximativ o oră.
EnglishWill the Council examine that project to see what lessons can be drawn?
Va examina Consiliul acest proiect pentru a analiza ce lecţii pot fi învăţate?
EnglishWe have asked for 70 000 m2 to be proposed and we will then examine all the possibilities.
Am solicitat să se propună 70 000m2 şi apoi vom examina toate posibilităţile.
EnglishTherefore, it is necessary to examine the cause of the problems that arose.
Prin urmare, este necesară examinarea cauzei problemelor care au apărut.
EnglishIn this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
EnglishWe will also need to examine whether our regional programmes can be involved in this.
Va trebui să examinăm și să vedem dacă programele noastre regionale pot fi implicate aici.
EnglishThis report allows us to examine objectively the European Parliament's 2012 budget.
Acest raport ne permite o analiza obiectiva a bugetului pe 2010 pentru Parlamentul European.
EnglishWe must also examine the current financial conditions faced by SMEs.
Trebuie să examinăm şi condiţiile financiare actuale cu care se confruntă IMM-urile.
EnglishAs a result, we must examine all our political decisions in this light.
Ca rezultat, noi trebuie să examinăm toate deciziile noastre politice în acest context.
EnglishWe must also examine how Frontex can cooperate with third countries.
De asemenea, trebuie să examinăm modul în care Frontex poate coopera cu ţările terţe.
EnglishThe Agency, however, does not have the authority to examine the effect of national laws.
Dar agenţia nu are autoritatea de a verifica efectul legilor naţionale.
EnglishWe must examine whether we thus want to and are able to continue these activities.
Trebuie să vedem dacă ne mai dorim şi dacă putem să le continuăm.
EnglishI am therefore particularly pleased to see that the Commission is willing to examine this case.
Prin urmare, sunt foarte încântat că Comisia doreşte să examineze acest caz.
EnglishWhile we ponder solutions to this acute problem, we also need to examine its causes.
Analiza posibilelor soluții la această problemă acută trebuie însoțită de o analiză a cauzelor.
EnglishWe will have to examine very carefully how the limited freedom of contract will work.
Va trebui să analizăm foarte atent felul în care va funcționa limitarea libertății contractuale.
EnglishYou can check which file was updated most recently, or open the files and examine them.
Puteți verifica ce fișier s-a actualizat cel mai recent sau deschideți fișierele și examinați-le.
EnglishI will soon be going to Lampedusa, as well as to Malta, to examine the situation on the ground.
Voi merge în curând la Lampedusa, precum şi în Malta, pentru a examina situaţia pe teren.