Exemple de folosire pentru "fit" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis does not fit well with having an ex ante check of everything that is exported.
Acest lucru nu se potrivește bine cu un control ex ante al tuturor produselor exportate.
EnglishYou can't upload the file because it doesn't fit in your available storage space.
Fișierul nu se poate încărca, deoarece aceasta nu încape în spațiul de stocare disponibil.
EnglishFirstly, where does the six-month rotating presidency fit into this?
În primul rând, cum se integrează în aceasta preşedinţia rotativă de şase luni?
EnglishShe is not fit to be responsible for foreign security and defence policy.
Nu este potrivită să fie responsabilă cu securitatea externă şi cu politica de apărare.
EnglishWill the European contributions really make our economy fit for the future?
Oare contribuţiile europene chiar vor face ca economia noastră să fie pregătită pentru viitor?
EnglishWe saw fit to maintain these priorities but give them autonomy.
Am considerat potrivit să menţinem aceste priorităţi, dar să le dăm autonomie.
EnglishSuperior comfort that’s designed to fit your right or left hand.
Confort superior proiectat să se potrivească fie în mâna dreaptă, fie în mâna stângă.
EnglishAs we have seen, ideas that fit one part of Europe will not work in another part.
După cum am văzut, ideile care sunt potrivite pentru o parte a Europei nu funcţionează în altă parte.
EnglishThere is no single, perfect solution to fit all local circumstances.
Nu există o soluţie unică, perfectă, care să se potrivească tuturor circumstanţelor locale.
EnglishThese do not fit in with the ideas which the European Union represents.
Acestea sunt contrare valorilor reprezentate de Uniunea Europeană.
EnglishI do not think she is a fit and proper person to do this job.
Nu cred că domnia sa este persoana aptă şi adecvată pentru această poziţie.
EnglishAsylum procedures must be fit for purpose and they must be implemented with great care.
Procedurile de azil trebuie să fie potrivite scopului și trebuie puse în aplicare cu multă grijă.
EnglishWe have to make a European copyright framework fit for purpose in the 21st century.
Trebuie să creăm un cadru european al drepturilor de autor care să fie, în secolul 21, adecvat scopului.
EnglishFit more music on the disc by converting to a lower bit rate.
Conversie la o rată de biți mai mică pentru a încăpea mai multă muzică.
EnglishHow do Mediterranean energy transport policies fit into the maritime strategy?
Cum se înscriu proiectele legate de transportul energiei în zona Mediteranei în cadrul strategiei maritime?
EnglishThey only want to listen to those parts of civil society that fit into the federalist mould.
Ei doresc să asculte numai acele părţi ale societăţii civile care fac parte din tiparul federalist.
EnglishObviously, there are many reforms that fit in with this idea.
În mod evident, există multe reforme care se potrivesc acestei idei.
EnglishIf a game piece turns red when you move it, it won't fit on the peg you're moving it to.
Dacă o piesă de joc devine roșie atunci când o mutați, aceasta nu va intra în cârligul în care o mutați.
EnglishPrinting now scales webpages to fit the paper you're using.
Imprimarea fixează acum scara paginilor Web pentru a corespunde hârtiei pe care o utilizați.
EnglishI am glad that some countries in the EU saw fit to cooperate with the CIA, our American allies.
Mă bucur că unele ţări din UE au crezut de cuviinţă să coopereze cu CIA, aliaţii noştri americani.