EN

to found [founded|founded] {verb}

volume_up
to found (dar şi: to base, to grount)
The Schengen area and cooperation are founded on the Schengen Agreement of 1985.
La baza spaţiului Schengen şi a cooperării stă Acordul Schengen din 1985.
Solidarity and adaptability must be the principles on which it is founded.
Principiile care trebuie să stea la baza ei sunt solidaritatea şi adaptabilitatea.
Budgetary planning must be founded on a realistic scenario.
Planificarea bugetară trebuie să aibă la bază un scenariu realist.
to found (dar şi: to create, to set up)
volume_up
a crea {vb.} (a înființa)
Its founding fathers brought it to life as a pledge of peace, as a mission to create a strong Europe.
Fondatorii săi i-au dat viață ca un angajament pentru pace, ca o misiune de a crea o Europă puternică.
The recast then announced by Mr Kallas is, I believe, founded on the idea of creating a single regulation for all means of transport.
Reformularea anunţată de dl Kallas se bazează, cred, pe ideea de a crea un regulament unic pentru toate mijloacele de transport.
If you're prompted to insert a Windows installation disc, it means that the files needed to create the system repair disc can't be found on your computer.
Dacă vi se solicită să introduceți un disc de instalare Windows, înseamnă că fișierele necesare pentru a crea discul de reparare a sistemului nu pot fi găsite pe computer.
to found (dar şi: to erect, to establish)
I believe that the reconciliation between Hamas and Fatah and their readiness to found a state represent a major opportunity, because founding a state involves commitment and responsibility.
Consider că reconcilierea dintre Hamas și Fatah și disponibilitatea lor de a fonda un stat reprezintă o oportunitate majoră, întrucât fondarea unui stat implică angajare și responsabilitate.
to found
to found
volume_up
a construi {vb.} (un oraș)
This Parliament has pioneered the use of inter-parliamentary conferences and has found some very practical ways to build up a real parliamentary network.
Acest Parlament este promotorul utilizării conferinţelor interparlamentare şi a găsit unele metode foarte practice de a construi o reţea parlamentară reală.

Exemple de folosire pentru "to found" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe cannot expect miracle cures to be found within the next three or four months.
Nu ne putem aştepta la tratamente miraculoase în următoarele trei sau patru luni.
EnglishAs they are subject to the principle of unanimity, a solution had to be found.
Deoarece acestea sunt supuse principiului unanimității, trebuia găsită o soluție.
EnglishThe EU has not yet found the 'key' to this region and lacks a systematic approach.
UE nu a găsit încă "cheia” acestei regiuni și îi lipsește o abordare sistematică.
EnglishThe solutions found in these countries are proportionate to the resources available.
Soluţiile la care ajung aceste ţări sunt proporţionale cu resursele disponibile.
EnglishThe Court of Auditors found the payments as a whole to be free from material error.
Curtea de Conturi a constatat că plățile în ansamblu nu conțin erori materiale.
EnglishMost of the settings that you'll want to change can be found in PC settings.
Majoritatea setărilor pe care ați dori să le modificați se pot găsi în Setări PC.
EnglishIt is disgraceful that no definitive solution has managed to be found to this issue.
Este rușinos că nu s-a putut găsi nicio soluție definitivă la această problemă.
EnglishThe apathy and pseudo-morality found in society should give us pause for thought.
Falsa moralitate înăbușitoare răspândită în societate ar trebui să ne dea de gândit.
EnglishThese are special structures, the like of which is not found anywhere else in Europe.
Acestea sunt structuri speciale, care nu mai pot fi întâlnite nicăieri în Europa.
EnglishThe deadening pseudo-morality found in society should give us pause for thought.
Pseudo-moralitatea deconcertantă din societatea noastră ar trebui să ne dea de gândit.
EnglishThe European consensus that we have sought for years has therefore been found.
Prin urmare, s-a găsit consensul european pe care îl căutăm de ani de zile.
EnglishThis recommendation is once again to be found in Mr Eppink's motion for a resolution.
Această recomandare se regăseşte din nou în propunerea de rezoluţie a dlui Eppink.
EnglishInternet Explorer has found a problem with this website’s security certificate
Internet Explorer a găsit o problemă în certificatul de securitate al acestui site Web
EnglishInternet Explorer 9 has found a problem with this website’s security certificate
Internet Explorer 9 a găsit o problemă cu certificatul de securitate al acestui site Web
EnglishIn addition, Slovakia has found out what 100% dependence on Russian gas means.
În plus, Slovacia a aflat ce înseamnă dependenţa absolută de gazul rusesc.
EnglishIn January 2010 Mr Orlov and Memorial were found guilty, and we did not say a thing.
În ianuarie 2010, dl Orlov și Memorial au fost condamnați, iar noi nu am spus nimic.
EnglishWe found out that there were fewer than 40 of them, so no action resulted.
Am aflat că aceștia au fost mai puțini de 40, așadar nu s-a luat nicio măsură.
EnglishI said at the time that nothing prepared me for what I found when we were there.
Am spus atunci că nimic nu m-a pregătit pentru ceea ce am descoperit când am fost acolo.
EnglishOnly if Member States face the situation together, can a lasting solution be found.
Se poate găsi o soluție durabilă doar dacă statele membre înfruntă situația împreună.
EnglishIn the face of all these challenges, the solution can only be found at European level.
În fața tuturor acestor provocări, soluția poate fi găsită doar la nivel european.