EN

hinder {adjectiv}

volume_up
hinder (dar şi: hind)
volume_up
posterior {adj. m.} (de dinapoi)

Exemple de folosire pentru "hinder" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt will not even hinder what are sometimes called speculative investments.
Nu va afecta nici măcar ceea ce numim uneori investiţii financiare speculative.
EnglishIt will hinder the big flow of normal investments and trade that we are in need of.
Va afecta marele flux de investiţii fireşti şi comerţul de care avem nevoie.
EnglishShort-term procedures that hinder resettlement have to be removed.
Procedurile pe termen scurt care împiedică reinstalarea trebuie să fie eliminate.
EnglishThe Polish people do not want to hinder development of the European Union.
Poporul polonez nu doreşte să împiedice dezvoltarea Uniunii Europene.
EnglishMergers can hinder or distort competition by creating or strengthening market power.
Fuziunile pot împiedica sau denatura concurenţa prin crearea sau consolidarea puterii de piaţă.
EnglishRocks in the pond are obstacles that will hinder your progress.
Stâncile din lac sunt obstacole care vă vor împiedica să atingeți obiectivul.
EnglishTaxing financial transactions will not hinder financial transactions.
Taxarea tranzacţiilor financiare nu va afecta tranzacţiile financiare.
EnglishIs there anything that might hinder the transition to BONUS-169?
Există ceva ce ar putea împiedica tranziţia spre BONUS-169?
EnglishObstacles still hinder people from moving to another EU country or doing certain types of work there.
Încă există obstacole pentru persoanele care doresc să se stabilească sau să profeseze în alt stat membru.
EnglishAt the same time, it will broaden people's horizons and hinder anti-European and extremist forces.
În acelaşi timp, va lărgi orizonturile oamenilor şi va împiedica manifestarea forţelor antieuropene şi extremiste.
EnglishThese conflicts and human rights violations destabilise the region and hinder peace and prosperity.
Aceste conflicte și încălcări ale drepturilor omului destabilizează regiunea și împiedică pacea și prosperitatea.
EnglishIf there has to be a CAP, let it assist farmers and not hinder them.
Dacă trebuie să existe o politică agricolă comună, atunci permiteţi-i să sprijine fermierii şi nu să le fie ca o piedică.
EnglishThe lack of spectrum must not be allowed to hinder innovation while we are developing new technology and services.
Lipsa spectrului nu trebuie să împiedice inovarea, în timp ce se dezvoltă noi tehnologii și servicii.
EnglishThe bilateral problems between that country and Greece must not hinder the start of accession negotiations.
Problemele bilaterale dintre această țară și Grecia nu trebuie să împiedice începerea negocierilor de aderare.
EnglishProposing regulations that hinder rather than help must not be our response in difficult times.
Răspunsul nostru în vremurile dificile nu trebuie să fie propunerea unor reglementări care pun piedici în loc să fie de ajutor.
EnglishThese ratings, which are a far cry from reality, clearly hinder countries in recovering from the crisis.
Aceste ratinguri, care sunt cu mult departe de realitate, împiedică în mod clar țările să-și revină de pe urma crizei.
EnglishWe must, however, remain vigilant against legislation that serves to hinder these developmental processes.
Totuşi, trebuie să rămânem vigilenţi faţă de legislaţia care nu face decât să împiedice aceste procese de dezvoltare.
EnglishBut that would hinder and damage all the things that we can achieve by an open electricity market.
Însă aceasta ar obstrucţiona şi afecta toate rezultatele pe care le putem obţine graţie unei pieţe deschise a energiei electrice.
EnglishThese court decisions hinder basic human rights, including the freedom of expression and the right to a fair trial.
Aceste decizii ale curții îngrădesc drepturile omului, inclusiv libertatea de exprimare și dreptul la un proces echitabil.
EnglishWe call to strike a balance in these mentioned issues so as not to hinder the business and leave it sustainable.
Facem apel pentru stabilirea unui echilibru al aspectelor menţionate, pentru a nu obstrucţiona afacerile şi pentru a le asigura durabilitatea.

Sinonime (în engleză) pentru "hinder":

hinder