EN

to improve [improved|improved] {verb}

volume_up
We appreciate the drive to improve consumers' rights in the internal market.
Apreciem impulsul de a îmbunătăţi drepturile consumatorilor pe piaţa internă.
It is imperative we take action to improve the situation in Afghanistan.
Este necesar să acţionăm pentru a îmbunătăţi situaţia din Afganistan.
This will make Europe more competitive and will improve quality of life.
Acest lucru va face Europa mai competitivă şi va îmbunătăţi calitatea vieţii.
We appreciate the drive to improve consumers' rights in the internal market.
Apreciem impulsul de a îmbunătăţi drepturile consumatorilor pe piaţa internă.
It is imperative we take action to improve the situation in Afghanistan.
Este necesar să acţionăm pentru a îmbunătăţi situaţia din Afganistan.
This will make Europe more competitive and will improve quality of life.
Acest lucru va face Europa mai competitivă şi va îmbunătăţi calitatea vieţii.
to improve (dar şi: to amend)
I have voted in favour of the Angelilli report because it will improve the protection for our children.
Am votat în favoarea raportului Angelilli pentru că va ameliora protecţia copiilor noştri.
The Commission's aim is to improve the legislation of the European Union governing animal experiments.
Scopul Comisiei este de a ameliora legislaţia Uniunii Europene care reglementează experimentele pe animale.
The report proposes many constructive measures to improve the handling of these horrendous social problems.
Raportul propune multe măsuri constructive pentru a ameliora modul de abordare a acestor probleme sociale abominabile.
to improve (dar şi: to ameliorate)
I have voted in favour of the Angelilli report because it will improve the protection for our children.
Am votat în favoarea raportului Angelilli pentru că va ameliora protecţia copiilor noştri.
The Commission's aim is to improve the legislation of the European Union governing animal experiments.
Scopul Comisiei este de a ameliora legislaţia Uniunii Europene care reglementează experimentele pe animale.
The report proposes many constructive measures to improve the handling of these horrendous social problems.
Raportul propune multe măsuri constructive pentru a ameliora modul de abordare a acestor probleme sociale abominabile.
to improve
volume_up
a dezvolta {vb.} (a îmbunătăți)
We should make every effort to develop and improve the legal and institutional systems and childcare systems in all Member States.
Trebuie să depunem toate eforturile pentru a dezvolta și îmbunătăți sistemele juridice și instituționale și sistemele de îngrijire pentru copii din toate statele membre.
I am also very pleased that both the Commissioners responsible are promising to work together to develop and improve the EU's consumer policy.
Sunt, de asemenea, foarte mulţumită că ambii comisari responsabili promit să lucreze împreună pentru a dezvolta şi pentru a îmbunătăţi politica UE de protecţie a consumatorilor.
I welcome the fact that schools must strive to improve young people's employability, but at the same time, offer them the chance to develop their personal skills.
Apreciez că şcoala trebuie să urmărească îmbunătăţirea capacităţii de angajare, dar totodată să le ofere tinerilor şansa de a-şi dezvolta aptitudinile lor personale.
This resolution reinforces the priorities of training and appropriate salaries in order to reform the Congolese army and improve its regiment.
Această rezoluție reamintește că formarea profesională și plata unor salarii decente sunt necesare pentru a reforma armata congoleză și a întări regimentul.
to cooperate in the reform of the UN, the World Bank and the International Monetary Fund to improve the cash flow regulation;
Ce măsuri au fost adoptate pentru a coopera la reforma ONU şi la reforma Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional cu scopul de a îmbunătăţi reglementarea fluxului de numerar?
Another important element is the reform of the Security Council with a view to improving its legitimacy by reviewing regional representation.
Alt element important este reforma Consiliului de Securitate, în vederea îmbunătățirii legitimității acestuia, prin revizuirea reprezentării regionale.
But how can we work more proactively towards the ultimate goal of improving global aviation safety?
Însă cum putem lucra într-un mod mai proactiv în direcţia obiectivului final, de îmbunătăţire a siguranţei aviatice globale?
It is surely also a principle of the International Monetary Fund to work to improve people's standard of living.
Este, desigur, și un principiu al Fondului Monetar Internațional acela de a lucra pentru a îmbunătăți standardul de trai al oamenilor.
Well, the Council will work with the European Parliament to improve economic governance and, as in other cases, I am certain that compromises will be found.
Ei bine, Consiliul va lucra cu Parlamentul European pentru a îmbunătăți guvernanța economică și, la fel ca în alte cazuri, sunt sigur că se va găsi un compromis.
to improve (dar şi: to cultivate, to educate, to train, to train up)
So I would ask the House to support the report in its present form, in the hope there will be a chance to improve it in the future.
Aşadar adresez Parlamentului rugămintea de a sprijini acest raport în forma sa actuală, în speranţa că vom avea şansa de a-l îmbunătăţi în viitor.
Access to financial support must be improved for new innovative businesses in the form of start-up funds.
Este necesară o ameliorare a accesului la sprijin financiar pentru întreprinderile inovatoare debutante, sub forma unor finanțări pentru lansare.
Furthermore, the fact the legal instrument was created in the form of a regulation will improve legal certainty in this field.
Mai mult, faptul că instrumentul juridic a fost conceput sub forma unei regulament va duce la o mai mare certitudine juridică în acest domeniu.
Addressing and improving access to microcredit offers us the opportunity to address these past mistakes.
Abordarea şi îmbunătăţirea accesului la microcredite ne oferă posibilitatea de a îndrepta greşelile trecutului.
to improve (dar şi: to clear up, to turn fair)
volume_up
a drege {vb.} (despre vreme)
to improve (dar şi: to mend)
volume_up
a drege {vb.} (a se îmbunătăți)
to improve
to improve (dar şi: to perfect)
volume_up
a corecta {vb.} (a perfecționa)
This also means improved implementation and correct spending on EU money.
Aceasta înseamnă, de asemenea, îmbunătățirea punerii în aplicare și cheltuirea corectă a banilor UE.
The regulation, which seeks to improve both food safety and the impact on the environment of plant protection products, is sound and important.
Reglementarea menită să îmbunătăţească atât siguranţa alimentară, cât şi impactul produselor fitosanitare asupra mediului, este corectă şi importantă.
The pressure to maximise extraction does not go hand-in-hand with measures intended to improve safety or with proper risk assessment.
Presiunea de a intensifica extracţia nu este compatibilă cu măsurile menite să îmbunătăţească siguranţa sau cu evaluarea corectă a riscurilor.
This also means improved implementation and correct spending on EU money.
Aceasta înseamnă, de asemenea, îmbunătățirea punerii în aplicare și cheltuirea corectă a banilor UE.
The regulation, which seeks to improve both food safety and the impact on the environment of plant protection products, is sound and important.
Reglementarea menită să îmbunătăţească atât siguranţa alimentară, cât şi impactul produselor fitosanitare asupra mediului, este corectă şi importantă.
The pressure to maximise extraction does not go hand-in-hand with measures intended to improve safety or with proper risk assessment.
Presiunea de a intensifica extracţia nu este compatibilă cu măsurile menite să îmbunătăţească siguranţa sau cu evaluarea corectă a riscurilor.

Exemple de folosire pentru "to improve" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe must improve it, and Mr Monti will provide us with some concrete proposals.
Trebuie să o îmbunătăţim, iar dl Monti ne va furniza câteva propuneri concrete.
EnglishIt is necessary to improve competition in the markets for medicines and energy.
Este necesară îmbunătăţirea concurenţei pe pieţele de medicamente şi energie.
EnglishIt would also be useful to improve the EU's current emissions trading scheme.
De asemenea, ar fi utilă o îmbunătățire a actualei scheme UE de comerț cu emisii.
English What is, therefore, the Council's strategy to improve the current situation?
 Care este, prin urmare, strategia Consiliului de îmbunătățire a situației actuale?
EnglishIn principle, it was supposed to improve the operation of the European Union.
În principiu, acesta trebuia să îmbunătățească funcționarea Uniunii Europene.
EnglishImprove delivery of constituent services, accountability and transparency.
Îmbunătățește furnizarea serviciilor constitunete, răspunderea și transparența.
EnglishI am sure that this regulation will improve the quality of each of our lives.
Sunt sigur că această directivă va îmbunătăţi calitatea vieţii fiecăruia dintre noi.
EnglishWe appreciate the drive to improve consumers' rights in the internal market.
Apreciem impulsul de a îmbunătăţi drepturile consumatorilor pe piaţa internă.
EnglishIt includes no specific proposals to improve the legal supply of cultural goods.
Nu include propuneri specifice de îmbunătăţire a furnizării legale de bunuri culturale.
EnglishWe need to improve how we work together with Egypt and Tunisia, with North Africa.
Trebuie să îmbunătățim modul în care lucrăm cu Egiptul și Tunisia, cu Africa de Nord.
EnglishThis will not be easy, but without it we will not be able to improve foreign policy.
Nu va fi uşor, însă fără acesta nu vom reuşi să îmbunătăţim politica externă.
EnglishEach one of us has his or her own opinion as to where and how we might improve things.
Fiecare dintre noi are o opinie în legătură cu ce şi cum poate fi îmbunătăţit.
EnglishWe call upon the Council of Ministers to improve the proposal in the following ways:
Solicităm Consiliului de Miniştri să îmbunătăţească propunerea în următoarele moduri:
EnglishWe need to look at how the Regulation has worked up until now and we have to improve it.
Trebuie să analizăm cum a funcţionat regulamentul până acum şi să-l ameliorăm.
EnglishImprove delivery of constituent services, accountability and transparency.
Agilitate: Vă ajută să răspundeți rapid la cerințele constituente sau legale
EnglishWe, of course, want to dramatically improve the quality of the water in the Danube.
Desigur, noi dorim să îmbunătățim semnificativ calitatea apei din Dunăre.
EnglishThe idea is to improve the efficiency and the area of application of the new directive.
Se urmăreşte îmbunătăţirea eficienţei şi a domeniului de aplicare a noii directive.
EnglishMany people want to help others in some way, to change and improve the world.
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.
EnglishWith noise cancelling technology, helps improve speech quality for crystal clear audio.
Se roteşte în ambele direcţii până la jumătate pentru a reda o vizualizare completă.
EnglishMake smarter decisions to improve your operating margins - and your cash flow.
Luați decizii inteligent pentru a crește marginile și fluxul financiar.

Sinonime (în engleză) pentru "improvement":

improvement
improving
English