EN

mention {substantiv}

volume_up
Unfortunately, there is no mention of this in the resolution.
Din păcate, nu există nicio menţiune cu privire la acest lucru în rezoluţie.
Your communication last week contained absolutely no mention at all of this issue.
Comunicarea dvs. de săptămâna trecută nu a inclus absolut nicio menţiune în această privinţă.
A specific mention must be made about the Roma minority.
O menţiune specială trebuie făcută pentru minoritatea rromă.

Exemple de folosire pentru "mention" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI should just like to mention a few points in connection with what has been said.
Aş dori să menţionez doar câteva lucruri în legătură cu ceea ce a fost declarat.
EnglishI would like to mention three specific issues which attracted several questions.
Aș dori să menționez trei aspecte specifice care au atras mai multe întrebări.
EnglishI now want to mention the key elements of the second stage aviation agreement.
Doresc să menționez acum elementele cheie ale acordului aviatic în a doua etapă.
EnglishI would like to mention five core themes that are really essential for our group.
Aş dori să menţionez cinci teme centrale care sunt esenţiale pentru grupul nostru.
EnglishI want to mention in particular the schoolbooks which children use in school.
Doresc să menţionez, în special, manualele pe care le folosesc copiii la şcoală.
EnglishI will mention at the outset your enthusiastic support for the Treaty of Lisbon.
Voi menţiona întâi sprijinul dumneavoastră entuziast pentru Tratatul de la Lisabona.
EnglishAnother problem I would like to mention is that of controlling the flow of money.
O altă problemă pe care doresc să o menţionez este controlarea fluxului de numerar.
EnglishI would therefore like to mention the European strategy for humanitarian aid.
Doresc, în acest sens, să mentionez strategia europeană pentru ajutor umanitar.
EnglishHow can we fail to mention the cost differentials that exist between our countries?
Cum putem să nu menţionăm diferenţele de costuri care există între ţările noastre?
EnglishThis report neglects to mention the importance of cohesion policy even once.
Acest raport omite să menționeze măcar o dată importanța politicii de coeziune.
EnglishIn this regard, Ms Schaake, I would mention two particular points in your report.
În această privință, dnă Schaake, aș menționa două puncte concrete din raportul dvs.
EnglishI would simply like to mention one or two cases that are not addressed very often.
Aş dori să menţionez doar unul sau două cazuri despre care nu se vorbeşte prea des.
EnglishThe authors of the strategy mention the need for close cooperation with Russia.
Autorii strategiei menţionează necesitatea unei strânse cooperări cu Rusia.
EnglishOn the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
Pe de altă parte, aş menţiona eşecul privind implementarea mobilităţii pacienţilor.
EnglishI would also like to mention some other aspects of the Council conclusions.
Aş mai dori să menţionez câteva alte aspecte din cadrul concluziilor Consiliului.
EnglishMr Barroso, you made absolutely no mention of the failures of the Lisbon Strategy.
Domnule Barroso, nu aţi menţionat absolut deloc eşecurile Strategiei de la Lisabona.
EnglishMr President, I would like to mention that we should not only be blaming the Council.
Dle Preşedinte, aş dori să menţionez că nu ar trebui să blamăm numai Consiliul.
EnglishThere is one further significant factor to mention before I conclude my comments.
Există un alt factor important de menţionat înainte de a încheia discursul.
EnglishIn addition, the opportunity has been given to mention the derogations granted so far.
În plus, s-a dat posibilitatea menţinerii derogărilor acordate până în prezent.
EnglishIt really is too soon to mention the deadline of the COP16 in December 2010.
Este prea devreme să stabilim termenul limită al COP16 pentru decembrie 2010.

Sinonime (în engleză) pentru "mention":

mention
above-mentioned