EN

notice {substantiv}

volume_up
Members of Parliament introducing reports on behalf of Parliament are shortened without notice.
Perioada de timp pentru luările de cuvânt ale deputaţilor care prezintă rapoarte în numele Parlamentului este redusă fără avertisment.
Sync warnings usually don't prevent sync from completing, so it is not imperative that you fix or even notice every warning.
Avertismentele de sincronizare nu blochează de regulă terminarea sincronizării, așadar nu este absolut necesar să remediați sau să acordați atenție fiecărui avertisment.
This time, a lease renewal notice that is valid for five years has been sent to the population.
De această dată, un aviz de reînnoire a contractelor, valabil timp de cinci ani, a fost transmis populației.
More information on the European Commission's legal commitment with respect to user privacy can be found on our Important legal notice page.
Pentru informații suplimentare în legătură cu angajamentul juridic al Comisiei Europene privind respectarea vieții private a utilizatorilor, accesaţi pagina Aviz juridic important.
notice (dar şi: intimation)

Exemple de folosire pentru "notice" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, at that time, the referral arrived in Parliament at very short notice.
Totuși, la acea vreme, retrimiterea a ajuns în Parlament după foarte puțin timp.
EnglishYou might notice that over time, the lists of programs in your Start menu change.
Este posibil să observați în timp că lista de programe din meniul Start se modifică.
EnglishYou might notice that over time, the lists of programs in your Start menu change.
Este posibil să observaţi că lista de programe din meniul Start se schimbă cu timpul.
EnglishNotice that the icon on your desktop has an arrow in the lower-left corner.
Observați că pictograma de pe desktop are o săgeată în colțul din stânga jos.
EnglishIf the west stopped these payments, normal Africans would not even notice.
Dacă vestul ar opri aceste plăți, cetățenii de rând din Africa nici nu ar observa.
EnglishNotice how the programs disappear from both the desktop and the taskbar.
Observați cum programele dispar atât de pe desktop, cât și din bara de activități.
EnglishIn some cases, you will not receive a separate notice when they connect.
În anumite cazuri, nu veţi primi o notificare separată la realizarea conexiunilor.
EnglishThirdly, I notice the word 'nuclear' does not appear in the resolution.
În al treilea rând, am observat că termenul "nuclear” nu apare în textul rezoluţiei.
EnglishShe has the right to convene a Foreign Affairs Council, even at short notice.
Are dreptul să convoace Consiliul Afaceri Externe, chiar şi din scurt.
EnglishIs it going to take notice of them or are these opinions simply going to be thrown in the bin?
Va ține seama de aceste păreri sau le va arunca pur și simplu la coșul de gunoi?
EnglishWhat we notice is that we are demanding more and more of our farmers.
Ceea ce noi am remarcat este că cerem din ce în ce mai mult de la fermierii noştri.
EnglishCitizens notice it on a daily basis when travelling around Europe.
Cetățenii observă acest lucru în mod obișnuit atunci când călătoresc în Europa.
EnglishWe have listened carefully and are taking due notice of everything that has been said.
Am ascultat cu atenţie şi vom ţine cont în mod corespunzător de toate afirmaţiile făcute.
EnglishMadam President, it says that roll calls may be taken with 24 hours notice.
Dnă președintă, votul prin apel nominal poate avea loc dacă există un preaviz de 24 de ore.
EnglishNotice that you can change how wide you want the margins to be, and other settings, too.
Observați că aveți posibilitatea să modificați lățimea marginilor, precum și alte setări.
EnglishI gave notice to speak on the report by Mrs Stauner, Mr Maldeikis and Mr Corbett.
Am anunţat că voi vorbi despre raportul doamnei Stauner, domnului Maldeikis şi domnului Corbett.
EnglishNotice how each program is represented by its own button on the taskbar.
Observați cum fiecare program se reprezintă în bara de activități printr-un buton propriu.
EnglishI notice they only quote the referendums that have given a 'no' result.
Am observat că au citat doar acele referendumuri care s-au soldat cu un rezultat negativ.
EnglishAssurances should be sought, but notice should also be served.
Trebuie să fie cerute asigurări, însă o comunicare este, de asemenea, necesară.
EnglishYou will notice that I said 'when the Lisbon Treaty is implemented' and not 'if'.
Vă rog să observaţi că am spus "după ce Tratatul de la Lisabona va intra în vigoare” şi nu "dacă”.