EN

order {substantiv}

volume_up
The Russian authorities are evidently implementing unconstitutional law and order.
În mod evident, autorităţile ruse aplică o lege şi o ordine neconstituţională.
If we are talking about a point of order, then Mr Guardans Cambó has the floor.
Dacă este vorba despre o moţiune de ordine, atunci dau cuvântul dlui Guardans Cambó.
Like all transformations, the emerging order will produce winners and losers.
La fel ca toate transformările, noua ordine va genera câştigători şi perdanţi.
order (dar şi: tidiness, good management)
volume_up
ordine {f} (rânduială)
The Russian authorities are evidently implementing unconstitutional law and order.
În mod evident, autorităţile ruse aplică o lege şi o ordine neconstituţională.
If we are talking about a point of order, then Mr Guardans Cambó has the floor.
Dacă este vorba despre o moţiune de ordine, atunci dau cuvântul dlui Guardans Cambó.
Like all transformations, the emerging order will produce winners and losers.
La fel ca toate transformările, noua ordine va genera câştigători şi perdanţi.
order (dar şi: discipline, quietness)
volume_up
ordine {f} (liniște)
The Russian authorities are evidently implementing unconstitutional law and order.
În mod evident, autorităţile ruse aplică o lege şi o ordine neconstituţională.
If we are talking about a point of order, then Mr Guardans Cambó has the floor.
Dacă este vorba despre o moţiune de ordine, atunci dau cuvântul dlui Guardans Cambó.
Like all transformations, the emerging order will produce winners and losers.
La fel ca toate transformările, noua ordine va genera câştigători şi perdanţi.
order (dar şi: regime, system)
volume_up
ordine {f} (orânduire)
The Russian authorities are evidently implementing unconstitutional law and order.
În mod evident, autorităţile ruse aplică o lege şi o ordine neconstituţională.
If we are talking about a point of order, then Mr Guardans Cambó has the floor.
Dacă este vorba despre o moţiune de ordine, atunci dau cuvântul dlui Guardans Cambó.
Like all transformations, the emerging order will produce winners and losers.
La fel ca toate transformările, noua ordine va genera câştigători şi perdanţi.
order (dar şi: succession)
volume_up
ordine {f} (înșiruire)
The Russian authorities are evidently implementing unconstitutional law and order.
În mod evident, autorităţile ruse aplică o lege şi o ordine neconstituţională.
If we are talking about a point of order, then Mr Guardans Cambó has the floor.
Dacă este vorba despre o moţiune de ordine, atunci dau cuvântul dlui Guardans Cambó.
Like all transformations, the emerging order will produce winners and losers.
La fel ca toate transformările, noua ordine va genera câştigători şi perdanţi.
I am also mentioning this in view of the imminent European Investigation Order.
Aduc în discuție acest lucru și în contextul iminentului ordin european de protecție.
a clear deadline has been set for execution of an order;
a fost stabilit un termen limită pentru execuția unui ordin;
I would also have liked this order to have incorporated two issues.
De asemenea, aș fi dorit ca acest ordin să includă două aspecte.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
We place this trial order on the condition that the delivery has to be made before…
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
In practice, this is usually done by ticking a box on the order form.
În practică, acest lucru se face prin bifarea unei căsuţe pe formularul de comandă.
order (dar şi: category, class)
volume_up
ordin {n} (categorie)
I am also mentioning this in view of the imminent European Investigation Order.
Aduc în discuție acest lucru și în contextul iminentului ordin european de protecție.
a clear deadline has been set for execution of an order;
a fost stabilit un termen limită pentru execuția unui ordin;
I would also have liked this order to have incorporated two issues.
De asemenea, aș fi dorit ca acest ordin să includă două aspecte.
order
volume_up
ordin {n} (decoratie)
I am also mentioning this in view of the imminent European Investigation Order.
Aduc în discuție acest lucru și în contextul iminentului ordin european de protecție.
a clear deadline has been set for execution of an order;
a fost stabilit un termen limită pentru execuția unui ordin;
I would also have liked this order to have incorporated two issues.
De asemenea, aș fi dorit ca acest ordin să includă două aspecte.
order (dar şi: bidding, command, direction, injunction)
volume_up
ordin {n} (poruncă)
I am also mentioning this in view of the imminent European Investigation Order.
Aduc în discuție acest lucru și în contextul iminentului ordin european de protecție.
a clear deadline has been set for execution of an order;
a fost stabilit un termen limită pentru execuția unui ordin;
I would also have liked this order to have incorporated two issues.
De asemenea, aș fi dorit ca acest ordin să includă două aspecte.
order (dar şi: decree, edict, fiat)

Exemple de folosire pentru "order" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe European Parliament has to approve the selection in order for it to be valid.
Parlamentul European trebuie să aprobe selecția pentru ca aceasta să fie validă.
EnglishIn order to do this, the Union is working to implement the Single European Sky.
În acest sens, Uniunea acţionează în direcţia implementării Cerului unic european.
EnglishThe first question is: why did we need to live through a crisis in order to react?
Prima întrebare este: de ce a trebuit să traversăm o criză pentru a reacţiona?
EnglishWe cannot keep silent and we are calling for a return to constitutional order.
Nu putem păstra tăcerea şi solicităm o reinstaurare a ordinii constituţionale.
EnglishI welcome and support measures which must be taken in order to solve these murders.
Salut și sprijin măsurile care trebuie luate pentru soluționarea acestor crime.
EnglishWe will not support global military missions in order to assert our own interests.
Nu vom susţine misiuni militare globale pentru a ne impune propriile interese.
EnglishHot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
Vorbele goale au devenit ordinea zilei nu doar pentru Polonia, ci şi pentru Suedia.
EnglishThe Russian authorities are evidently implementing unconstitutional law and order.
În mod evident, autorităţile ruse aplică o lege şi o ordine neconstituţională.
EnglishIn order to achieve this, several major challenges have still to be overcome.
Pentru a realiza acest lucru, trebuie să fie depăşite mai multe provocări majore.
EnglishTurning on shuffle or repeat does not change the display order in the List pane.
Activarea amestecării sau a repetării nu modifică ordinea de afișare în panoul Listă.
EnglishIf we are talking about a point of order, then Mr Guardans Cambó has the floor.
Dacă este vorba despre o moţiune de ordine, atunci dau cuvântul dlui Guardans Cambó.
EnglishThese four reports have, therefore, been removed from the order of business.
Aceste patru rapoarte au fost, prin urmare, eliminate de pe ordinea lucrărilor.
EnglishIn order to achieve this, we must have joint working at an international level.
Pentru a realiza acest lucru, trebuie să cooperăm la un nivel internațional.
EnglishLadies and gentlemen, I propose we move to the next items on our order of business.
Doamnelor și domnilor, propun să trecem la următoarele puncte de pe ordinea de zi.
EnglishWhat practical measures do you intend to adopt in order to attain these goals?
Ce măsuri practice intenționați să adoptați pentru a atinge aceste obiective?
EnglishThe Nuclear Safety Directive must be revised in order to tighten requirements.
Directiva pentru securitate nucleară trebuie revizuită în sensul măririi exigenței.
EnglishLike all transformations, the emerging order will produce winners and losers.
La fel ca toate transformările, noua ordine va genera câştigători şi perdanţi.
EnglishOrganize the home page list in the order you prefer by cutting and pasting.
Organizați lista de pagini de pornire în ordinea preferată, decupând și lipind.
EnglishThis step is vital, in order to meet global challenges in the field of defence.
Primul pas este crucial pentru a înfrunta dificultăţile globale în domeniul apărării.
EnglishSuddenly, 150 employees are required in order to obtain employee representation.
Brusc, este nevoie de 150 de salariaţi care să îi reprezinte pe lucrători.