EN

particular {adjectiv}

volume_up
particular (dar şi: especial, special)
This relates, in particular, to investments in green infrastructure.
Acesta se referă, în special, la investițiile în infrastructura ecologică.
This includes, in particular, the footnotes that were adopted in the text today.
Sunt incluse, în special, notele de subsol care au fost adoptate în text astăzi.
Make use of the community instruments, in particular, to promote democracy.
Folosiți instrumentele comunitare, în special pentru a promova democrația.
particular (dar şi: individual, peculiar, personal, private)
However, I believe that there are a number of problems with this particular fund.
Cu toate acestea, cred că există o serie de probleme cu acest fond în particular.
We welcome, in particular, the reference to the end of banking secrecy.
Salutăm, în particular, referirea la sfârşitul secretului bancar.
Kosovo, in particular, represents a major problem for us in this regard.
Kosovo, în mod particular, reprezintă o problemă majoră pentru noi în această privinţă.
particular (dar şi: special)
volume_up
particular {adj. m.} (special)
However, I believe that there are a number of problems with this particular fund.
Cu toate acestea, cred că există o serie de probleme cu acest fond în particular.
We welcome, in particular, the reference to the end of banking secrecy.
Salutăm, în particular, referirea la sfârşitul secretului bancar.
Kosovo, in particular, represents a major problem for us in this regard.
Kosovo, în mod particular, reprezintă o problemă majoră pentru noi în această privinţă.
On this particular occasion, there are two problems that must be solved methodically and purposefully.
În acest caz specific, există două probleme care trebuie rezolvate metodic și consecvent.
We need to be aware of this disparity, although it was inevitable in this particular instance.
Trebuie să fim conştienţi de această disparitate, deşi era inevitabilă în acest caz specific.
One could quibble about what particular number of refugees could be defined as an 'emergency'.
Este posibil să existe neclarități cu privire la numărul specific de refugiați care pot reprezenta o situație de "urgență”.
particular (dar şi: characteristic, distinctive)
particular (dar şi: specific)
RO

particular {adjectiv masculin}

volume_up
1. general
Cu toate acestea, cred că există o serie de probleme cu acest fond în particular.
However, I believe that there are a number of problems with this particular fund.
Salutăm, în particular, referirea la sfârşitul secretului bancar.
We welcome, in particular, the reference to the end of banking secrecy.
Kosovo, în mod particular, reprezintă o problemă majoră pentru noi în această privinţă.
Kosovo, in particular, represents a major problem for us in this regard.
particular (dar şi: individual, personal, privat)
Dle preşedinte, colegul meu nu a înţeles din păcate un lucru, dar, întrucât nu am timp la tribună, o să îi explic în particular.
Mr President, my fellow Member has unfortunately not understood a thing, but as I have no speaking time, I will explain it to him in private.
Dacă nu sunt de acord, se datorează acest lucru pur și simplu faptului că adevărații profesioniști nu admit decât rar în public ceea ce știu că este adevărat în particular?
If they do not agree, is it simply because true professionals can rarely admit in public what they know to be true in private?
În cazul maşinilor de ocazie sau al altor vehicule cumpărate la mâna a doua de la un particular, TVA-ul a fost deja plătit de primul cumpărător, în ţara în care s-a efectuat achiziţia.
For used cars and other second-hand vehicles bought from a private person, the VAT will already have been paid by the original buyer in the country of purchase.
2. "special"
Cu toate acestea, cred că există o serie de probleme cu acest fond în particular.
However, I believe that there are a number of problems with this particular fund.
Salutăm, în particular, referirea la sfârşitul secretului bancar.
We welcome, in particular, the reference to the end of banking secrecy.
Kosovo, în mod particular, reprezintă o problemă majoră pentru noi în această privinţă.
Kosovo, in particular, represents a major problem for us in this regard.

Exemple de folosire pentru "particular" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis includes, in particular, the footnotes that were adopted in the text today.
Sunt incluse, în special, notele de subsol care au fost adoptate în text astăzi.
EnglishWhat we need to do is to guarantee financial support for this particular sector.
Ceea ce trebuie să facem este să garantăm sprijin financiar pentru acest sector.
EnglishEurope has, therefore, a particular responsibility in the current G20 process.
Europa are, prin urmare, o responsabilitate deosebită în procesul actual al G20.
EnglishThe Council in particular did not move an inch on the question of the opt-out.
Consiliul, în special, nu a avut nicio reacţie în privinţa excluderii voluntare.
EnglishHowever, I believe that there are a number of problems with this particular fund.
Cu toate acestea, cred că există o serie de probleme cu acest fond în particular.
EnglishOne point in particular was mentioned: the human rights situation in Kazakhstan.
S-a menţionat în special un aspect: situaţia drepturilor omului din Kazahstan.
EnglishIt is therefore worthy of particular support and attention by the European Union.
Prin urmare, merită sprijin și o atenție deosebită din partea Uniunii Europene.
EnglishIreland, in particular Ireland South, has a rich cultural and creative history.
Irlanda, în special Irlanda de Sud, are o istorie culturală și creativă bogată.
EnglishThe EU provides a wide range of opportunities for service providers in particular.
UE oferă o gamă largă de oportunităţi în special pentru furnizorii de servicii.
EnglishMy second point is about symmetry, and I am addressing Mrs Ferreira in particular.
A doua remarcă se referă la simetrie, și mă adresez, în special, dnei Ferreira.
EnglishI want to mention in particular the schoolbooks which children use in school.
Doresc să menţionez, în special, manualele pe care le folosesc copiii la şcoală.
EnglishThe people of Europe in particular have felt this during the economic crisis.
Cetăţenii europeni, în special, au simţit acest lucru în timpul crizei economice.
EnglishThe situation is most difficult in Africa, and in particular in sub-Saharan Africa.
Situația este cea mai dificilă în Africa, și în principal în Africa Subsahariană.
EnglishI would like to draw particular attention to the Lifelong Learning Programme.
Doresc să atrag atenția asupra Programului de învățare pe tot parcursul vieții.
EnglishI will start with Mr Howitt's, because he said that there were three in particular.
Voi începe cu dl Howitt, pentru că domnia sa a spus că au fost trei în special.
EnglishI refer in particular to paragraph 24, which talks about the control systems.
Mă refer, în special, la punctul 24, care vorbește despre sistemele de control.
EnglishThis is a fundamental issue in particular, but not solely, for environmental policy.
Este o problemă fundamentală în special, dar nu numai, pentru politica de mediu.
EnglishThis particular project deals with the deployment of the traffic management system.
Acest proiect special se ocupă cu lansarea sistemului de gestionare a traficului.
EnglishThey concern in particular the unresolved conflicts in Transnistria and Georgia.
Ele constau mai ales în existența conflictelor înghețate din Transnistria și Georgia.
EnglishIn particular, the problem of expanding the scope of the directive has emerged.
A apărut în special problema extinderii domeniului de aplicare a directivei.