EN

peculiar {adjectiv}

volume_up
peculiar (dar şi: odd, singular, bizarre)
peculiar (dar şi: quaint, singular)
peculiar (dar şi: odd, singular, strange)
peculiar (dar şi: eccentric, odd, queer)
volume_up
original {adj. m.} (excentric)
peculiar (dar şi: special, apart, aside)
peculiar (dar şi: curious, odd, strange)
peculiar (dar şi: odd, bizarre)
peculiar (dar şi: characteristic)
volume_up
particular {adj. m.} (deosebit)

Exemple de folosire pentru "peculiar" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis committee that I sit on is a peculiar committee of Parliament.
Această comisie din care fac parte este o comisie mai specială a Parlamentului.
EnglishRevolutions are peculiar in that they always seem inevitable after the fact but impossible before it.
Revoluțiile sunt oarecum deosebite prin faptul că întotdeauna par inevitabile după producerea faptului, dar imposibile înainte.
EnglishYet, we are doing something really peculiar.
EnglishA peculiar situation has come about.
EnglishAnother peculiar thing is paragraph 52 where the Commission is being urged to take advantage of the momentum, as it were, for the enlargement process.
Un alt lucru ciudat este articolul 52, care îndeamnă Comisia să profite de un așa-zis impuls pentru procesul de extindere.
EnglishThis systematic dismantling of the fundamental principles which define the specific nature of European wine-growing responds to a peculiar logic.
Această demontare sistematică a principiilor fundamentale care definesc natura specifică a viticulturii europene răspunde unei logici neobişnuite.
EnglishEven those who led the Orange Revolution, President Yushchenko and Prime Minister Tymoshenko, exhibited some peculiar political behaviour.
Chiar și cei care au condus Revoluția Portocalie, președintele Iușcenko și prim ministrul Timoșenko, au demonstrat un anumit comportament politic dubios.
EnglishOn the other hand, we should not forget the peculiar status of Kosovo, whose independence is not recognised by all Member States of the European Union.
Pe de altă parte, nu ar trebui să ignorăm statutul special al Kosovoului, a cărui independenţă nu este recunoscută de toate statele membre ale Uniunii Europene.
EnglishHowever, in order to get the maximum return, it needs to remain firmly in line with accession priorities and the social and political conditions peculiar to each country.
Totuşi, pentru a avea randament maxim, trebuie să rămână cu fermitate în conformitate cu priorităţile de aderare şi condiţiile sociale şi politice specifice fiecărei ţări.
EnglishSecondly, priority must be given to the citizens' social protection; this social indicator, which is peculiar to the European Union, must be nurtured come what may.
În al doilea rând, trebuie acordată prioritate protecţiei sociale a cetăţenilor; acest indicator social, care este caracteristic pentru Uniunea Europeană, trebuie alimentat orice ar fi.