EN

personal {adjectiv}

volume_up
personal (dar şi: private)
This is referred to as WPA-Personal or WPA2-Personal.
Acesta este cunoscut ca WPA-Personal sau WPA2-Personal.
That is why the protection of personal data must be guaranteed better.
De aceea, protecţia datelor cu caracter personal trebuie să fie mai bine garantată.
Especially important attention should be paid to personal data protection.
O atenţie deosebită trebuie acordată datelor cu caracter personal.
personal (dar şi: my, your own)
The search itself will be saved in the Searches folder (located in your personal folder under Computer).
Căutarea propriu zisă va fi salvată în folderul Căutări (amplasat în folderul personal sub Computer).
You may also bring in limited quantities, for personal consumption, of other animal products including fishery products, snails and honey.
De asemenea, puteţi transporta şi alte produse de origine animală pentru consum propriu, în cantităţi limitate - de exemplu produse din peşte, melci, miere.
You are also allowed to bring in limited quantities - for personal consumption - of other animal products including fish products, snails and honey.
De asemenea, puteţi transporta şi alte produse de origine animală pentru consum propriu, în cantităţi limitate - de exemplu produse din pescuit, melci şi miere.
personal (dar şi: individual, private)
Since then he has been kept in detention in unknown conditions and deprived of his personal rights.
De atunci, a fost ținut în detenție în condiții necunoscute și a fost privat de drepturile sale personale.
Privacy relates to the petitioner's name and personal details, while confidentiality relates to the subject of the petition.
Caracterul privat se referă la numele și datele personale ale petiționarului, iar caracterul confidenţial se referă la obiectul petiției.
Given how widely dispersed the population is and the high costs in some rural communities, not all citizens would have personal access to the broadband infrastructure.
Din cauza populaţiei dispersate şi a costurilor ridicate în unele comunităţi rurale, nu toţi cetăţenii ar putea dispune de acces privat la infrastructura de bandă largă.
RO

personal {adjectiv masculin}

volume_up
1. general
Acesta este cunoscut ca WPA-Personal sau WPA2-Personal.
This is referred to as WPA-Personal or WPA2-Personal.
De aceea, protecţia datelor cu caracter personal trebuie să fie mai bine garantată.
That is why the protection of personal data must be guaranteed better.
O atenţie deosebită trebuie acordată datelor cu caracter personal.
Especially important attention should be paid to personal data protection.
Este irelevant dacă sunt folosite în scop personal sau de afaceri.
Whether they are used for business or private purposes is of secondary importance.
Faceți clic pe caracterul personal pe care îl inserați în document.
Click the private character you want to insert into the document.
Dacă aveţi ceva personal de discutat, puteţi face acest lucru afară.
If you have something private to discuss, you can do so outside.
2. "individual"
Personal, aş dori ca mai multe resurse să fie direcţionate către investitorii agricoli individuali, care ar putea moderniza mai eficient fermele şi intensifica producţia.
Personally, I would like greater resources to be directed to individual agricultural investors, who could more effectively modernise farms and expand production.
Dle Preşedinte, corupţia a fost o cauză importantă a crizei, companiile şi indivizii puternici abuzând de politici, instituţii şi fonduri în avantajul personal.
Mr President, corruption has been an important cause of the crisis, with powerful companies and powerful individuals misusing policies, institutions and funds for their private benefit.
Măsurile care afectează libera circulaţie şi şedere trebuie să respecte principiul proporţionalităţii şi să fie bazate exclusiv pe comportamentul personal al persoanei în cauză.
Measures affecting freedom of movement and residence must comply with the proportionality principle and be based exclusively on the personal conduct of the individual concerned.
personal
3. "particular"
Este irelevant dacă sunt folosite în scop personal sau de afaceri.
Whether they are used for business or private purposes is of secondary importance.
Faceți clic pe caracterul personal pe care îl inserați în document.
Click the private character you want to insert into the document.
Dacă aveţi ceva personal de discutat, puteţi face acest lucru afară.
If you have something private to discuss, you can do so outside.

Exemple de folosire pentru "personal" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishA lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Mulţi oameni cred că pot obţine avantaje personale prin distrugerea pădurilor.
EnglishThat means politically stable relations, personal safety and economic development.
Acest lucru înseamnă relaţii stabile, siguranţă personală şi dezvoltare economică.
EnglishPersonal distribution lists are available only to the person who created them.
Listele de distribuire personale sunt disponibile numai pentru cel care le-a creat.
EnglishOf course, we still have our political affinities and our personal friendship.
Bineînţeles, avem încă afinităţile noastre politice şi relaţia noastră de prietenie.
EnglishDon't provide personal information to a website that has no contact information.
Nu furnizați informații personale unui site Web care nu include informații de contact.
EnglishPerforming an upgrade preserves your personal files, settings, and programs.
Efectuarea unui upgrade menține fișierele personale, setările și programele.
EnglishSee your work and personal calendars all at the same time, all in one place.
Vedeți calendarul de birou și calendarul personal în același timp și în același loc.
EnglishYou should not give personal information to a website you do not trust.
Nu trebuie să dați informații personale unui site Web care nu este de încredere.
EnglishSport activities also promote social cohesion, democracy and personal development.
Activităţile sportive promovează coeziunea socială, democraţia şi dezvoltarea personală.
EnglishMy personal view is that this eligibility must be applied to all Member States.
Personal, consider că această eligibilitate trebuie să se aplice tuturor statelor membre.
EnglishSample submission reports do not intentionally collect personal information.
Rapoartele tip remitere eșantion nu colectează în mod intenționat informații personale.
EnglishFor example, the program collects personal information or changes settings.
De exemplu, programul colectează informații personale sau modifică setări.
EnglishHe in turn has asked to speak on a personal matter and so I give him the floor.
Şi dânsul a solicitat să vorbească despre un aspect personal, prin urmare îi dau cuvântul.
EnglishOf course we must defend personal rights, but without preying on people's fears.
Desigur că trebuie să apărăm drepturile personale, dar fără a sacrifica temerile oamenilor.
EnglishThat is my personal request to you, to Parliament and to you, Mr President.
Aceasta este solicitarea mea personală pentru Parlament și pentru dvs., dle Președinte.
EnglishThey are typically larger and more powerful than other types of personal computers.
Acestea sunt de obicei mai mari şi mai puternice decât alte tipuri de computere personale.
EnglishPersonal animosities must not be cited as backing for quasi 'knee-jerk legislation'.
Animozităţile personale nu au ce căuta ca suport pentru "o legislaţie cu reflex rotular”.
EnglishThat is why the protection of personal data must be guaranteed better.
De aceea, protecţia datelor cu caracter personal trebuie să fie mai bine garantată.
EnglishMr Hans-Peter Martin has asked for the floor due to personal allusions.
Dl Hans-Peter Martin a cerut să ia cuvântul ca urmare a aluziilor personale.
EnglishFor a certificate with a private key, use the Personal Information Exchange format.
Pentru un certificat cu o cheie privată, utilizați formatul Schimb de informații personale.

Sinonime (în engleză) pentru "person":

person
personally
English