EN

positive {adjectiv}

volume_up
positive (dar şi: affirmatory)
The positive precedent set by Moldova should be acknowledged and encouraged.
Precedentul pozitiv stabilit de Moldova trebuie recunoscut și încurajat.
These agreements are therefore a small, but positive step in the right direction.
Aceste acorduri sunt, prin urmare, un pas mic, dar pozitiv, în direcția corectă.
Even though this is a positive result, it is difficult to consider it adequate.
Chiar dacă acesta este un rezultat pozitiv, este dificil să-l considerăm adecvat.
That is the basis on which we intend to discuss these matters and, I am sure, to seek a positive result.
Aceasta este baza pe care intenționăm să discutăm aceste chestiuni și, sunt sigur, să căutăm un rezultat pozitiv.
This will not be so difficult to introduce and I am sure it would bring very important and positive results.
Această măsură nu va fi atât de dificil de introdus şi sunt sigur că va avea rezultate foarte importante şi pozitive.
It was uncertain, right up to the very last day, whether we would reach an outcome, but, in the end, that outcome has been a positive one.
Până în ultima zi, nu era sigur dacă vom ajunge la un rezultat, dar, în final, rezultatul a fost unul pozitiv.
positive (dar şi: categorical, definite, peremptory)
Both countries have been assessed regarding their technical preparation for this accession, with totally positive conclusions.
Ambele țări au fost evaluate privind pregătirea tehnică pentru această aderare și concluziile sunt, categoric, pozitive.
If every SME in Europe could create one job tomorrow, this would have an enormously positive effect on employment levels.
Dacă fiecare IMM din Europa ar putea crea mâine un loc de muncă, acest fapt ar avea un efect pozitiv categoric asupra nivelurilor de ocupare a forței de muncă.
positive (dar şi: certain, sure, unmistakable)

Exemple de folosire pentru "positive" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThese agreements are therefore a small, but positive step in the right direction.
Aceste acorduri sunt, prin urmare, un pas mic, dar pozitiv, în direcția corectă.
EnglishIf the Member States all apply these requirements, the results will be positive.
Dacă toate statele membre vor aplica aceste cerințe, rezultatele vor fi pozitive.
EnglishEven though this is a positive result, it is difficult to consider it adequate.
Chiar dacă acesta este un rezultat pozitiv, este dificil să-l considerăm adecvat.
EnglishIt is therefore necessary to assess this value in an explicit and positive manner.
Este necesar, prin urmare, să evaluăm această resursă în mod explicit şi pozitiv.
EnglishPublic opinion in the existing Member States is far less positive about this now.
Opinia publică din statele membre nu mai este acum atât de pozitivă în acest sens.
EnglishIt clearly marks us apart from almost all other continents, in a positive way.
El ne diferențiază clar, în mod pozitiv, de aproape toate celelalte continente.
EnglishCommitment is the starting point and I look on this process as a very positive one.
Angajamentul este punctul de plecare și privesc acest proces ca pe unul pozitiv.
EnglishBenefits which we can work towards are specifically and generally a positive.
Beneficiile pe care le putem câştiga sunt în general şi în particular pozitive.
EnglishI think that the discussion about a positive DAS should be continued without let-up.
Cred că discuţia despre o declaraţie de asigurare pozitivă ar trebui continuată.
EnglishAnother positive aspect is agriculture, which used to be a real source of concern.
Un alt aspect pozitiv îl reprezintă agricultura, care era o preocupare majoră.
EnglishUnfortunately, I cannot be as positive when it comes to my political evaluation.
Din păcate, nu pot da un calificativ pozitiv şi în cazul evaluării politice.
EnglishTrade agreements with South American states represent a very positive development.
Acordurile comerciale cu statele sud-americane reprezintă o evoluție pozitivă.
EnglishIt has been said that the resulting instrument is very positive for several reasons.
S-a spus că instrumentul rezultat este unul foarte pozitiv din mai multe motive.
EnglishOf course, progress is not always straightforward with positive developments.
Desigur, progresul nu este întotdeauna simplu şi presărat cu evoluţii pozitive.
EnglishOn the positive side, I would mainly like to highlight the following points.
În ceea ce priveşte aspectele pozitive, aş dori să subliniez următoarele aspecte.
EnglishI hope it can also be mentioned that the EU played a very positive role in this.
Sper că se poate menționa și faptul că UE a jucat un rol pozitiv în această situație.
EnglishEuropean integration has a positive and stimulating influence on the economy.
Integrarea europeană are o influenţă pozitivă şi stimulativă asupra economiei.
EnglishIt would be good if this positive step did not entail new administrative burdens.
Ar fi bine dacă acest pas pozitiv nu ar implica noi sarcini administrative.
EnglishOverall, however, I consider the work of the agencies to be very positive.
Cu toate acestea, în ansamblu, consider că activitatea agențiilor este pozitivă.
EnglishSuch a requirement does not conform with the principles of positive trade relations.
O astfel de cerere contravine principiilor relaţiilor comerciale constructive.