EN

possible {adjectiv}

volume_up
possible (dar şi: on the cards)
If this is not possible it is probably because there is not enough support.
Dacă acest lucru nu este posibil, atunci înseamnă că nu există destul sprijin.
Unfortunately, it was not possible to vote on these aspects separately.
Din păcate, nu a fost posibil să se voteze separat cu privire la aceste aspecte.
It is not possible to improvise coordinated action in the space of 24 hours.
Nu este posibil să improvizezi acțiuni coordonate într-un interval de 24 de ore.
possible
Could the Council please comment on a possible timetable for ratification by the Czech Republic of the Lisbon Treaty?
Ar putea Consiliul să comenteze asupra unui eventual calendar de ratificare a Tratatului de la Lisabona de către Republica Cehă?
In return for what sort of 'appreciation', however, is it possible to find out about the European Commission's plans in relation to Latvia and, possibly, receive funding?
Totuși, cu ce fel de "recunoștință” este posibilă obținerea informațiilor despre planurile Comisiei cu privire la Letonia și, eventual, a finanțării?
Mrs in 't Veld, regarding different sanctions other than fines, we should assess to what extent it would be possible, if necessary, to integrate them into our current legal framework.
Doamnă in 't Veld, în ceea ce priveşte alte sancţiuni în afară de amenzi, ar trebui să evaluăm măsura în care este posibil, eventual, să le integrăm în cadrul nostru juridic actual.

Exemple de folosire pentru "possible" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis meant that negotiations within the European Union were no longer possible.
Aceasta a însemnat că nu mai sunt posibile negocieri în cadrul Uniunii Europene.
EnglishIt is therefore important for us to ensure that it is signed as soon as possible.
De aceea, este important să ne asigurăm că va fi semnat cât mai repede posibil.
EnglishPerhaps another wording would be possible, but the wording we are proposing is:
Poate că ar fi posibilă o altă formulare, dar formularea pe care o propunem este:
EnglishI would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
EnglishOnly then will it be possible to reduce distortions in international competition.
Doar atunci va fi posibilă reducerea denaturărilor concurenţei internaţionale.
EnglishOnly through an ambitious budget will economic recovery be possible in Europe.
Redresarea economică va fi posibilă în Europa doar pe baza unui buget ambițios.
EnglishAsylum procedures must be dealt with immediately and in the best possible way.
Procedurile de azil trebuie abordate deîndată şi în cel mai eficient mod posibil.
EnglishConcrete action has been made possible by the Parliament's financial support.
Sprijinul financiar al Parlamentului European a făcut posibile acțiuni concrete.
EnglishThat company has shown that it is possible to develop alternatives that work.
Acea companie a demonstrat că este posibil să fie dezvoltate alternative viabile.
EnglishI believe that we should also be instrumental in ensuring that this is possible.
Cred că ar trebui, de asemenea, să avem grijă ca acest lucru să fie posibil.
EnglishThe discussion and outcome should be as operational and productive as possible.
Discuția și rezultatul ar trebui să fie cât se poate de operaționale și productive.
EnglishHowever, it may be possible to restore your entire system to its factory condition.
Totuși, poate fi posibil să restaurați întregul sistem la setările din fabrică.
EnglishIt is not possible to improvise coordinated action in the space of 24 hours.
Nu este posibil să improvizezi acțiuni coordonate într-un interval de 24 de ore.
EnglishI firmly believe that this injustice must be eliminated as soon as possible.
Cred cu tărie că această nedreptate trebuie eliminată cât mai repede cu putinţă.
EnglishThe effects of the crisis on world trade indicate a possible 10% decline in 2009.
Efectele crizei asupra comerţului mondial indică un posibil declin de 10 % în 2009.
EnglishWe are talking about possible savings to the tune of EUR 6.3 billion in total.
Este vorba de economii care se pot ridica la un total de 6,3 miliarde de euro.
EnglishIf that happens, you'll have the option to check online for possible solutions.
Dacă acest lucru se întâmpla, veți avea opțiunea de a căuta online soluții posibile.
EnglishFirstly, we must apply the Treaty of Lisbon and implement it as soon as possible.
În primul rând, trebuie să punem în aplicare cât mai repede Tratatul de la Lisabona.
EnglishIt is true that at the time the fund was created, this was not actually possible.
Este adevărat că la momentul creării fondului acest lucru nu a fost posibil.
EnglishThe mechanism should now be brought as close as possible to EU institutions.
În prezent, mecanismul ar trebui adus cât mai aproape posibil de instituțiile UE.

Sinonime (în engleză) pentru "possible":

possible
English
possibility
possibly