EN

practical {adjectiv}

volume_up
The LIBE Committee took a very constructive and practical approach in its work.
Comisia LIBE a abordat acest subiect într-un mod constructiv şi practic în lucrările sale.
In the current economic situation, a practical and decisive political response is needed.
În situația economică actuală, este nevoie de un răspuns politic practic și hotărât.
I think we need to be realistic in our discussions about what is practical.
Cred că trebuie să fim realişti în discuţiile noastre cu privire la ceea ce este practic.
practical (dar şi: useful)
volume_up
practic {adj. m.} (folositor)
The LIBE Committee took a very constructive and practical approach in its work.
Comisia LIBE a abordat acest subiect într-un mod constructiv şi practic în lucrările sale.
In the current economic situation, a practical and decisive political response is needed.
În situația economică actuală, este nevoie de un răspuns politic practic și hotărât.
I think we need to be realistic in our discussions about what is practical.
Cred că trebuie să fim realişti în discuţiile noastre cu privire la ceea ce este practic.
practical (dar şi: matter-of-fact, unsentimental)
volume_up
pozitiv {adj. m.} (realist)
This proved that the investment demanded by Parliament over the years can have a practical and positive impact.
Aceasta a dovedit că investiţiile solicitate de Parlament de-a lungul anilor pot avea un impact practic şi pozitiv.
We need to get this right so I am working with the NATO Secretary General to improve EU-NATO relations in practical areas and set a positive climate.
Trebuie să îndreptăm situaţia, aşa că eu colaborez cu Secretarul General al NATO pentru a îmbunătăţi relaţiile UE-NATO în domenii practice şi pentru a crea un climat pozitiv.
It aims to promote practical cooperation between Member States, in particular, by improving access to accurate information on countries of origin, which is a good thing.
Urmărește promovarea cooperării practice dintre statele membre, în special prin facilitarea accesului la informații exacte privind țările de origine, ceea ce reprezintă un aspect pozitiv.

Exemple de folosire pentru "practical" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe content of education must correspond to vocational and practical requirements.
Conţinutul educaţiei trebuie să corespundă cerinţelor profesionale şi practice.
English'Cohesion' is increasingly becoming a mere slogan, without any practical meaning.
"Coeziunea” devine tot mai frecvent un simplu slogan, fără niciun înţeles practic.
EnglishHowever, it is also vitally important to finance practical measures on the ground.
Cu toate acestea, o importanţă vitală o are finanţarea măsurilor practice în teren.
EnglishWhat practical measures do you intend to adopt in order to attain these goals?
Ce măsuri practice intenționați să adoptați pentru a atinge aceste obiective?
EnglishFor practical reasons, it was not possible to do this before September 2009.
Din motive practice, acest lucru nu a fost posibil înainte de septembrie 2009.
EnglishThe European funds can make a practical contribution to getting over this period.
Fondurile europene pot contribui, pragmatic, la depăşirea acestei perioade.
EnglishThese are practical matters, but they also have enormous moral importance.
Acestea sunt probleme de natură practică, dar au şi o enormă importanţă morală.
EnglishThis means in practical terms that we are rejecting a number of Europe's priorities.
În termeni practici, asta ar însemna că respingem o serie din prioritățile Europei.
EnglishPromoting the mobility of young people requires practical barriers to be overcome.
Promovarea mobilității tinerilor presupune depășirea obstacolelor practice.
EnglishIt is good to revisit this regulation after seven years of practical experience.
O revizuire a acestui regulament este binevenită după şapte ani de experienţă practică.
EnglishThey are demanding not soothing words, but strong, practical action, now!
Ei nu cer cuvintele noastre de calmare, ci acţiuni puternice şi concrete, acum!
EnglishSo there are very real and practical implications and this is just one of them.
Deci, există consecințe foarte reale și practice, iar aceasta este doar una dintre ele.
EnglishParagraph 119 is more comprehensive and more practical for implementation purposes.
Punctul 119 este mai cuprinzător și mai practic pentru scopuri de punere în aplicare.
EnglishPractical placements should definitely be supported and promoted in Europe.
Plasamentele practice ar trebui în mod clar susţinute şi promovate în Europa.
EnglishWe need practical action such as investigations, including within the government.
Avem nevoie de acțiuni concrete, cum ar fi anchetele, inclusiv în interiorul guvernului.
EnglishI thank Mr Doorn and I dare to hope that we will see practical results.
Îi mulţumesc dlui Doorn şi îndrăznesc să sper că vom vedea rezultate practice.
EnglishThe LIBE Committee took a very constructive and practical approach in its work.
Comisia LIBE a abordat acest subiect într-un mod constructiv şi practic în lucrările sale.
EnglishEuropean Youth Portal > Travelling Europe > Practical information
Portalul European pentru Tineret > Călătorind în Europa > Informaţii practice
EnglishPolitical principles are at stake here, over and above issues of practical desirability.
Sunt în joc aici principii politice, dincolo de chestiuni ce ţin de voinţa practică.
EnglishIn the current economic situation, a practical and decisive political response is needed.
În situația economică actuală, este nevoie de un răspuns politic practic și hotărât.