Traducere engleză-română pentru "preamble"

EN

"preamble" română traducere

volume_up
preamble {substantiv}
EN

preamble {substantiv}

volume_up
Moreover, in the preamble, the signatories described themselves as:
Încă din Preambul, părţile semnatare se declară:
The Euratom Treaty comprises 234 articles which are set out under six titles and preceded by a preamble.
Tratatul Euratom are 234 de articole care sunt structurate în şase titluri şi precedate de un Preambul.
The Act consists of a preamble and four titles and includes a series of declarations adopted by the conference.
Actul Unic European este constituit dintr-un Preambul, din patru titluri şi dintr-o serie de declaraţii adoptate în timpul Conferinţei.
preamble (dar şi: foreword, preface)
preamble

Exemple de folosire pentru "preamble" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe preamble is exclusionary and reflects a distorted interpretation of history.
Preambulul are caracter de excludere şi reflectă o interpretare denaturată a istoriei.
EnglishIn a nutshell, this is the most important part of the preamble to the resolution.
Pe scurt, aceasta este cea mai importantă parte din preambulul rezoluţiei.
EnglishIn fact, we have provisionally agreed the preamble and six out of ten titles of the Agreement.
De fapt, am fost de acord cu preambulul și cu șase din zece titluri din acord.
EnglishThe vision shaping this motion for a resolution is made very clear in its preamble.
Viziunea care conturează această propunere de rezoluție este prezentată foarte clar în preambulul său.
EnglishMoreover, in the preamble, the signatories described themselves as:
Încă din Preambul, părţile semnatare se declară:
EnglishThe Euratom Treaty comprises 234 articles which are set out under six titles and preceded by a preamble.
Tratatul Euratom are 234 de articole care sunt structurate în şase titluri şi precedate de un Preambul.
EnglishThe preamble states that ACTA seeks 'to promote cooperation between service providers and rights holders'.
Preambulul prevede că ACTA urmărește "să promoveze cooperarea dintre furnizorii de servicii și deținătorii de drepturi”.
EnglishThe various statements made in the preamble to the resolution now approved by a majority of Parliament are positive to see.
Diferitele declaraţii de la începutul rezoluţiei, aprobată acum de majoritatea Parlamentului, sunt pozitive.
EnglishThe Act consists of a preamble and four titles and includes a series of declarations adopted by the conference.
Actul Unic European este constituit dintr-un Preambul, din patru titluri şi dintr-o serie de declaraţii adoptate în timpul Conferinţei.
EnglishAs a matter of fact, the preamble to the 1957 Treaty of Rome is the common thread in our role as European elected representatives.
De fapt, preambulul Tratatului de la Roma din 1957 reprezintă elementul comun aleși rolului nostru de reprezentanți europeni aleși.
EnglishFinally, as regards the Rome I Regulation, the preamble to the proposal makes it clear that the proposal is without prejudice to the Regulation.
În final, în ceea ce priveşte regulamentul Roma I, preambulul la propunere arată că propunerea nu afectează regulamentul.
EnglishThe preamble to the Lisbon Treaty commits Member States to establishing economic and monetary union: a single, stable currency.
Preambulul la Tratatul de la Lisabona este un angajament al statelor membre de a institui uniunea economică și monetară: o monedă unică, stabilă.
EnglishThe preamble to the new regulation states that the production and use of ozone-depleting substances is to be ended or minimised as far as possible.
Preambulul noului regulament prevede că producţia şi utilizarea substanţelor care diminuează stratul de ozon trebuie să înceteze sau să fie redusă la minim cât mai mult posibil.
EnglishEven the Treaty on European Union in its preamble draws inspiration, inter alia, from Europe's religious heritage, from which universal values have developed.
Chiar şi Tratatul privind Uniunea Europeană se inspiră, în preambulul său, inter alia, din patrimoniul religios al Europei, din care s-au dezvoltat valori universale.
EnglishIt is a recital in the preamble added to justify an existing provision in the regulation, namely, the reservation of implementing powers by the Council.
Este vorba despre un considerent din preambul, adăugat pentru a justifica o prevedere existentă în regulament, și anume rezervarea competențelor de executare de către Consiliu.
EnglishThe preamble also establishes the unique character of the act, which brings together the common provisions as regards cooperation in the field of foreign policy and the European Communities.
Preambulul precizează, de asemenea, caracterul unic al Actului, care reuneşte dispoziţiile comune privind cooperarea în domeniul politicii externe şi al Comunităţilor Europene.
EnglishThe preamble states the fundamental goals of the Treaty and expresses the Member States' determination to transform their relations as a whole with a view to creating a European Union.
Preambulul prezintă scopurile fundamentale ale tratatului şi exprimă voinţa statelor membre de a transforma totalitatea relaţiilor dintre ele în vederea instituirii unei Uniuni Europene.