Traducere engleză-română pentru "precedence"

EN

"precedence" română traducere

volume_up
precedence {substantiv}
volume_up
precedent {substantiv}
EN

precedence {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "precedence" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe interest of Europe as a whole must take precedence over partial viewpoints.
Interesul Europei ca întreg trebuie să aibă prioritate faţă de punctele de vedere parţiale.
EnglishThis means that pragmatism and results must take precedence.
Aceasta înseamnă că pragmatismul şi rezultatele trebuie tratate cu prioritate.
EnglishThe precedence of policy over economy must be retained or restored.
Precedența politicii asupra economiei trebuie păstrată sau restaurată.
EnglishAs Mrs Sippel said, quality must take precedence over quantity.
Aşa cum a afirmat dna Sippel, calitatea trebuie să aibă întâietate în faţa cantităţii.
EnglishTrade union rights must take precedence over free movement.
Drepturile sindicale trebuie să aibă prioritate în faţa liberei circulaţii.
EnglishIt is wholly unreasonable that these interests should take precedence over national interests.
Este complet nerezonabil ca aceste interese să aibă prioritate față de interesele naționale.
EnglishThe protection of national constitutions must be given precedence and guaranteed.
Protejării constituţiilor naţionale trebuie să i se ofere prioritate şi aceasta trebuie să fie garantată.
EnglishThis right must take precedence over the right of persons of the same sex to adopt a child.
Acest drept trebuie să prevaleze faţă de dreptul persoanelor de acelaşi sex de a adopta un copil.
EnglishAs I see it, political choices are taking precedence over the actual defence of human rights.
Așa cum văd eu, opțiunile politice au prioritate față de apărarea efectivă a drepturilor omului.
EnglishAs I mentioned, however, security must take precedence.
Totuşi, aşa cum am menţionat, siguranţa trebuie să aibă prioritate.
EnglishDesign should take precedence here, not bans.
În cazul acesta, trebuie să fie prioritare planurile, nu interdicţiile.
EnglishIt will be a tool for applying the precedence of Community law over the national laws of the states.
Va fi instrumentul pentru instituirea prevalenţei dreptului comunitar faţă de dreptul naţional al statelor.
EnglishConsumer safety must therefore take precedence.
Siguranţa consumatorului trebuie, prin urmare, să aibă prioritate.
EnglishNone of that, however, can take precedence over the criteria of merit and professional excellence.
Totuși, niciunul dintre aceste aspecte nu poate prevala asupra criteriilor de merit și excelență profesională.
EnglishHowever, if we look at the details of the agreement, it seems as if speed took precedence over thoroughness.
Însă, dacă analizăm detaliile acordului, s-ar părea că graba a fost mai importantă decât minuţiozitatea.
EnglishIn the European Union, free competition continues to take precedence over the social needs of our citizens.
În Uniunea Europeană, libera concurenţă continuă să prevaleze asupra nevoilor sociale ale cetăţenilor noştri.
EnglishEither it is health that takes precedence or it is the market.
EnglishThis gives the state precedence over its citizens, who will all be reduced to the status of objects of suspicion.
Astfel, statul capătă întâietate în faţa cetăţenilor săi, care vor fi reduşi cu toţii la statutul de suspecţi.
EnglishThe people of my country will not accept an unelected failure or anybody else taking precedence over our Queen.
Oamenii din ţara mea nu vor accepta un eşec pe care nu l-au ales şi nici nu vor accepta ca altcineva să primeze în faţa Reginei.
EnglishWe need to appoint a President and Commissioners who will ensure that social aims take precedence over economic ones.
Trebuie să desemnăm un preşedinte şi nişte comisari care să garanteze prioritatea obiectivelor sociale faţă de cele economice.

Sinonime (în engleză) pentru "precedence":

precedence
precedent
preceding