Traducere engleză-română pentru "preceding"

EN

"preceding" română traducere

volume_up
precedence {substantiv}
volume_up
precedent {substantiv}
EN

preceding {adjectiv}

volume_up
preceding (dar şi: former, precedent, previous)
Move the cursor backward to the beginning of any preceding text that has different formatting.
Mutarea cursorului înapoi, la începutul oricărui text precedent care are altă formatare.
So, in the preceding example, an ace of hearts would take the trick.
Deci, în exemplul precedent, asul de cupă este cel care ia turul.
I voted in favour of this report,, for similar reasons as I did for the preceding report,.
Am votat în favoarea acestui raport,, din motive asemănătoare celor pentru care am votat raportul precedent,.

Exemple de folosire pentru "preceding" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMove the cursor backward to the beginning of any preceding text that has different formatting.
Mutarea cursorului înapoi, la începutul oricărui text precedent care are altă formatare.
EnglishSo, in the preceding example, an ace of hearts would take the trick.
Deci, în exemplul precedent, asul de cupă este cel care ia turul.
EnglishAn easy way to get this link is to share the file or folder by following the preceding steps.
Un mod simplu de a obține acest link este de a partaja fișierul sau folderul urmând pașii precedenți.
EnglishThe heated debate preceding this directive is astonishing.
Dezbaterea aprinsă care a precedat această directivă este uimitoare.
EnglishEach of the preceding items is a media information attribute (sometimes called a "tag").
Fiecare dintre elementele anterioare reprezintă un atribut al informațiilor media (denumit uneori „etichetă”).
EnglishI voted in favour of this report,, for similar reasons as I did for the preceding report,.
Am votat în favoarea acestui raport,, din motive asemănătoare celor pentru care am votat raportul precedent,.
EnglishIn the negotiations preceding the adoption of the directive, Parliament has already shown that it can play a crucial role.
În cadrul negocierilor care au precedat adoptarea directivei, Parlamentul a demonstrat deja că poate juca un rol esenţial.
EnglishMove the cursor backward to the beginning of any preceding text that has different formatting.
Mutarea textului selectat la începutul modelului de text anterior
EnglishAccording to the impact assessment preceding the review, the authorities of several Member States are known for poor payment practices.
Conform evaluării impactului anterioară revizuirii, autoritățile din mai multe state membre sunt de notorietate în ceea ce privește comportamentul de plată necorespunzător.
EnglishThe examples of the Irish referendum and the preceding referendums in France and Holland show that we cannot be off-hand about our citizens' views.
Exemplele referendumului irlandez şi ale precedentelor referendumuri din Franţa şi Ţările de Jos ne arată faptul că nu putem desconsidera opiniile cetăţenilor noştri.
EnglishIn the week preceding the climate change summit in Cancún, the European Parliament has adopted a resolution on the summit objectives.
În săptămâna ce a precedat reuniunea la nivel înalt cu privire la schimbările climatice de la Cancún, Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu privire la obiectivele acesteia.
EnglishThis will be a little shorter this evening than it should be because the preceding debate overran by 25 minutes because of earlier delays.
13 - Acesta va fi mai scurt în seara aceasta decât ar trebui să fie deoarece dezbaterea precedentă a depăşit timpul cu 25 de minute datorită întârzierilor precedente.
EnglishTo create a panorama, take a series of photos from a single vantage point so that each photo overlaps the one preceding it and import them into Photo Gallery.
Pentru a crea o panoramă, faceți o serie de fotografii dintr-un unghi unic, astfel încât fiecare fotografie să se suprapună peste precedenta, apoi importați-le în Galerie foto.
EnglishI would have thought that this time - unlike in all the preceding years - we actually would have had a chance of reaching agreement if only the negotiations had gone on longer.
Mă gândeam că de data aceasta - spre deosebire de toți anii precedenți - am fi avut cu adevărat o șansă să ajungem la un acord dacă ar fi continuat negocierile.
EnglishWe will not continue like this any more and, yes, Chairman of the committee, you know that your committee and the other committees are fully integrated in the way we are preceding.
Nu vom mai continua în această direcţie şi, da, domnule preşedinte al comisiei, ştiţi că atât comisia dumneavoastră, cât şi alte comisii sunt integrate complet în calea pe care o urmăm.

Sinonime (în engleză) pentru "preceding":

preceding
precedence
precedent