EN

precisely {adverb}

volume_up
precisely (dar şi: exactly)
volume_up
tocmai {adv.} (exact)
Precisely these categories of expenses should not be increased during the crisis.
Tocmai aceste categorii de cheltuieli nu ar trebui majorate pe timp de criză.
This is precisely why it is important to invigorate this sector and stimulate sales.
Tocmai de aceea este important să revigorăm acest sector şi să stimulăm vânzările.
We mobilised exceptional funds precisely to help the peoples affected.
Am mobilizat fonduri excepționale tocmai pentru a ajuta persoanele afectate.
A fifth of the world's undiscovered resources lie in precisely this region.
O cincime din resursele mondiale nedescoperite se află exact în această regiune.
That is precisely the upcoming accession of Croatia to the European Union.
Aceasta este exact viitoarea aderare a Croației la Uniunea Europeană.
This is precisely the kind of Europe that we, the PPE Group, defend and promote.
Aceasta este exact acea Europă pe care noi, Grupul PPE, o apărăm şi o promovăm.
precisely
Therefore, the role of travel agents should be regulated much more precisely.
Prin urmare, rolul agenţiilor de turism ar trebui reglementat mult mai precis.
Mr President, I will attempt to formulate this very precisely once again.
Dle Președinte, voi încerca să fiu din nou foarte precis.
However, I would like to recommend to Mr Mauro and the House that we formulate it somewhat more precisely.
Doresc, însă, să le recomand dlui Mauro și Parlamentului să o formulăm într-un mod mai precis.
precisely (dar şi: exactly)
volume_up
precis {adv.} (referitor la ore)
Therefore, the role of travel agents should be regulated much more precisely.
Prin urmare, rolul agenţiilor de turism ar trebui reglementat mult mai precis.
Mr President, I will attempt to formulate this very precisely once again.
Dle Președinte, voi încerca să fiu din nou foarte precis.
However, I would like to recommend to Mr Mauro and the House that we formulate it somewhat more precisely.
Doresc, însă, să le recomand dlui Mauro și Parlamentului să o formulăm într-un mod mai precis.
Now I have had a number of questions on precisely what we are calling for at this stage.
Acum am avut o serie de întrebări despre ce anume solicităm în această etapă.
It is precisely because the European institutions are out of touch with reality that the people are remote.
Este tocmai din această cauză şi anume aceea că instituţiile europene nu sunt la curent cu realitatea, că oamenii sunt distanţi.
I want to know precisely how any human rights clause that we agree would be invoked and implemented.
Vreau să ştiu exact cum anume ar fi invocată şi implementată o clauză privind drepturile omului asupra căreia noi ne dăm acordul.
precisely (dar şi: exactly, just)
We are going to do precisely that, because the international mediator, Óscar Arias, is also requesting it.
Vom proceda întocmai în acest fel, pentru că şi mediatorul internaţional, Óscar Arias, ne cere acest lucru.
The main aim of the European Energy Programme for Recovery is precisely to facilitate the funding of investments in this area.
Programul energetic european pentru redresare are ca obiectiv principal întocmai facilitarea finanţării investiţiilor în acest domeniu.
This approach coincides precisely with the specific make-up of the solution put forward by the European Council which has won unanimous consent.
Această abordare coincide întocmai cu structura specifică a soluţiei înaintate de Consiliul European, care a câştigat consimţământul unanim.

Exemple de folosire pentru "precisely" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is precisely the kind of Europe that we, the PPE Group, defend and promote.
Aceasta este exact acea Europă pe care noi, Grupul PPE, o apărăm şi o promovăm.
EnglishPrecisely these categories of expenses should not be increased during the crisis.
Tocmai aceste categorii de cheltuieli nu ar trebui majorate pe timp de criză.
EnglishA fifth of the world's undiscovered resources lie in precisely this region.
O cincime din resursele mondiale nedescoperite se află exact în această regiune.
EnglishTherefore, the role of travel agents should be regulated much more precisely.
Prin urmare, rolul agenţiilor de turism ar trebui reglementat mult mai precis.
EnglishThis is precisely the principle on which the parliamentary elections must take place.
Exact acesta este principiul pe care alegerile parlamentare trebuie să se bazeze.
EnglishThis is precisely why it is important to invigorate this sector and stimulate sales.
Tocmai de aceea este important să revigorăm acest sector şi să stimulăm vânzările.
EnglishIt is precisely young people who will create and participate in the EU's future.
Tinerii în special sunt cei care vor crea și vor participa la viitorul UE.
EnglishEuropean regional policy and cohesion policy deal with precisely this issue.
Politica regională europeană și politica de coeziune abordează exact acest aspect.
EnglishPrecisely because of that, I think we should go through the ritual procedure.
Tocmai din această cauză, cred că ar trebui să trecem prin procedura-ritual.
EnglishI voted in favour of the report because this is precisely the purpose of the Fund.
Am votat în favoarea raportului deoarece acesta este exact scopul fondului.
EnglishPrecisely because of its history, Europe must commit itself on this front.
Tocmai având în vedere istoria sa, Europa trebuie să se implice în această luptă.
EnglishThis is precisely the reason why I support a balanced policy for granting funds.
Tocmai de aceea, susțin o politică echilibrată de acordare a fondurilor!
EnglishLegislation that is precisely and carefully drafted is in the interests of all parties.
Legislația întocmită cu exactitate și atenție este în interesul tuturor părților.
EnglishThat is precisely the reason why this debate is quite so emotionally charged.
Exact din acest motiv această dezbatere este destul de încărcată emoţional.
EnglishThe idea here is precisely to find common forward-looking solutions at an EU level.
Ideea este tocmai găsirea unor soluţii comune pentru viitor la nivelul UE.
EnglishIt is precisely because they are difficult that we must continue to show solidarity.
Tocmai din acest motiv trebuie să continuăm să dăm dovadă de solidaritate.
EnglishThese are precisely the principles on which the parliamentary elections must take place.
Acestea sunt exact principiile pe care trebuie să se bazeze alegerile parlamentare.
EnglishThe most important thing, however, is precisely respect for the treaties.
Cu toate acestea, cel mai important lucru este chiar respectarea tratatelor.
EnglishNow I have had a number of questions on precisely what we are calling for at this stage.
Acum am avut o serie de întrebări despre ce anume solicităm în această etapă.
EnglishThese are precisely the goals we have set for ourselves for the next 10 years.
Acestea sunt exact obiectivele pe care le-am stabilit pentru noi pentru următorii 10 ani.

Sinonime (în engleză) pentru "precisely":

precisely
precise
preciseness
precision