Traducere engleză-română pentru "precondition"

EN

"precondition" română traducere

EN

precondition {substantiv}

volume_up
1. "preliminary condition"
precondition
volume_up
precondiţie {f} (condiţie preliminară)
Monitoring was defined by Russia as a precondition for the resumption of gas supplies.
Monitorizarea a fost definită de către Rusia ca o precondiţie pentru reluarea alimentării cu gaz.
Do you think this criterion should be made a precondition of the appointment of the President-in-Office of the Council?
Credeţi că acest criteriu ar trebui să fie o precondiţie a numirii preşedintelui în funcţie al Consiliului?
Making full use of information and telecommunications technology is a precondition for a more competitive Europe and for sustainable growth.
Utilizarea deplină a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor este o precondiţie pentru o Europă mai competitivă şi pentru creşterea durabilă.

Exemple de folosire pentru "precondition" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
Epuizarea tuturor căilor de atac interne este de asemenea o condiţie prealabilă.
EnglishHowever, as a precondition, the Latvian Government had to cut budgetary spending.
Cu toate acestea, guvernul leton a fost condiţionat să reducă cheltuielile bugetare.
EnglishIt is a strategic precondition for the genuine establishment of a Single European Sky.
Este o precondiție strategică pentru instituirea unui adevărat cer unic european.
EnglishWe see it, at least partially, as a precondition that we should stick to.
Le vedem, cel puțin parțial, ca pe o condiție prealabilă pe care ar trebui să o susținem.
EnglishThe essential precondition of the solution is the social integration of the Gipsy people.
Premisa de bază a soluţiei o reprezintă integrarea socială a ţiganilor.
EnglishFor this reason, our message can only be that dialogue is the precondition.
De aceea, singurul mesaj pe care îl transmitem este că dialogul reprezintă condiţia prealabilă.
EnglishMonitoring was defined by Russia as a precondition for the resumption of gas supplies.
Monitorizarea a fost definită de către Rusia ca o precondiţie pentru reluarea alimentării cu gaz.
EnglishA directive alone will not suffice to bring this about, but it is a precondition.
O singură directivă nu va fi suficientă pentru a realiza acest lucru, dar este o condiţie preliminară.
EnglishReal European economic governance is a necessary precondition for this.
În acest scop, o condiție preliminară obligatorie o reprezintă guvernanța economică europeană.
EnglishIt is a precondition for our ability to speak with one voice.
Este o condiţie esenţială pentru capacitatea noastră de a vorbi într-un singur glas.
EnglishThis is a necessary precondition of a credible and transparent surveillance framework.
Aceasta este o condiție prealabilă necesară pentru un cadru de supraveghere credibil și transparent.
EnglishThis should be a precondition for holding further talks on an agreement.
Aceasta ar trebui să fie o condiţie preliminară pentru viitoarele convorbiri în vederea unui acord.
EnglishThis is also a precondition for the disbursement of possible EU macrofinancial assistance.
Aceasta este şi o condiţie prealabilă pentru rambursarea posibilei asistenţe macrofinanciare a UE.
EnglishDemocracy, dear colleagues, is a precondition for peace.
Democraţia, dragi colegi, este o condiţie prealabilă pentru pace.
EnglishA healthy labour force is the first precondition for economic development, let us face it.
Trebuie să admitem că o forţă de muncă sănătoasă este prima condiţie prealabilă pentru dezvoltarea economică.
EnglishEvidently, a stable and permanent democracy is a precondition for eventual membership of the EU.
Evident, o democraţie permanentă şi stabilă este o condiţie prealabilă pentru o eventuală aderare la UE.
EnglishHowever, a precondition for that is that the risk of addiction must be highlighted and proactively combated.
Totuşi, o condiţie prealabilă este sublinierea şi combaterea proactivă a riscului de dependenţă.
EnglishThat is also a pre-condition for the External Action Service to start operating very soon.
Aceasta este, de asemenea, o condiție prealabilă pentru ca Serviciul de acțiune externă să înceapă să funcționeze foarte curând.
EnglishMoreover, good tax governance is an important pre-condition for preserving the integrity of financial markets.
În plus, buna guvernanţă fiscală este o premisă importantă pentru menţinerea integrităţii pieţelor financiare.
EnglishRespect for human rights must be a necessary precondition for any kind of agreement with third countries.
Respectarea drepturilor omului trebuie să fie o condiție prealabilă necesară pentru orice fel de acord cu țările terțe.

Sinonime (în engleză) pentru "precondition":

precondition