Traducere engleză-română pentru "preparatory"

EN

"preparatory" română traducere

EN

preparatory {adjectiv}

volume_up
preparatory (dar şi: initiatory)
A preparatory committee was set up at the beginning of 1956 with the task of preparing a report on the creation of a European common market.
La începutul anului 1956 este creat un comitet pregătitor, însărcinat cu pregătirea unui raport privind crearea unei pieţe comune europene.
The forthcoming May meeting of the Non-Proliferation Treaty preparatory committee is an important preparatory step for this conference.
Reuniunea comisiei pregătitoare pentru Tratatul de neproliferare care urmează să aibă loc în luna mai reprezintă un pas pregătitor important pentru această conferinţă.

Exemple de folosire pentru "preparatory" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe proposal is currently being examined by the preparatory bodies of the Council.
Propunerea este în curs de examinare în grupurile de pregătire ale Consiliului.
EnglishSummaries of preparatory and other acts, communications, etc. are also supplied.
Sunt disponibile, de asemenea, sinteze ale unor acte pregătitoare şi ale altor acte.
EnglishAlready in October, we had asked the Commission to undertake the preparatory work.
Încă din octombrie, am solicitat Comisiei să întreprindă activitățile pregătitoare.
English– the all the preparatory documents should show the legislative procedure reference ;
- toate documentele pregătitoare trebuie să indice referința procedurii legislative;
EnglishDirectory of all preparatory documents for legislation and budget
Repertoriul tuturor documentelor pregătitoare din procesul legislativ şi bugetar
EnglishThe Commission has already made much progress in the preparatory work.
Comisia a înregistrat deja multe progrese în activitatea pregătitoare.
EnglishTo just continue with two existing preparatory actions is not enough.
Simpla continuare a celor două acțiuni pregătitoare nu este suficientă.
Englishsetting up a single access point with regard to preparatory documents.
înfiinţarea unui punct unic de acces la documentele care servesc la elaborarea legislaţiei.
EnglishWhat we have financed until now is the preparatory phase of the projects which are released.
Ceea ce am finanţat până în prezent este faza de pregătire a proiectelor care sunt autorizate.
Englishall preparatory documents to legal acts should be directly accessible to the public, and
toate documentele care servesc la elaborarea actelor juridice să fie direct accesibile publicului şi
EnglishWe have just started the preparatory work for the 2009 report.
Tocmai am început activitatea preliminară pentru raportul pentru 2009.
EnglishWe started preparatory work on restrictive measures ahead of the UN Security Council.
Am început lucrările pregătitoare referitoare la măsurile restrictive înainte de Consiliul de Securitate al ONU.
EnglishI am proud to note that the Commission's preparatory work has met with such a favourable reception.
Sunt mândru să constat că munca pregătitoare a Comisiei s-a bucurat de o primire atât de favorabilă.
EnglishParliament has to be involved in the preparatory work, since a final agreement requires our endorsement.
Parlamentul trebuie să se implice în lucrările pregătitoare, întrucât un acord final necesită aprobarea noastră.
EnglishI would like to thank her very much at this point for all her preparatory work and her support.
În acest moment aş dori să îi mulţumesc foarte mult pentru întreaga activitate de pregătire şi pentru susţinerea acordată.
EnglishThe Council is also concerned about the preparatory work and arrangements for the planned local elections.
De asemenea, Consiliul este preocupat de activitatea de pregătire şi acordurile pentru alegerile locale planificate.
EnglishAustria approved an optimised working plan which will allow preparatory works on the main tunnel to start by 2011.
Austria a aprobat un plan de lucru optimizat care va permite iniţierea lucrărilor pregătitoare la tunelul principal în 2011.
EnglishWe are at a preparatory work stage.
EnglishThe EU provides funding to research projects in this area, as well as under the preparatory action mentioned above.
UE oferă finanţare pentru proiectele de cercetare în acest domeniu, precum şi în cadrul acţiunii pregătitoare menţionate mai sus.
EnglishIn this stage, the Council and its preparatory bodies subjected all proposals to intensive and meticulous examination.
În această etapă, Consiliul și organismele sale pregătitoare au supus toate propunerile unei examinări intense și meticuloase.

Sinonime (în engleză) pentru "preparatory":

preparatory