EN

to prepare [prepared|prepared] {verb}

volume_up
to prepare (dar şi: to get ready, to set up)
We are working now in the college to prepare a detailed roadmap for implementation.
Acum lucrăm în colegiu pentru a pregăti un traseu detaliat pentru implementare.
We will then prepare a proposal, which we expect to adopt at the beginning of 2012.
Apoi vom pregăti o propunere pe care sperăm să o adoptăm la începutul anului 2012.
I am going to prepare a consultation aimed at strengthening this regulation.
Voi pregăti o consultare cu scopul de a consolida această reglementare.
We are working now in the college to prepare a detailed roadmap for implementation.
Acum lucrăm în colegiu pentru a pregăti un traseu detaliat pentru implementare.
We will then prepare a proposal, which we expect to adopt at the beginning of 2012.
Apoi vom pregăti o propunere pe care sperăm să o adoptăm la începutul anului 2012.
I am going to prepare a consultation aimed at strengthening this regulation.
Voi pregăti o consultare cu scopul de a consolida această reglementare.
to prepare
volume_up
a face {vb.} (a pregăti)
Ten years is a long time in any business cycle to be able to prepare and invest.
Zece ani reprezintă mult timp în orice ciclu economic pentru a face pregătiri și investiții.
Some economies were better prepared to withstand the blows of the crisis.
Unele economii au fost pregătite mai bine pentru a face faţă loviturilor crizei.
It is part of the dossier that the Colombian security services are preparing in her case.
Aceasta face parte dintr-un dosar pe care serviciile de securitate columbiene îl pregătesc în cazul ei.
volume_up
a elabora {vb.} (un plan, un program)
Will the Council prepare a Common Position as the basis for these contributions?
Consiliul va elabora o poziţie comună ca fundament al acestor contribuţii?
It is going to be taken into consideration when we prepare the victims package.
Ea va fi luată în considerare când vom elabora pachetul privind victimele.
The Commission will then prepare our strategic paper, and I very much hope that we will be able in cooperation with you to perform our duty together.
Atunci, Comisia va elabora documentul strategic şi sper ca, în colaborare cu dvs., să ne putem îndeplini împreună sarcinile.
to prepare (dar şi: to get ready, to set up)
If they want to avoid the worst, Europeans must be united to prepare the best.
Dacă doresc să evite ce e mai rău, europenii trebuie să fie uniți pentru a se pregăti cât mai bine.
Therefore, I think that it is a positive thing that the Commission is taking all possible steps to prepare itself.
În consecinţă, cred că este un lucru pozitiv faptul că, pentru a se pregăti, Comisia ia toate măsurile posibile.
Secondly, the European Union has a duty to prepare itself to face global challenges and to behave like a truly global player.
În al doilea rând, Uniunea Europeană are datoria de a se pregăti să facă față provocărilor mondiale și de a acționa ca un adevărat actor pe scena internațională.
to prepare (dar şi: to coach, to train)
to prepare
Could you please prepare the dish without ____?
Puteți prepara acest fel fără ___ ?
to prepare
volume_up
a griji {vb.} (a pregăti)
to prepare (dar şi: to get ready)
volume_up
a se dichisi {vb.} (a se pregăti)

Exemple de folosire pentru "to prepare" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe are working now in the college to prepare a detailed roadmap for implementation.
Acum lucrăm în colegiu pentru a pregăti un traseu detaliat pentru implementare.
EnglishWe will then prepare a proposal, which we expect to adopt at the beginning of 2012.
Apoi vom pregăti o propunere pe care sperăm să o adoptăm la începutul anului 2012.
EnglishWill the Council prepare a Common Position as the basis for these contributions?
Consiliul va elabora o poziţie comună ca fundament al acestor contribuţii?
EnglishIt is going to be taken into consideration when we prepare the victims package.
Ea va fi luată în considerare când vom elabora pachetul privind victimele.
EnglishTherefore, the Commission does not intend to prepare another study on costs.
Prin urmare, Comisia nu intenționează să elaboreze un alt studiu privind costurile.
EnglishWe need to prepare for the proper and effective application of this clause.
Trebuie să ne pregătim pentru aplicarea corectă și eficientă a acestei clauze.
EnglishThe BitLocker Drive Encryption wizard might take a moment to prepare your PC.
Pregătirea computerului de către Expertul Criptare unitate BitLocker poate dura un pic.
EnglishThe European Union must prepare itself for future demographic challenges.
Uniunea Europeană trebuie să se pregătească pentru viitoarele provocări demografice.
EnglishTen years is a long time in any business cycle to be able to prepare and invest.
Zece ani reprezintă mult timp în orice ciclu economic pentru a face pregătiri și investiții.
EnglishI am going to prepare a consultation aimed at strengthening this regulation.
Voi pregăti o consultare cu scopul de a consolida această reglementare.
EnglishWe started to prepare the list of speakers at 15.00, when we started this item.
Am început să elaborăm lista vorbitorilor la ora 15.00, când am început discutarea acestui punct.
EnglishI therefore thank Luís Queiró for taking the trouble to prepare the report on this subject.
Îi mulţumesc aşadar lui Luís Queiró pentru raportul întocmit cu privire la acest subiect.
EnglishI am convinced that impact assessments would help those who prepare political decisions.
Sunt convinsă că evaluările de impact îi vor ajuta pe cei care pregătesc deciziile politice.
EnglishIf they want to avoid the worst, Europeans must be united to prepare the best.
Dacă doresc să evite ce e mai rău, europenii trebuie să fie uniți pentru a se pregăti cât mai bine.
EnglishIt is high time for us to prepare necessary measures within an EU context.
Este timpul să pregătim măsurile necesare în contextul european.
EnglishI am convinced that we must prepare common European Union rules.
Sunt convins că trebuie să pregătim norme comune pentru Uniunea Europeană.
EnglishThere are many challenges, and we must prepare for the unexpected.
Ne confruntăm cu multe provocări şi trebuie să ne pregătim pentru evenimente neaşteptate.
EnglishThen, finally, by December, the Commission will prepare the adoption of these documents.
După care, în cele din urmă, până în decembrie, Comisia va pregăti adoptarea acestor documente.
EnglishThey prepare draft reports on which the Court takes decisions.
Aceştia pregătesc proiecte de rapoarte pe baza cărora Curtea ia decizii.
EnglishThe ECSC High Authority is requested by its Council to prepare a general policy on energy.
Consiliul CECO îi solicită Înaltei Autorităţi CECO să elaboreze o politică generală privind energia.

Sinonime (în engleză) pentru "preparation":

preparation
prepared