Traducere engleză-română pentru "preserved"

EN

"preserved" română traducere

volume_up
preserve {substantiv}
EN

preserved {adjectiv}

volume_up
preserved (dar şi: bottled, canned, conserved, tinned)
Schengen is now an established asset of European civilization and as such should be protected and preserved.
Spațiul Schengen reprezintă în prezent patrimoniul civilizației europene și, ca atare, ar trebui protejat și conservat.
The Chinese only have to apply their own constitution, which states in three places that this cultural heritage must be preserved.
Chinezii trebuie doar să aplice propria constituție, care prevede în trei locuri că acest patrimoniu cultural trebuie să fie conservat.
The capital, Tallinn, is one of the best-preserved mediaeval cities in Europe, and tourism accounts for 15% of Estonian GDP.
Capitala Tallinn este unul dintre oraşele medievale europene care s-au conservat cel mai bine, turismul reprezentând de altfel 15% din PIB-ul Estoniei.

Exemple de folosire pentru "preserved" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWhen you move text to another location, the original text is not preserved.
Atunci când mutați textul într-o altă amplasare, textul original nu este păstrat.
EnglishWe insist that the Community model in the Union's external relations is preserved.
Insistăm să fie menţinut modelul comunitar în relaţiile externe ale Uniunii.
EnglishI entirely agree that in the longer term, the legacy of the ICTY must be preserved.
Eu personal sunt complet de acord că, pe termen lung, moştenirea TPII trebuie păstrată.
EnglishWhat a state built on lies could lose, the Hungarians preserved as a nation.
Ceea ce un stat construit pe minciuni a putut pierde, maghiarii au păstrat ca națiune.
EnglishThe ancient city of Kashgar is one of the best preserved Islamic cities in Central Asia.
Orașul antic Kashgar este unul dintre orașele islamice cele mai bine conservate din Asia Centrală.
EnglishEvery Member State needs its own agriculture and has to ensure that it is preserved.
Fiecare stat membru are nevoie de propria agricultură şi trebuie să se asigure că aceasta este menţinută.
EnglishIf you reinstall your old operating system, your files and program settings won't be preserved.
Dacă reinstalați un sistem de operare mai vechi, fișierele și setările de program nu se vor păstra.
EnglishThe original sound scheme is preserved with its original name.
Schema de sunete originală se păstrează cu numele original.
EnglishWe will have to ensure that this acquis is preserved.
Va trebui să ne asigurăm că acest acquis este menținut.
EnglishIn addition, the city is regarded as the best preserved example of Islamic architecture in Central Asia.
Mai mult, orașul este considerat a fi cel mai bine păstrat exemplu de arhitectură islamică din Asia Centrală.
EnglishThat way, the document is preserved even when your computer is turned off, and you can open it again later.
În acest mod, documentul se păstrează chiar și atunci când computerul se închide și se poate deschide mai târziu.
EnglishWe are therefore among those who believe that it should not be weakened, but rather preserved and strengthened.
De aceea, suntem printre aceia care cred că acesta nu ar trebui slăbit, ci mai degrabă păstrat și consolidat.
EnglishThe principle of mutuality must be preserved in order to ensure a solid, sustainable agreement for both sides.
Principiul reciprocităţii trebuie menţinut în scopul de a asigura un acord solid şi durabil pentru ambele părţi.
EnglishIf this is to change in future, it is important that the balance between freedom and security is preserved.
Dacă acest lucru se va schimba în viitor, este important ca echilibrul dintre libertate şi securitate să fie păstrat.
EnglishCultural and linguistic diversity must be preserved, as it is the basis for a healthily functioning Union.
Diversitatea culturală şi lingvistică trebuie păstrată, deoarece reprezintă baza unei funcţionări sănătoase a Uniunii.
EnglishIf your selection consists of several lines, these lines are preserved in the Converted text box and in the output text.
Dacă ați selectat doar câteva linii, acestea se păstrează în caseta Text convertit și în textul de ieșire.
EnglishSchengen is now an established asset of European civilization and as such should be protected and preserved.
Spațiul Schengen reprezintă în prezent patrimoniul civilizației europene și, ca atare, ar trebui protejat și conservat.
EnglishIt stresses that financing for the policy must be preserved for at least the next long-term financial period.
Aceasta evidenţiază că finanţarea politicii trebuie menţinută cel puţin pe parcursul următoarei perioade financiare pe termen lung.
EnglishWorkers are fighting to secure a collective wage agreement that will enable good, secure jobs to be preserved.
Oamenii luptă pentru a asigura existența unui contract colectiv de muncă prin care să fie menținute locuri de muncă bune și sigure.
EnglishWe have only maintained and preserved the ordinary legislative procedure in a few areas, which was the compromise with the Council.
Am menţinut procedura legislativă ordinară doar în câteva zone, ceea ce a reprezentat compromisul cu Consiliul.

Sinonime (în engleză) pentru "preserve":

preserve