Traducere engleză-română pentru "prevailing"

EN

"prevailing" română traducere

EN

prevailing {adjectiv}

volume_up
prevailing (dar şi: predominant, prevalent)
Despite the prevailing consensus in the EU over the common procedures, the government of my country has decided to restrict the priority operational programmes.
În ciuda consensului predominant în UE cu privire la procedurile comune, guvernul din țara mea a decis să restricționeze programele operaționale prioritare.
prevailing (dar şi: predominant)
prevailing (dar şi: dominant, predominant, ruling)
The important prevailing aim is that youth organisations should take part.
Scopul dominant important este ca organizațiile de tineret să participe.

Exemple de folosire pentru "prevailing" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe have spoken often about the situation prevailing in Haiti before the earthquake.
Am vorbit frecvent despre situația existentă în Haiti înainte de cutremur.
EnglishThe important prevailing aim is that youth organisations should take part.
Scopul dominant important este ca organizațiile de tineret să participe.
EnglishYet the prevailing austerity does not give Greek society time to stop and think.
Totuși, austeritatea dominantă nu lasă timp societății grecești să se oprească și să se gândească.
EnglishOur resolution on future enlargements must reflect the prevailing opinion in Europe.
Rezoluţia noastră referitoare la viitoarele extinderi trebuie să reflecte opinia majoritară în Europa.
EnglishOne point: I hope that science is prevailing over emotion in relation to the transportation of animals.
Un punct: Sper că ştiinţa va domina emoţia în ceea ce priveşte transportul animalelor.
EnglishPresident Medvedev has spoken out against what he has termed the legal nihilism prevailing in Russia.
Președintele Medvedev a vorbit împotriva a ceea ce el numea "nihilismul juridic”, prevalent în Rusia.
English'Business as usual' is the prevailing watchword in the EU.
"Business as usual” este cuvântul de ordine în UE.
EnglishPresident Medvedev has often spoken out against what he has termed the legal nihilism prevailing in Russia.
Preşedintele Medvedev s-a pronunţat deseori împotriva a ceea ce el numea "nihilismul juridic” prevalent în Rusia.
EnglishTherefore, this 2020 strategy will be all the stronger if it can be adapted to prevailing circumstances.
De aceea, această strategie 2020 va fi cu atât mai puternică, cu cât va fi mai bine adaptată circumstanţelor dominante.
EnglishIn fact, the minimum wage cut only restored the status quo prevailing before 1 January 2007, i.e. before the crisis.
De fapt, reducerea salariului minim a readus doar statu-quoul dinainte de 1 ianuarie 2007, adică înainte de criză.
EnglishThe policy must be based on regionalisation, which will, itself, be based on the conditions prevailing in different regions.
Politica trebuie să se bazeze pe regionalizare, care se va baza la rândul său pe condiţiile care predomină în diferite regiuni.
EnglishThe prospect of concluding negotiations in the near future and the mood prevailing in the Chamber will also help Croatia.
Perspectiva încheierii negocierilor în viitorul apropiat și starea de spirit care predomină în sală vor ajuta, de asemenea, Croația.
EnglishIt is astonishing that some people are defending the prevailing system, which actually allows people to avoid paying their taxes.
Este surprinzător cum unii oameni apără sistemul existent, care le permite oamenilor efectiv să evite plata impozitelor ce le revin.
EnglishI view the prevailing political and social situation in Belarus with a certain amount of apprehension but, I should say, also with a great deal of hope.
Privesc situaţia politică şi socială din Belarus cu o anumită teamă, dar în acelaşi timp, şi cu multă speranţă.
EnglishYou saw and felt the prevailing situation and my question to you is this: did you feel that the prescription for Greece was working?
Ați observat și simțit situația existentă și întrebarea mea pentru dvs. este următoarea: ați simțit că funcționează rețeta în cazul Greciei?
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, please forgive me, but I am going to have to destroy the wonderful unanimity which is prevailing in this Chamber.
Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, vă rog să mă iertaţi, dar urmează să distrug minunata unanimitate care domneşte în acest Plen.
EnglishChina, the main creditor of the United States, has sufficient means at its disposal to deal with the poverty prevailing within its borders.
China, principalul creditor al Statelor Unite, dispune de suficiente mijloace pentru a face față sărăciei care predomină în cadrul frontierelor sale.
EnglishLadies and gentlemen, the situation prevailing in the Middle East also takes us back to the need to accept our responsibilities at international level.
Doamnelor şi domnilor, situaţia existentă în Orientul Mijlociu ne întoarce la nevoia de a ne accepta responsabilităţile la nivel internaţional.
EnglishThe quick return of refugees from Uzbekistan and the relatively calm security situation currently prevailing throughout the country are encouraging signals.
Întoarcerea rapidă a refugiaţilor din Uzbekistan, precum şi calmul relativ care domneşte acum în întreaga ţară sunt semnale încurajatoare.
EnglishThe serious situation prevailing in Campania today because of the waste problem is due to three very specific names: Bassolino, Prodi and Iervolino.
Pentru situația gravă care domină astăzi în Campania din cauza problemei deșeurilor sunt vinovate trei nume specifice: Bassolino, Prodi și Iervolino.

Sinonime (în engleză) pentru "prevailing":

prevailing